Széchenyi 2020 pályázat

PÁLYÁZAT

Magyar Falu Program

_______________________

KEHOP-5.4.1 – „Szemléletformáló programok megvalósítása Dányon”
kérdőív /Kattintson ide!!/

_______________________

Szemléletformáló programok megvalósítása Dányon:

/Kattintson ide!/

_______________________

Dányi Hagyományos Ízek Fesztiválja:


/Kattintson ide!/

 

 

Pest m.-i békéltető testület

Jelenlegi hely

Címlap

Rendelet a Bóbita Bölcsőde térítési díjairól

Évszám: 

 

Dány Község Önkormányzatának
5/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete
a Bóbita Bölcsőde térítési díjairól

 

 Dány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt) 29.§ (1) bekezdésében és a 131.§ (1) bekezdésében a Magyarország Alaptörvényének Állam fejezetének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el :

1.§.

A rendelet hatálya kiterjed Dány Község Önkormányzat (továbbiakban: fenntartó) fenntartásában működő [1]Dányi Bóbita Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központban bölcsődei ellátást igénybe vevő gyermek esetében a szülői felügyeleti joggal rendelkező szülő vagy más törvényes képviselő (a továbbiakban: törvényes képviselő) étkezési és gondozási térítési, gyermekfelügyeleti díjfizetési kötelezettségére, továbbá azon ellátási formák igénybevevőire, melyet az intézmény egyéb szolgáltatásként biztosít.

 

2.§

 

(1) A bölcsődében a gyermekétkeztetésért és a gondozásért, időszakos gyermekfelügyeletért térítési díjat kell fizetni.

(2) Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díj mértékét, valamint az egyéb szolgáltatások díját, és a kedvezmények mértékét a képviselő- testület a rendelet 1. sz., 2. sz., 3 sz., és 4. sz. [2]5. sz.  melléklete szerint határozza meg.

 

3.§

 

(1) A bölcsődei gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.

(2) Gyermekétkeztetés személyi térítési díját az intézményvezető a fenntartó által meghatározott intézményi térítési díj figyelembevételével, nyersanyagnorma általános forgalmi adóval növelt összegben és az igénybevett étkezések számának, valamint a Gyvt. 151. § (5) bekezdésében megjelölt normatív kedvezmények figyelembevételével állapítja meg.

(3) Az intézményi térítési díjak összegét a 1. és 3. számú mellékelte tartalmazza.

[3]

(4) Az ingyenes és kedvezményes intézményi gondozási díj a Gyvt. 150. §. és 154. § (1) bekezdésének szabályai irányadók (továbbiakban: normatív kedvezmények), egyéb kedvezményt, mentességet az Önkormányzat nem biztosít.

 

(5) Az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés a,) pontjának szabályai irányadók (továbbiakban: normatív kedvezmények), egyéb kedvezményt, mentességet az Önkormányzat nem biztosít.

 

 

 

 

4. §

A fenntartó minden évben megállapítja a bölcsődei ellátás intézményi térítési díját, ami a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete.

5. §

 

(1) A bölcsődei ellátásban részesülő gyermek törvényes képviselője köteles a személyi térítési díj kiszámításához szükséges, - az intézményvezető által jogszabály alapján meghatározott - iratokat benyújtani.

 

(2) A bölcsődei gondozás és az étkezés személyi térítési díját (a továbbiakban együtt : személyi térítési díj)  a törvényes képviselő az intézménnyel kötött megállapodásban rögzített időponttól kezdődően havonta  utólag készpénzben köteles megfizetni.

 

(3) Az intézményvezető gondoskodik a megállapodásban rögzített rendelkezések végrehajtásáról és ellenőrzéséről, továbbá gondozási és étkezési személyi térítési díj befizetésének havi nyilvántartásáról.

 

(4) A személyi térítési díj vonatkozásában hátralékkal rendelkező gyermek esetében 15 napos határidő megjelölésével írásban felszólítja a törvényes képviselőt tartozásának rendezésére.

 

(5)  Ha a határidő eredménytelenül telt el, az intézmény vezetője a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi.

 

(6) A (4) bekezdés szerint nyilvántartott díjhátralékról az intézmény vezetője negyedévenként tájékoztatja az önkormányzatot a térítési díjhátralék behajtása érdekében, amelyhez csatolja a fizetésre felszólításról szóló értesítést.

 

(7)  Az önkormányzat az intézményvezető tájékoztatása alapján intézkedik a térítési díjhátralék behajtásáról vagy a behajthatatlan hátralék törléséről.

 

6.§

 

(1) A gyermek betegsége, illetve egyéb okból történő hiányzása miatt — az intézményi jogviszony fennállása alatt — a törvényes képviselő teljes havi gondozási díj fizetésére kötelezett.

 

[4](1/a) A képviselő-testület rendkívüli élethelyzet esetén az (1) bekezdéstől eltérően – a törvényes képviselő által benyújtott méltányossági kérelem alapján – dönthet a havi gondozási díj elengedéséről vagy mérsékléséről.

 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a törvényes képviselő

  1. a bölcsőde fenntartó által jóváhagyott zárva tartása esetén
  2. Vis major helyzetek esetén
  3. egészségügyi zárlat esetén

[5]az adott napokra mentesül a gondozásért fizetendő térítési díj megfizetése alól.

 

(3) Amennyiben a  zárva tartás ideje nem teljes hónapra esik, a gondozásért fizetendő térítési díjat a tényleges gondozási napok napi térítési díja alapján kell meghatározni.

 

 

(4) A bölcsődei jogviszony kezdetének első hónapjában

a.) 15-e előtt kezdődő jogviszony esetén 100%

b.) 15-e után kezdődő jogviszony esetén 50%

bölcsődei gondozás személyi térítési díjat kell meghatározni.

 

7. §

 

(1)  E rendelet 2015. április 1-én lép hatályba.

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti  Dány Község Önkormányzatának a Bóbita Bölcsőde térítési díjáról szóló 26/2012.(XII.17.) önkormányzati  rendelete.

 

 

 

 

 

                        Gódor Lajosné                                               Pervainé Hangodi Ágnes

                         polgármester                                                        jegyző

 

 

 

 

 

Egységes szerkezetbe foglalva: 2019. július 17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[6] 1. sz. melléklet

 

 

 

Önköltségszámítás 2019

 

 

2019.-ban Normatív állami támogatás várható összege: 8.719.000+8.081.100+4.419.000=21.219.100.-

 

21.219.100/230nap/16 gyermek=5766,05=5765FT egy napra egy gyermekre eső normatív állami támogatás

 

Önköltség számítás:

 

 Dologi kiadás

7.615.000.-

Dolgozók bére és járuléka

 

28.404.756.-

ellátottak száma

16*230=3680 gondozási nap

Összesen:

36.019.756.-

Önköltség:

36.019.756/3680=9787,97FT=9790FT

 

Önköltség: 9790 Ft/Fő/ nap

Intézményi térítési díj: Önköltség - Normatíva= 9790-5765=4025 Ft/Fő/nap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[7] 2. számú melléklet

 

 

 

A bölcsődei étkeztetés intézményi térítési díja 2019. augusztus 1-től:

 400 Ft+ ÁFA/508 FT/510FT/ bruttó

 

Intézményi térítési díjak étkezésenkénti elosztásban:

 

Étkezések:

Megállapított intézményi térítési díjak:

Reggeli

100 Ft+ ÁFA/  127  Ft/bruttó125FT

Tízórai

70 FT+ÁFA/  88,90  FT/bruttó 90 FT

Ebéd

140 FT+ ÁFA/  177,80  bruttó180 FT

Uzsonna

90 FT+ ÁFA/FT/114,3bruttó 115 FT

 

Összesen:400 FT + ÁFA/510FT

 

(Az intézményi térítési díjak megállapítása a kerekítési szabályok figyelembe vételével történt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

[8]3. sz. melléklet

 

Személyi térítési díjak

 

A sávok megállapítása a mindenkori öregségi nyugdíjminimum alapösszegét veszik figyelembe, továbbá a kötelező legkisebb munkabér nettó összegét.

Egy főre eső nettó jövedelem havonta ( Ft)

Napi gondozási díj egy főre (Ft)

/Áfa mentes/

Napi étkezési térítési díj egy főre ( Ft)

/Nettó/Bruttó/

Gondozási díj havonta

( 21napra vetítve)

/Áfa mentes/

Étkezési térítési díj

Havonta ( 21 napra vetítve)

/Bruttó/

Összesített havi térítési díjak ( gondozás+ étkezés)

 

/Bruttó/

0-(ÖNY 1.5*)

 0-42.750

Ingyenes

Ingyenes

-

-

-

(ÖNY 1.5*42.751)-

(a kötelező legkisebb munkabér nettó összegének 130%-a)

 

300.-

Ingyenes

6300.-

0.-

6300.-

(a kötelező legkisebb munkabér nettó összegének 131%-a)fölé eső egy főre jutó jövedelem esetén

 

500.-

400+ÁFA/510Ft

10.500.-

10.710-

21.210-

A gondozási díj számítása az adott hónap gondozási napjai alapján kerül kiszámlázásra a rendelet 6.§ figyelembe vételével.

 

 

Személyi térítési díjak étkezésenkénti elosztásban:

 

Étkezések:

Megállapított intézményi térítési díjak:

Reggeli

100 Ft+ ÁFA/  127  Ft/bruttó125FT

Tízórai

70 FT+ÁFA/  88,90  FT/bruttó 90 FT

Ebéd

140 FT+ ÁFA/  177,80  bruttó180 FT

Uzsonna

90 FT+ ÁFA/FT/114,3bruttó 115 FT

Összesen:400 FT + ÁFA/510FT

(A személyi térítési díjak megállapítása a kerekítési szabályok figyelembe vételével történt.)

 

 

 

 

[9]4. sz. melléklet

Egyéb szolgáltatások díjai

 

 

Gyermekfelügyelet óra díja: 100 Ft/ óra / Minden megkezdett óra egésznek számít/

A gyermekfelügyelet elszámolása során az igénybevett étkezések is kiszámlázásra kerülnek az alábbiak alapján:

 

Étkezések:

Megállapított intézményi térítési díjak:

Reggeli

100 Ft+ ÁFA/ 127 Ft/bruttó125FT

Tízórai

70 FT+ÁFA/ 88,90 FT/bruttó 90 FT

Ebéd

140 FT+ ÁFA/ 177,80 /bruttó180 FT

Uzsonna

90 FT+ ÁFA/FT/114,3bruttó 115 FT

 

              Összesen:400 FT + ÁFA/510FT

(A térítési díjak megállapítása a kerekítési szabályok figyelembe vételével történt.)

 

 

Játszócsoport óradíja: 200Ft/ óra

 

Vendégétkeztetés (Díja: Normalap+ Rezsi+Haszonkulcs):

 

275Ft+145Ft+75 Ft+ 8.9 (2%-os infláció):

 

503,9 Ft -505 Ft + ÁFA / Saját elvitellel/ 641,35 FT/bruttó 640 FT

 

 

 

Dolgozó étkezés (Díja: Normaalap+ Rezsi/275 Ft+145 FT):420 FT+ ÁFA/bruttó 533,4-535 FT

 

 

 
[1] Módosította a 8/2017. (IV. 28.) ö.rendelet

Hatályba lép: 2017. 04. 29.

[2] Az 5. sz. mellékletet hatálytalanította a 8/2017. (IV. 28.) ö.rendelet

Hatálytalan: 2017. 04. 29.

[3] Beemelte a 20/2017.(VIII.31.) ö.rendelet  (4. és 5. bek.)

Hatályba lép: 2017. 09. 01.

[4] Beemelte a 15/2018. (VI. 25.) ö. rendelet

Hatályba lép: 2018. 07. 01.

[5] Módosította a 8/2017. (IV. 28.) ö.rendelet

Hatályba lép: 2017. 04. 29.

 

[6] Módosította a 8/2019. (III. 29. ö. rendelet

Hatályba lép: 2019. 04. 01.

[7] Módosította a 13/2019. (VII. 17.) ö. rendelet

Hatályba lép: 2019. 08. 01.

[8] Módosította a 13/2019. (VII. 17.) ör.

Hatályba lép: 2019. 08. 01.

 

[9] Módosította a 13/2019. (VII. 17.) ör.

Hatályba lép: 2019. 08. 01.

 

 

Rendőrségi elérhetőségek

Dányi rendőri elérhetőségek:


Soós László KMB
Központi telefonszám:
06-70-3872693

Gyarmati Krisztina KMB
 

Hatályos HÉSZ és tervlapok

Partner linkek

Kérjük, kattintson az elérni kívánt képre (linkre):

Zöldhíd tájékoztató

/Kattintson a tájékozatóért!/

Közérdekű információk

Vasúti menetrend változás
/kattintson ide/

Autóbusz menetrend változás 2019.02.01.
/kattintson ide/

Autóbusz menetrend 
/kattintson ide/

 

Dány Község
Önkormányzati Hivatal

2118 Dány, Pesti út 1.

Tel.: (28)-597-130
(30)-628-38-98,(30)-628-33-59

Fax: (28)-597-131

 

Rendőrségi fogadóórák (kattintson ide)

 

 

Egészségügy:

dr. Kemény András, háziorvos
Dány, Tavasz u. 2/A.
Tel.: +3628464118
1. sz. háziorvosi körzet
Hétfő: 8.00-12.00
Kedd: 8.00-12.00
Szerda: 14.00-18.00
Csütörtök: 13.00-16.00
Péntek: 8.00-11.00


Dány, Tavasz u. 2/a.
Tel: +3628464018
2. sz.  háziorvosi körzet
Hétfő: 13.00-16.00
Kedd: 13.00-16.00
Szerda: 8.00-12.00
Csütörtök: 8.00-12.00
Péntek: 11.00-14.00

Dr. Seereiner Oszkár, fogorvos
Dány, Tavasz u. 2/a.
06-28-464635

Dr. Nagy Ildikó, gyermekorvos
Dány, Tavasz u. 2/a
06-30/848-05-50

Nagyné Schwarz Gabriella, védőnő
Dány, Tavasz u. 2/a
06-20/2940705

Központi orvosi ügyelet:
2100 Gödöllő, Szabadság tér 3.
Tel: 06/70-3703-104
Ügyeleti idő:
Hétköznap: 18:00 - 08:00
Hétvége: 08:00 - 08:00
Országos Mentőszolgálat: 112

Gyógyszertár:
Szent Jakab Gyógyszertár
2118, Dány, Fő út 12.

 

Oktatási intézmények:

Széchenyi István Általános Iskola
2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-695
Mobil: 06-30-733-0417
Web: www.danyisk.hu

Önkormányzati Zeneiskola
2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-489
Mobil: 06-30-327-9822
 

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda
2118 Dány, Tavasz u. 4
Tel./Fax: 06-28-464-006
Mobil: 06-30-328-7386