PÁLYÁZAT


/Kattintson ide!/

Pest m.-i békéltető testület

Települési képv. sorsolás

Települési képviselő sorsolás:

HVB határozat

/Kattintson a megtekinteni kívánt linkre!/

Jelenlegi hely

Címlap

Rendelet a Bóbita Bölcsőde térítési díjairól

 

Dány Község Önkormányzatának
5/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete
a Bóbita Bölcsőde térítési díjairól

 

 Dány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt) 29.§ (1) bekezdésében és a 131.§ (1) bekezdésében a Magyarország Alaptörvényének Állam fejezetének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el :

1.§.

A rendelet hatálya kiterjed Dány Község Önkormányzat (továbbiakban: fenntartó) fenntartásában működő [1]Dányi Bóbita Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központban bölcsődei ellátást igénybe vevő gyermek esetében a szülői felügyeleti joggal rendelkező szülő vagy más törvényes képviselő (a továbbiakban: törvényes képviselő) étkezési és gondozási térítési, gyermekfelügyeleti díjfizetési kötelezettségére, továbbá azon ellátási formák igénybevevőire, melyet az intézmény egyéb szolgáltatásként biztosít.

 

2.§

 

(1) A bölcsődében a gyermekétkeztetésért és a gondozásért, időszakos gyermekfelügyeletért térítési díjat kell fizetni.

(2) Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díj mértékét, valamint az egyéb szolgáltatások díját, és a kedvezmények mértékét a képviselő- testület a rendelet 1. sz., 2. sz., 3 sz., és 4. sz. [2]5. sz.  melléklete szerint határozza meg.

 

3.§

 

(1) A bölcsődei gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.

(2) Gyermekétkeztetés személyi térítési díját az intézményvezető a fenntartó által meghatározott intézményi térítési díj figyelembevételével, nyersanyagnorma általános forgalmi adóval növelt összegben és az igénybevett étkezések számának, valamint a Gyvt. 151. § (5) bekezdésében megjelölt normatív kedvezmények figyelembevételével állapítja meg.

(3) Az intézményi térítési díjak összegét a 1. és 3. számú mellékelte tartalmazza.

[3]

(4) Az ingyenes és kedvezményes intézményi gondozási díj a Gyvt. 150. §. és 154. § (1) bekezdésének szabályai irányadók (továbbiakban: normatív kedvezmények), egyéb kedvezményt, mentességet az Önkormányzat nem biztosít.

 

(5) Az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés a,) pontjának szabályai irányadók (továbbiakban: normatív kedvezmények), egyéb kedvezményt, mentességet az Önkormányzat nem biztosít.

 

 

 

 

4. §

A fenntartó minden évben megállapítja a bölcsődei ellátás intézményi térítési díját, ami a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete.

5. §

 

(1) A bölcsődei ellátásban részesülő gyermek törvényes képviselője köteles a személyi térítési díj kiszámításához szükséges, - az intézményvezető által jogszabály alapján meghatározott - iratokat benyújtani.

 

(2) A bölcsődei gondozás és az étkezés személyi térítési díját (a továbbiakban együtt : személyi térítési díj)  a törvényes képviselő az intézménnyel kötött megállapodásban rögzített időponttól kezdődően havonta  utólag készpénzben köteles megfizetni.

 

(3) Az intézményvezető gondoskodik a megállapodásban rögzített rendelkezések végrehajtásáról és ellenőrzéséről, továbbá gondozási és étkezési személyi térítési díj befizetésének havi nyilvántartásáról.

 

(4) A személyi térítési díj vonatkozásában hátralékkal rendelkező gyermek esetében 15 napos határidő megjelölésével írásban felszólítja a törvényes képviselőt tartozásának rendezésére.

 

(5)  Ha a határidő eredménytelenül telt el, az intézmény vezetője a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi.

 

(6) A (4) bekezdés szerint nyilvántartott díjhátralékról az intézmény vezetője negyedévenként tájékoztatja az önkormányzatot a térítési díjhátralék behajtása érdekében, amelyhez csatolja a fizetésre felszólításról szóló értesítést.

 

(7)  Az önkormányzat az intézményvezető tájékoztatása alapján intézkedik a térítési díjhátralék behajtásáról vagy a behajthatatlan hátralék törléséről.

 

6.§

 

(1) A gyermek betegsége, illetve egyéb okból történő hiányzása miatt — az intézményi jogviszony fennállása alatt — a törvényes képviselő teljes havi gondozási díj fizetésére kötelezett.

 

[4](1/a) A képviselő-testület rendkívüli élethelyzet esetén az (1) bekezdéstől eltérően – a törvényes képviselő által benyújtott méltányossági kérelem alapján – dönthet a havi gondozási díj elengedéséről vagy mérsékléséről.

 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a törvényes képviselő

  1. a bölcsőde fenntartó által jóváhagyott zárva tartása esetén
  2. Vis major helyzetek esetén
  3. egészségügyi zárlat esetén

[5]az adott napokra mentesül a gondozásért fizetendő térítési díj megfizetése alól.

 

(3) Amennyiben a  zárva tartás ideje nem teljes hónapra esik, a gondozásért fizetendő térítési díjat a tényleges gondozási napok napi térítési díja alapján kell meghatározni.

 

 

(4) A bölcsődei jogviszony kezdetének első hónapjában

a.) 15-e előtt kezdődő jogviszony esetén 100%

b.) 15-e után kezdődő jogviszony esetén 50%

bölcsődei gondozás személyi térítési díjat kell meghatározni.

 

7. §

 

(1)  E rendelet 2015. április 1-én lép hatályba.

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti  Dány Község Önkormányzatának a Bóbita Bölcsőde térítési díjáról szóló 26/2012.(XII.17.) önkormányzati  rendelete.

 

 

 

 

 

Gódor Lajosné                   Pervainé Hangodi Ágnes
 polgármester                                jegyző

 

 

 

 

 

Egységes szerkezetbe foglalva: 2018. június 25.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[6]1.sz melléklet

 

Önköltség számítás és intézményi térítési díj megállapítás 2018 év

Bölcsőde, mini bölcsőde Normatíva/

A bölcsődei normatív ellátás 2018 évtől feladatfinanszírozottá vált.

 

Költség

(a)

Feladatfinan-szírozás

Különbség

Ellátotti létszám

(b)

Ellátotti napok száma

 ( c)

Önköltség

a/b/c

Számított intézményi térítési díj

Térítési díj

Bölcsőde

28.848.000.-

22.705.000.-

6.143.000.-

16

230

7.839.-Ft/nap

1670 Ft/nap

Sávosan kerül megállapításra

Bölcsőde:

Bér:                                17.274.000.-Ft

Juttatások, járulékok:     4.573.000.-Ft

Dologi:                             7.001.000.-Ft

Összesen:                       28.848.000-Ft: 16 fő : 230 nap  =  7.839.-Ft/fő/nap Számított önköltség

Feladat finanszírozás:     22.705.000.-Ft : 16 fő : 230 nap =  6169.-Ft/fő/nap

Intézményi térítési díj: Önköltség- Normatíva= 7839-6169=1670Ft/ nap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[7]2. számú melléklet

 

 

                  Intézményi térítési díj: Önköltség- Normatíva: 7839-6169 Ft =1670Ft

Számított intézményi térítési díj gondozás tekintetében: 1670Ft/ nap /fő

Havonta/ fő/ 21 gondozási nappal számolva: 35.070 Ft/ hó/fő

 

Megállapított intézményi térítési díj gondozás tekintetében, alacsonyabb összegben kerül megállapításra a Gyvt.147.§ (4) bekezdése alapján, melynek összege: 1.670 Ft/nap/ fő

Havonta/ fő/ 21 gondozási nappal számolva: 35.700 Ft/hó/fő

 

 

A bölcsődei étkeztetés intézményi térítési díja 2018. évre vonatkozóan: 350 Ft+ ÁFA/

445 Ft bruttó

 

Intézményi térítési díjak étkezésenkénti elosztásban:

Étkezések:

Megállapított intézményi térítési díjak:

Reggeli

95 Ft+ ÁFA/120,65Ft/bruttó120Ft

Tízórai

50 Ft+ÁFA/63,5Ft/bruttó 65Ft

Ebéd

120Ft+ ÁFA/152,4Ft/bruttó 150Ft

Uzsonna

85 Ft+ ÁFA/107,95Ft/bruttó 110 Ft

Összesen:350 Ft + ÁFA/ Bruttó: 445Ft

(Az intézményi térítési díjak megállapítása a kerekítési szabályok figyelembe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

[8]3. sz. melléklet

 

Személyi térítési díjak

 

A sávok megállapítása a mindenkori öregségi nyugdíjminimum alapösszegét veszik figyelembe továbbá a kötelező legkisebb munkabér nettó összegét.

Egy főre eső nettó jövedelem havonta ( Ft)

Napi gondozási díj egy főre (Ft)

/Áfa mentes/

Napi étkezési térítési díj egy főre ( Ft)

/Nettó/Bruttó/

Gondozási díj havonta

( 21napra vetítve)

/Áfa mentes/

Étkezési térítési díj

Havonta ( 21 napra vetítve)

/Bruttó/

Összesített havi térítési díjak ( gondozás+ étkezés)

 

/Bruttó/

0-(ÖNY 1.5*)

 0-42.750

Ingyenes

Ingyenes

-

-

-

(ÖNY 1.5*42.751)-

(a kötelező legkisebb munkabér nettó összegének 130%-a)

 

300.-

Ingyenes

6300.-

0.-

6300.-

(a kötelező legkisebb munkabér nettó összegének 131%-a)fölé eső egy főre jutó jövedelem esetén

500.-

350+ÁFA/445Ft

10.500.-

9345.-

19.845.-

A gondozási díj számítása az adott hónap gondozási napjai alapján kerül kiszámlázásra a rendelet 6.§ figyelembe vételével.

 

 

 

Személyi térítési díjak étkezésenkénti elosztásban:

Étkezések:

Megállapított személyi térítési díjak:

Reggeli

95 Ft+ ÁFA/120,65Ft/bruttó120Ft

Tízórai

50 FT+ÁFA/63,5Ft/bruttó 65ft

Ebéd

120FT+ ÁFA/152,4Ft/bruttó 150Ft

Uzsonna

85 FT+ ÁFA/107,95Ft/bruttó 110 Ft

Összesen:350 Ft + ÁFA/Bruttó 445 Ft

 

 

 

 

[9]4. sz. melléklet

 

 

Egyéb szolgáltatások díjai

 

Gyermekfelügyelet óra díja: 100 Ft/ óra / Minden megkezdett óra egésznek számít/

A gyermekfelügyelet elszámolása során az igénybevett étkezések is kiszámlázásra kerülnek az alábbiak alapján:

 

Étkezések:

Megállapított intézményi térítési díjak:

Reggeli

95 Ft+ ÁFA/120,65Ft/bruttó120Ft

Tízórai

50 Ft+ÁFA/63,5Ft/bruttó 65Ft

Ebéd

120Ft+ ÁFA/152,4Ft/bruttó 150Ft

Uzsonna

85 Ft+ ÁFA/107,95Ft/bruttó 110 Ft

Összesen:350 Ft + ÁFA/445 Ft

 

Játszócsoport óradíja: 200 Ft/ óra

 

Vendégétkeztetés (Díja: Normalap+ Rezsi+Haszonkulcs/250Ft+170Ft+75 Ft+ 8.9 (2%-os infláció): 503.9 Ft -505 Ft + ÁFA / Saját elvitellel/641,35 Ft/bruttó 640 Ft

 

Dolgozó étkezés (Díja: Normaalap+ Rezsi/250Ft+170Ft):420 Ft+ ÁFA/bruttó 533,4- 535 Ft

 

 
[1] Módosította a 8/2017. (IV. 28.) ö.rendelet

Hatályba lép: 2017. 04. 29.

[2] Az 5. sz. mellékletet hatálytalanította a 8/2017. (IV. 28.) ö.rendelet

Hatálytalan: 2017. 04. 29.

[3] Beemelte a 20/2017.(VIII.31.) ö.rendelet  (4. és 5. bek.)

Hatályba lép: 2017. 09. 01.

[4] Beemelte a 15/2018. (VI. 25.) ö. rendelet

Hatályba lép: 2018. 07. 01.

[5] Módosította a 8/2017. (IV. 28.) ö.rendelet

Hatályba lép: 2017. 04. 29.

 

[6] Módosította  a 11/2018. (III. 28.) ör. 1. melléklete

Hatályba lép: 2018. 04. 01.

[7] Módosította a 11/2018. (III. 28.) ör. 2. melléklete

Hatályba lép: 2018. 04. 01.

[8] Módosította a 31/2017. (XII.4.) ör. 3. melléklete

Hatályba lép: 2018. 01. 01.

 

[9] Módosította a 31/2017. (XII.4.) ör. 4. melléklete

Hatályba lép: 2018. 01. 01.

 

 

Rendőrségi elérhetőségek

Dányi rendőri elérhetőségek:

Orosz Eszter hadnagy - 0670/3351462; őrsparancsnok


Soós László KMB
Gelencsér István KMB

Központi telefonszám:
06-70-3872693

Település arculati kézikönyv

 A Települési arculati kézikönyv tervezete megtalálható:

Település arculati kézikönyv

Településképi rendelet tervezet

Gódor Lajosné
polgármester

 

Influenza elleni védőoltás

Hatályos HÉSZ és tervlapok

Partner linkek

Kérjük, kattintson az elérni kívánt képre (linkre):

Zöldhíd tájékoztató

/Kattintson a tájékozatóért!/

Közérdekű információk

Vasúti menetrend változás
/kattintson ide/

Autóbusz menetrend változás 2019.02.01.
/kattintson ide/

Autóbusz menetrend 
/kattintson ide/

 

Dány Község
Önkormányzati Hivatal

2118 Dány, Pesti út 1.

Tel.: (28)-597-130
(30)-628-38-98,(30)-628-33-59

Fax: (28)-597-131

 

Rendőrségi fogadóórák (kattintson ide)

 

 

ÉMÁSZ dányi ügyfélfogadási ideje:

Hétfő: 800 - 1200 -ig
Csütörtök: 1400 - 1800 -ig.

 

Egészségügy:

Dr. Kemény András, háziorvos
Dány, Tavasz u. 2/A.
Tel.: +3628464118

1. sz. háziorvosi körzet
Hétfőtől - péntekig 8.00-tól 12.00 óráig

2. sz. (helyettesített) háziorvosi körzet
Dány, Tavasz u. 2/a.
Tel: +3628464018
Hétfőtől - péntekig 12.00-től 14.00 óráig.

Mindkét körzet betegei részére kedden délutáni rendelés is van 16.30-tól 18.00 óráig.

Dr. Seereiner Oszkár, fogorvos
Dány, Tavasz u. 2/a.
06-28-464635

Dr. Nagy Ildikó, gyermekorvos
Dány, Tavasz u. 2/a
06-30/848-05-50

Nagyné Schwarz Gabriella, védőnő
Dány, Tavasz u. 2/a
06-20/2940705

Központi orvosi ügyelet:
Tura, Petőfi S. tér 2.
06-28-466038

Gyógyszertár:
Szent Jakab Gyógyszertár
2118, Dány, Fő út 12.

 

Oktatási intézmények:

Széchenyi István Általános Iskola
2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-695
Mobil: 06-30-733-0417
Web: www.danyisk.hu

Önkormányzati Zeneiskola
2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-489
Mobil: 06-30-327-9822
 

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda
2118 Dány, Tavasz u. 4
Tel./Fax: 06-28-464-006
Mobil: 06-30-328-7386