PÁLYÁZAT


/Kattintson ide!/

_____________________

Szemléletformáló programok megvalósítása Dányon:

Pest m.-i békéltető testület

Jelenlegi hely

Címlap

Rendelet az avar és a kerti hulladék elégetésének szabályairól

 

Dány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről

 

Dány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.

 

  1. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja és hatálya

1. § A rendelet célja az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésére vonatkozó olyan helyi szabálynak a megállapítása, ami a levegő tisztaságának védelmét elvárható és betartható módon biztosítja, ezzel elősegítve a társadalmi együttélés szabályainak betartását.

 

2. Értelmező rendelkezések

 

2.§ E rendelet alkalmazásában:

a) avar és kerti hulladék: lehullott falomb, kaszálék, avar, nyesedék, szár, levél, gyökér és egyéb növényi maradvány (a továbbiakban: kerti hulladék);

b) ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, tulajdonközösség, aki az ingatlant használja, függetlenül attól, hogy tulajdonosa, haszonélvezője, birtokosa, kezelője, használója, bérlője az ingatlannak;

c) szabadtéri tűzgyújtás: minden olyan tűzgyújtás és égetés, amelyet szabadtéri sütés-főzés céljából folytatnak.

 

3. A rendelet hatálya

 

3. § (1) A rendelet hatálya Dány község közigazgatási területén, a belterületi ingatlanokra vonatkozóan valamennyi természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre kiterjed.

(2) A rendelet hatálya erdőterületre, külterületi mezőgazdasági területekre nem terjed ki.

 

 

II. Fejezet

Részletes rendelkezések

4. Avar és kerti hulladék égetésének szabályai

 

4. § A település területén a kerti hulladékot elsősorban hasznosítani, komposztálni kell.

 

5. § (1) A kerti hulladék nyílttéri égetése egész évben – ünnepnapok kivételével

kedden és csütörtökön 9 óra és 19 óra között,

szombaton 17 óra és 19 óra között engedélyezett.

(2) Munkaszüneti és ünnepnapokon kerti hulladékot égetni tilos.

 

6.§  Erősen párás, ködös időben tilos az égetés, és tüzet gyújtani csak szélcsendes időben szabad.

 

7. § Az égetésre előkészített, száraz kerti hulladék nem tartalmazhat más hulladékfajtát (pl. háztartási, ipari eredetű vagy veszélyes hulladékot, műanyagot, vegyszert, gumit, festéket, permetszert, ezek maradékait és csomagoló anyagait, elhullott állatot stb.). A kerti hulladék meggyújtásához nem használható olaj, benzin, vagy más vegyi adalékanyag.

 

8. § (1) A kerti hulladék égetése csak megfelelően kialakított helyen, a vagyon és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, az emberi egészség és környezet károsítása nélkül történhet.

(2) A kerti hulladék égetését úgy kell végezni, hogy a környezetet zavaró, ingerlő füst, bűz, pernye, korom, hőterhelés hatása tartósan ne álljon fenn, valamint tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Égetni csak úgy szabad, hogy a szomszédos telken, saját telken lévő épülettől biztonságos távolságban legyen, valamint a keletkező hő és füst az égetés környezetében lévő zöld növényeket (pl fát, bokrot, zöldfelületet stb.) ne károsítsa.

(3) A tűz folyamatos őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni. A tüzet magára hagyni tilos. Az égetés helyszínén olyan eszközöket illetve felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, azonnal eloltható, így különösen kerti locsolótömlőt, vagy edényben kellő mennyiségű vizet, tűz oltására alkalmas tűzoltókészüléket, lapátot, ásót, vasvillát vagy egyéb kézi szerszámot.

 

9. § Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámok használatával – meg kell szüntetni. A tűz kihunyásáról a tűzgyújtás helyszínének elhagyása előtt meg kell győződni.

 

10. § Dány Község közterületein a kerti hulladék égetése tilos.

 

11. § A hatóságilag elrendelt országos általános tűzgyújtási tilalom alól e rendelet nem ad felmentést.

 

5. Eljáró hatóságok és jogkövetkezmények

 

12. § (1) Aki a kerti hulladék égetésére vonatkozó előírásokat nem tartja be, hulladékgazdálkodási bírsággal, valamint levegőtisztasági bírsággal sújtható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bírság összegére a mindenkor hatályos jogszabályok – jelenleg a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII.21.) Korm. rendelet, valamint a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet szabályai – vonatkoznak.

 

 

III. Fejezet

Szabadtéri tűzgyújtásra vonatkozó szabályok

 

13. § (1) Főzés és sütés céljából szabadtéren tüzet gyújtani és tüzelő berendezést használni csak szélmentes időben, a környezet zavarása nélkül lehet, és csak úgy, hogy az a környezetre tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.

(2) A szabadban tüzet és üzemeltetett tüzelő berendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, veszély esetén, vagy ha arra szükség nincsen, a tüzet azonnal el kell oltani.

(3) A tüzelés és a tüzelő berendezés használatának helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

 

Záró rendelkezések

 

14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, ezzel egy időben Dány Község Önkormányzatának 10/2003. (X.1.) sz. rendelete hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

 

Gódor Lajosné                                       Pervainé Hangodi Ágnes
 polgármester                                                     jegyző

 

Záradék:
A rendelet 2016. április 28.  napján kihirdetve.

Pervainé Hangodi Ágnes
jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendőrségi elérhetőségek

Dányi rendőri elérhetőségek:

Orosz Eszter hadnagy - 0670/3351462; őrsparancsnok


Soós László KMB
Gelencsér István KMB

Központi telefonszám:
06-70-3872693

Hatályos HÉSZ és tervlapok

Partner linkek

Kérjük, kattintson az elérni kívánt képre (linkre):

Zöldhíd tájékoztató

/Kattintson a tájékozatóért!/

Közérdekű információk

Vasúti menetrend változás
/kattintson ide/

Autóbusz menetrend változás 2019.02.01.
/kattintson ide/

Autóbusz menetrend 
/kattintson ide/

 

Dány Község
Önkormányzati Hivatal

2118 Dány, Pesti út 1.

Tel.: (28)-597-130
(30)-628-38-98,(30)-628-33-59

Fax: (28)-597-131

 

Rendőrségi fogadóórák (kattintson ide)

 

 

ÉMÁSZ dányi ügyfélfogadási ideje:

Hétfő: 800 - 1200 -ig
Csütörtök: 1400 - 1800 -ig.

 

Egészségügy:

dr. Kemény András, háziorvos
Dány, Tavasz u. 2/A.
Tel.: +3628464118
1. sz. háziorvosi körzet
Hétfő: 8.30-12.00
Kedd: 14.00-18.00
Szerda: 8.30-12.00
Csütörtök: 12.00-16.00
Péntek: 8.00-11.00

dr. Simon József, háziorvos
Dány, Tavasz u. 2/a.
Tel: +3628464018
2. sz.  háziorvosi körzet
Hétfő: 13.00-17.00
Kedd: 8.30-12.00
Szerda: 13.00-17.00
Csütörtök: 8.30-12.00
Péntek: 11.00-14.00

Dr. Seereiner Oszkár, fogorvos
Dány, Tavasz u. 2/a.
06-28-464635

Dr. Nagy Ildikó, gyermekorvos
Dány, Tavasz u. 2/a
06-30/848-05-50

Nagyné Schwarz Gabriella, védőnő
Dány, Tavasz u. 2/a
06-20/2940705

Központi orvosi ügyelet:
Tura, Petőfi S. tér 2.
Tel: 06-1/301-6969
Mentők: 104

Gyógyszertár:
Szent Jakab Gyógyszertár
2118, Dány, Fő út 12.

 

Oktatási intézmények:

Széchenyi István Általános Iskola
2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-695
Mobil: 06-30-733-0417
Web: www.danyisk.hu

Önkormányzati Zeneiskola
2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-489
Mobil: 06-30-327-9822
 

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda
2118 Dány, Tavasz u. 4
Tel./Fax: 06-28-464-006
Mobil: 06-30-328-7386