PÁLYÁZAT


/Kattintson ide!/

_____________________

Szemléletformáló programok megvalósítása Dányon:

Pest m.-i békéltető testület

Jelenlegi hely

Címlap

Rendelet a talajterhelési díjról

Dány Község Önkormányzat Képviselő-testületének

19/2015. (VIII. 25.) sz. rendelete

a talajterhelési díjról

 

Dány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban Kdt.) 21/A. § (2) bekezdésében, valamint a 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

A rendelet célja

1. §

A rendelet célja a környezetbe történő anyagkibocsátás csökkentése, a környezet és a természet megóvása érdekében a leghatékonyabb megoldások alkalmazása, valamint a környezet védelmében érdekelt szereplők közötti arányos teherviselés elősegítése.

A rendelet hatálya

2. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed arra a környezethasználóra, aki az engedélyhez kötött környezethasználata során a környezet terhelésével járó anyagot bocsát a környezetbe (a továbbiakban: kibocsátó).

(2) E rendelet területi hatálya Dány község közigazgatási területére terjed ki.

A talajterhelési díj

3. §

(1) A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és a helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelvezetést, ideértve az egyedi szennyvíztárolót is, alkalmaz. Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli.

A 2. sz. melléklet tartalmazza azon ingatlanok és településrészek felsorolását, ahol a közcsatornára való rákötés műszakilag nem áll rendelkezésre.

(2)  [1]Hatályát vesztette

(3) A kibocsátó a talajba juttatott környezetterhelő anyagok minden köbmétere után talajterhelési díjat köteles fizetni.

 

(4) A díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania (önadózás) és megfizetnie a tárgyévet követő év március 31-ig Dány Község Önkormányzata adóhatósága számára.

(5) Az ingatlan értékesítése/vétele/öröklése esetén a tulajdonos személyében történő változást 15 napon belül be kell jelenteni Dány község Önkormányzata adóhatóságánál a fogyasztási mérőóra állásának megjelölésével.

(6) A talajterhelési díj bevallások ellenőrzéséhez a közműves ivóvíz-ellátást végző közszolgáltató Dány Község adóhatósága részére az alábbi adatokat szolgáltatja:

a.) tárgyévi adatokat: az érintett ingatlanok azonosító adatait, az ivóvíz díjfizető adatait, az ingatlanra számlázott ivóvíz éves mennyiségét, ( jogszabályi lehetőség esetén )a számlázott locsolóvíz levonásával a rákötést követő év február 20. napjáig,

b.) a szennyvízcsatornára történt rákötések pontos időpontját, az ezen időpontot megelőző töredék év vízfelhasználásának a locsolóvíz levonásával az év során folyamatosan, a rákötést követő hónap 20. napjáig.

A talajterhelési díj mértékének meghatározása

4. §

(1) A talajterhelési díj mértékét a (2) bekezdésben meghatározott talajterhelési díj alapja, a (3) bekezdésben meghatározott egységdíj, valamint a település közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó határozza meg.

(2) A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízszerzés esetében átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével.

(3) A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 1 200 Ft/m³.

(4) Dány község közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó: 1,5. A szorzót „A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról” szóló 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet mellékelte és a Kdt. 3. számú melléklete állapította meg.

(5) A talajterhelési díj számításának részletes szabályait e rendelet 1. sz. melléklete határozza meg.

(6) A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.

(7) Azon kibocsátók, akiknek a vízfelhasználása mérési lehetőség hiányában nem állapítható meg, illetve azok a kibocsátók, akik mérőórával rendelkeznek ugyan, de a lakásban nem a közműhálózatról történik a vízfogyasztás (saját kútról), a következő mennyiségeket kell alapul venni:

 

a.) egyedülálló kibocsátó esetében: 3 m3/hó

b.) két fős család (kibocsátó) esetében: 5 m3/hó

c.) három fős család (kibocsátó) esetében: 10 m3/hó

d.) négy fős család (kibocsátó) esetében: 15 m3/hó

e.) öt, vagy ennél több fős család (kibocsátó) esetében: 20 m3/hó

(8) A talajterhelési díjat Dány Község Önkormányzata 11742049-15391456-03920000 számú talajterhelési díj számlájára kell teljesíteni.

Kedvezmények, mentességek

5. §

(1) Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a magánszemély kibocsátót,

a.) aki külön jogszabályok szerinti egyedi szennyvízelhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz és a kibocsátás közvetlen környezetében a kibocsátó által létesített megfigyelő objektumban a talajjal kapcsolatban lévő felszín alatti vízben a kibocsátó által évente vizsgált nitrát,- ammónium-, szulfát-, kloridtartalom egyik komponens tekintetében sem haladja meg 20 %-kal a 2005. évben, illetve a közcsatorna üzembe helyezését követő hónapban végzett alapállapot-felmérés keretében mért értéket,

b.) akinek az ingatlanán a méréssel igazolt éves vízfogyasztása nem haladja meg a 15 m3-t. E mennyiség feletti fogyasztás esetén – a kedvezmények figyelembe vételével – a teljes fogyasztás után terheli a díjfizetési kötelezettség,

c.) akinek ingatlanán nincs épület, kizárólag kerti csappal rendelkezik. Építkezés esetén a lakhatási engedély kiadása napját követtő hónap első napjától keletkezik díjfizetési kötelezettsége. Ezt a változást követő 15 napon belül be kell jelenteni Dány község Önkormányzata adóhatóságánál a fogyasztási mérőóra állásának megjelölésével.

[2]d.) Az (1) bekezdés a.) pontja szerinti felmérés eredményét a kibocsátó köteles 5 évig megőrizni és ellenőrzés esetén az adóhatóság rendelkezésére bocsátani.

 

(2) 90 %-os díjkedvezményben részesül az a magánszemély kibocsátó,

a.) akinek ingatlanán lakhatási engedéllyel rendelkező épület van, de kizárólag csak kerti csappal rendelkezik.

b.) akinek vízmérési lehetőség hiányában átalányban meghatározott vízmennyiség után fizeti a talajterhelési díjat (4. § (7) bekezdés).

c.) akinek az ingatlanán a méréssel igazolt éves vízfogyasztás a 30 m3-t nem haladja meg.

(3) 80 %-os díjkedvezmény részesül az a magánszemély kibocsátó, aki megfelel az alábbi feltételeknek:

a.) családban élők esetén a háztartás egy főre eső átlagos nettó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (nyugdíjminimum) a 150 %-át.

b.) egyedülálló esetén az egy főre eső átlagos nettó havi jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 250 %-át.

(4) A (3) bekezdés szerinti kedvezmény igénybevételéhez a kibocsátónak saját, valamint a vele közös háztartásban élő személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól kell nyilatkoznia, a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékokat a bevallás benyújtásával egyidejűleg csatolni kell.

Záró rendelkezések

6. §

(1) E rendelet 2016. január 1. napjától lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszíti a talajterhelési díjról szóló 15/2004. (XII.16) sz. önkormányzati rendelet.

(2) A kedvezményeket a 2016. január 1. napját követően keletkezett díjfizetési kötelezettségek tekintetében kell alkalmazni.

[3](3) A talajterhelési díj megfizetésére, bevallására, az ehhez kapcsolódó jogkövetkezményekre, a megállapításokhoz és beszedésekhez való jog elévülése, pénzügyi ellenőrzésére, valamint végrehajtására az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezései az irányadók.

 

 

 

Pervainé Hangodi Ágnes                                          Gódor Lajosné

jegyző                                                            polgármester

 

 

 

 

                                                          

 

 

Egységes szerkezetbe foglalva: 2018.11. 26.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. sz. melléklet a 19/2015. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez

 

A talajterhelési díj mértéke

 

A talajterhelési díj mértéke: TTD = E x A x T

ahol

TTD: a fizetendő éves talajterhelési díj

E: az egységdíj (Ft/m³)

A: a díjfizetési alap (m3)

T: a település közigazgatási területére vonatkozó, a felszín alatti víz állapota szempontjából megállapított területérzékenységi szorzó

 

A területérzékenységi szorzó:

Kevésbé érzékeny területen: 1,0

Érzékeny területen: 1,5

Fokozottan érzékeny területen: 3,0

 

Dány község besorolása: érzékeny terület, így a területérzékenységi szorzó: 1,5.

2. sz. melléklet a 19/2015. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez

 

Dány községben a talajterhelési díj fizetésére nem kötelezhető kibocsátók felsorolása

 

  • Tópart településrész teljes területe
  • Akácfa utca teljes hossza
  • Bethlen u. páros oldal 36. házszámtól kezdődően az utca végéig
  • Bethlen utca páratlan oldal 31. házszámtól kezdődően az utca végéig
  • Bocskai u. páros oldal 34. házszámtól kezdődően az utca végéig
  • Bocskai u. páratlan oldal 31. házszámtól kezdődően az utca végéig
  • Hunyadi u. páros oldal 26. házszámtól kezdődően az utca végéig
  • Hunyadi u. páratlan oldal 29. házszámtól kezdődően az utca végéig
  • Thököly u. páros oldal 22. házszámtól kezdődően az utca végéig
  • Thököly u. páratlan oldal 33. házszámtól kezdődően az utca végéig

 

 

 
[1] Hatályon kívül helyezte a 19/2018. (XI. 26.) ör.

Hatálytalan: 2019. 01. 01.

[2] Beemelte a 19/2018. (XI. 26.) ör.

Hatályos: 2019. 01. 01.

[3] Módosította a 2/2018. (I.29.) ör. 2. §-a

Hatályba lép: 2018. 02. 01.

 

Rendőrségi elérhetőségek

Dányi rendőri elérhetőségek:

Orosz Eszter hadnagy - 0670/3351462; őrsparancsnok


Soós László KMB
Gelencsér István KMB

Központi telefonszám:
06-70-3872693

Hatályos HÉSZ és tervlapok

Partner linkek

Kérjük, kattintson az elérni kívánt képre (linkre):

Zöldhíd tájékoztató

/Kattintson a tájékozatóért!/

Közérdekű információk

Vasúti menetrend változás
/kattintson ide/

Autóbusz menetrend változás 2019.02.01.
/kattintson ide/

Autóbusz menetrend 
/kattintson ide/

 

Dány Község
Önkormányzati Hivatal

2118 Dány, Pesti út 1.

Tel.: (28)-597-130
(30)-628-38-98,(30)-628-33-59

Fax: (28)-597-131

 

Rendőrségi fogadóórák (kattintson ide)

 

 

ÉMÁSZ dányi ügyfélfogadási ideje:

Hétfő: 800 - 1200 -ig
Csütörtök: 1400 - 1800 -ig.

 

Egészségügy:

dr. Kemény András, háziorvos
Dány, Tavasz u. 2/A.
Tel.: +3628464118
1. sz. háziorvosi körzet
Hétfő: 8.30-12.00
Kedd: 14.00-18.00
Szerda: 8.30-12.00
Csütörtök: 12.00-16.00
Péntek: 8.00-11.00

dr. Simon József, háziorvos
Dány, Tavasz u. 2/a.
Tel: +3628464018
2. sz.  háziorvosi körzet
Hétfő: 13.00-17.00
Kedd: 8.30-12.00
Szerda: 13.00-17.00
Csütörtök: 8.30-12.00
Péntek: 11.00-14.00

Dr. Seereiner Oszkár, fogorvos
Dány, Tavasz u. 2/a.
06-28-464635

Dr. Nagy Ildikó, gyermekorvos
Dány, Tavasz u. 2/a
06-30/848-05-50

Nagyné Schwarz Gabriella, védőnő
Dány, Tavasz u. 2/a
06-20/2940705

Központi orvosi ügyelet:
Tura, Petőfi S. tér 2.
Tel: 06-1/301-6969
Mentők: 104

Gyógyszertár:
Szent Jakab Gyógyszertár
2118, Dány, Fő út 12.

 

Oktatási intézmények:

Széchenyi István Általános Iskola
2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-695
Mobil: 06-30-733-0417
Web: www.danyisk.hu

Önkormányzati Zeneiskola
2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-489
Mobil: 06-30-327-9822
 

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda
2118 Dány, Tavasz u. 4
Tel./Fax: 06-28-464-006
Mobil: 06-30-328-7386