PÁLYÁZAT

Szemléletformáló programok megvalósítása Dányon:

/Kattintson ide!/

_______________________

Dányi Hagyományos Ízek Fesztiválja:


/Kattintson ide!/

 

 

Pest m.-i békéltető testület

Jelenlegi hely

Címlap

Rendelet a közterülethasználatról

Dány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2014. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete
a közterületek használatának rendjéről és feltételeiről

(Egységes szerkezetben)

Dány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

 

I. Fejezet

Általános rendelkezések

 

1. A rendelet célja

 

1. § A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek településrendezési, környezetvédelmi, közlekedésbiztonsági, közbiztonsági és tulajdonosi szempontok figyelembevételével meghatározzák a közterületek rendeltetésszerű és rendeltetéstől eltérő használatának rendjét és feltételeit.

 

2. A rendelet hatálya

 

2. § /1/ A rendelet területi hatálya kiterjed Dány Község közigazgatási területén

a) minden olyan közhasználatra szolgáló önkormányzati tulajdonban álló földterületre, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlan-nyilvántartás közterületként tart nyilván, továbbá

b) egyéb ingatlanok közhasználat céljára átadott területrészére, az erről szóló külön szerződésben foglaltak keretei között (a továbbiakban együtt: közterület).

/2/ A rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes vagy jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, amely közterületet használ.

/3/ Nem terjed ki a rendelet hatálya

a) a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben szabályozott közterület-igénybevételre,

b) [1]hatályát vesztette

 

 

II. Fejezet

A közterület használatának szabályai

 

3. A közterület használatának rendje

 

3. § /1/ A közterületet a rendeltetésének megfelelő célra, e rendelet és a vonatkozó általános érvényű jogszabályok keretei között – a zöldterületekben, valamint a közterületen álló építményekben, berendezésekben, műtárgyakban állagsérelmet nem okozva, az általánosan elvárható magatartási szabályok betartásával – bárki igénybe veheti, és szabadon használhatja.

/2/ Közterület rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása (utak, terek), a pihenő és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok stb.), a közművek elhelyezése.

/3/ A közterület rendeltetéstől eltérő használatához (a továbbiakban: közterület-használat) közterület-használati engedély szükséges.

/4/ A közterületet használók kötelesek:

a) az igénybe vett közterületet és közvetlen környezetét tisztán tartani, gondozni,

b) a közterületet kizárólag az engedélyben megadott célra és módon használni,

c) a közterület-használat befejezését követően a közterület eredeti állapotát helyreállítani,

d) a közterület használatáért – az e rendeletben előírtak szerint – díjat fizetni.

 

4. Helyi piac használatának szabályai

 

4. §  /1/ [2]A dányi termelői piac - mely pályázati forrásból került megvalósításra - üzemeltetője a Dányi Kommunális Kiemelten Közhasznú Nonprofit KFT.

/2/ A piac használatáért fizetendő díjakat a nonprofit kft szedi be.

a) A helyben lakó termelők számára a piac használata térítésmentes.

b) Nem helyben lakó termelő és egyéni vállalkozó (kereskedő) részére a használati díjat a Rendelet 1. sz. mellékletének 4. pontja tartalmazza.”

/3/ Az 1.sz. mellékletben rögzített díjtételeket a piac területén a Dányi Kommunális Kiemelten Közhasznú Nonprofit KFT, búcsú területén az önkormányzat jogosult a közterület használóitól beszedni.

/4/ A közterület-használati díjat a helyszínen köteles a közterület használó maradéktalanul kiegyenlíteni.

 

5. Járművek közterületen történő tárolásának szabályai

 

5. § /1/ Közterületen olyan hatósági jelzés nélküli gépjármű, amely a forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt

a) főútvonalon nem tárolható,

b) mellékútvonalon engedély nélkül 30 napig, ezt követően közterület-használati engedéllyel legfeljebb további 30 napig tárolható,

c) fő- és mellékútvonalnak nem minősülő közterületen engedéllyel legfeljebb 30 napig tárolható.

/2/ Érvényes hatósági jelzéssel rendelkező, de műszaki állapotánál fogva üzemképtelen jármű (pl. sérült, hiányos, roncs, helyváltoztatásra láthatóan képtelen jármű) fő- és mellékútvonalnak minősülő közterületen nem tárolható, ettől eltérő közterületen közterület-használati engedéllyel legfeljebb 30 napig tárolható.

/3/        Tilos a közterületen járművek szerelése, javítása, karbantartása, mosása. E rendelkezés nem vonatkozik a menetközben keletkezett műszaki hiba elhárítására.

/4/ A jelen rendeletben tiltott módon tárolt járművet a jármű tulajdonosa vagy üzembentartója köteles saját költségén a közterületről eltávolítani.

/5/ A jármű tulajdonosa vagy üzembentartója köteles a megszerzett közterület-használati engedély számát a gépjármű első szélvédőjén, kívülről jól látható helyen és olvasható módon elhelyezni.

 

6. Egyéb berendezések, műtárgyak közterületi kihelyezése

 

6. § /1/ A közterületen a jármű és gyalogos közlekedést akadályozó tárgyak (karó, oszlop, leásott autógumi, kő, reklámtábla, stb.) nem helyezhetők el.

/2/ Önállóan létesítendő hirdetőtábla, hirdető-berendezés közterületen csak úgy helyezhető el, ha az a közlekedés biztonságát nem veszélyezteti.

/3/ [3]Közterületen plakátok, hirdetések csak az erre szolgáló hirdető-berendezéseken vagy az erre külön kijelölt felületeken helyezhetők el. Plakátok, hirdetések ettől eltérő – többek között közműoszlopokon, buszmegállókon történő – kihelyezése tilos!

 

                                                

III. Fejezet

A közterület rendeltetéstől eltérő használatának engedélyezése

 

7. A közterület-használati engedélyhez kötött tevékenységek

 

7. § /1/ Közterület-használati engedélyt kell beszerezni közterületen

1) építési munkával kapcsolatos állvány, a munkavégzéshez szükséges munkaeszközök,

2) építőanyag és építési törmelék (sitt), valamint építési törmelék gyűjtésére szolgáló konténer elhelyezésére,

3) tüzelőanyag 3 napon túli tárolására,

4) árusító és egyéb pult, fülke elhelyezéséhez,

5) alkalmi és mozgó árusításra, szolgáltató tevékenységre, idényjellegű árusításra,

6) hangos hirdetésre, térhangosításra,

7) a közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet, árusító automata, hirdető berendezés, reklámtábla, cég- és címtábla elhelyezéséhez,

8) önálló hirdető-berendezés, reklámzászlók, reklámtáblák elhelyezésére,

9) távbeszélő fülke, fülke nélküli távbeszélő készülék (kivéve a segélykérő-telefont), árusító vagy egyéb automata és postai levélszekrény elhelyezéséhez,

10) üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával göngyöleg napi 2 órát meghaladó tárolására,

kiállítás, sport- és kulturális rendezvények, továbbá mutatványos, cirkuszi tevékenység céljára,

11) film- és tévéfelvételre, amennyiben az a közterület rendeltetésszerű használatában – akár térbeli, akár időbeli kiterjedése miatt – fennakadást okoz, 

12) géperejű bérkocsik, taxik állomáshelyének biztosítására, utánfutók, lakókocsik elhelyezésére,

13) hatósági jelzés nélküli vagy üzemen kívüli gépjármű tárolására, a 4. §-ban foglaltak figyelembevételével,

14) haszongépjármű (teher- és áruszállításra szolgáló gépjármű, autóbusz, mezőgazdasági vontató, lassú jármű, járműszerelvény, különleges jármű, munkagép, valamint ezek vontatványai) – kivéve a helyi és helyközi tömegközlekedést biztosító járműveket – napi 2 órát meghaladó tárolására,

15) szobor, emlékmű, díszkút, szökőkút, alapzatos zászlórúd, önálló hirdető-berendezés és köztárgyak (pad, figyelmeztető táblák, tájékoztató táblák, közvilágítási lámpák, tartóoszlopok stb.) elhelyezéséhez,

16) fák, cserjék, növények, egyéb kertészeti elemek telepítésére,

17) vendéglátó terasz kialakítására (függetlenül attól, hogy fedett vagy nem),

18) a közterület egyéb rendeltetéstől eltérő használatára.

/2/ Nem kell közterület-használati engedélyt kérni

a) közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút (járda) elfoglalásához,

b) a közterületen, az alatt vagy felett elhelyezett közművek azonnali hibaelhárítása érdekben végzett munkához,

c) úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések elhelyezéséhez,

d) a Dány Község Önkormányzata által kezdeményezett közterület-használatra,

e) a közterület rendeltetésszerű használatához.

 

 

 

8. A közterület-használat iránti engedély kérelem

 

8. § /1/ Közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet a rendeltetéstől eltérő módon kívánja használni.

/2/ A közterület-használati engedély kérelemnek (a továbbiakban: kérelem) – a közterület használat jellegétől függően értelemszerűen – tartalmaznia kell:

a) a kérelmező nevét, valamint lakóhelyét vagy székhelyét,

b) a közterület-használat célját, időtartamát,

c) a közterület-használat helyét, módját, mértékét,

d) a folytatni kívánt tevékenységre jogosító okirat egyszerű másolatát,

e) reklámtábla elhelyezése esetén a tábla rajzát vagy fotóját, és leírást a színek, méretek, anyagok és az elhelyezés módjának megadásával,

f) amennyiben a közterület-használat közmű igénybevételével történik, a közműszolgáltató hozzájárulását

g) amennyiben a közterület-használat építési jellegű munkával jár (pl. burkolatbontás) a jóváhagyott műszaki tervek egyszerű másolatát. Ebben az esetben a kérelmezőnek be kell jelentenie a kivitelező és a felelős építésvezető személyét, elérhetőségét is.

/3/ A közterület-használati engedély kérelem benyújtásakor az illetékekről szóló törvényben megszabott általános tételű eljárási illetéket kell leróni.

 

9. A közterület-használat engedélyezése

 

9. § /1/ A kérelemről a jegyző határozattal dönt.

/2/ A kérelem elbírálása során figyelembe kell venni a hatályos településrendezési tervet és helyi építési szabályzat előírásait, valamint az általános építési, településképi, településrendezési, köztisztasági, közlekedési, közbiztonsági és környezetvédelmi szempontokat.

/3/ [4]A közterület-használati engedélyezési eljárás során az Általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

10. § /1/ Közterület-használati engedély határozott vagy határozatlan időre adható. Határozott idejű engedély legfeljebb egy évre adható; érvényét határidőhöz vagy valamely feltétel teljesülésének bekövetkeztéhez kell kötni. A határozatlan idejű engedély visszavonásig érvényes.

/2/ A 8. § (2) bekezdésében foglalt szempontok alapján – közérdekből – az engedély megadása feltételekhez köthető vagy megtagadható.

/3/ Útfelbontással járó közterület-használatra október 15-e és március 15-e között csak különösen indokolt esetben adható engedély.

/4/ Nem adható közterület-használati engedély

a) tűz és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására,

b) közlekedés biztonságát veszélyeztető berendezések és anyagok elhelyezésére,

c) – alkalmi rendezvények kivételével – szeszesital árusítására,

d) hatósági jelzéssel nem rendelkező, üzemen kívüli jármű 30 napon túli tárolására,

e) a lakosság nyugalmát erősen zavaró vagy a közerkölcsöt sértő tevékenység végzésére,

f) veszélyes hulladéknak számító anyagok, tárgyak elhelyezésére,

g) a közterület olyan rendeltetéstől eltérő használatára, amely a közterületet bármilyen módon károsíthatja.

11. § /1/ A közterület-használatot engedélyező határozatnak tartalmaznia kell:

a) az engedélyes adatait,

b) a közterület-használat célját, helyét, mértékét, módját és határidejét,

c) a közterület-használat esetleges különleges feltételeit,

d) a közterület-használati díj összegét, és a megfizetésének módját, határidejét, határozatlan idejű közterület-használati engedély esetén felhívja az engedélyes figyelmét a 14. §-ban foglaltakra,

e) a szabálytalan közterület-használat jogkövetkezményeit,

f) anyagok és szerkezetek tárolásával kapcsolatos engedély esetén, hogy a tárolás csak a munka-, baleset- és egészségvédelmi óvórendszabályokban előírt módon történhet.

/2/ A közterület-használati engedély megadása esetén a határozatot a kérelmezőn túl közölni kell

a) Dány Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának  pénzügyi csoportjával,

b) az esetlegesen érintett hatóságokkal, szakhatóságokkal.

12. § /1/ A közterület-használati engedély megszerzése nem mentesíti az engedélyest a kérelem szerinti létesítéshez vagy tevékenységhez szükséges egyéb engedélyek megszerzése alól.

/2/ A közterület-használati engedély másra át nem ruházható, de kérelemre módosítható vagy meghosszabbítható.

 

10. A közterület-használati díj

 

13. § /1/ A használó a közterület használatáért az 2. mellékletben meghatározott díjat köteles fizetni, mely Dány Község Önkormányzatát illeti meg.

/2/ A fizetendő díj meghatározása szempontjából minden megkezdett hónap, hét, nap, m2 egésznek számít. Az 2. mellékletben előírt egységárak tovább nem bonthatók.

/3/ Aki ugyanazon tevékenysége miatt többféle kategóriában lenne díjfizetésre kötelezett, a legmagasabb díjtételt eredményező kategória szerint kell megfizetnie a közterület-használati díjat.

/4/ A közterület-használati díjat

a) határozott időre szóló közterület-használat esetén a közterület-használati engedély kézhezvételét követően, a közterület használatának megkezdése előtt egy összegben,

b) az egy évet meghaladó vagy határozatlan idejű közterület-használat esetén részletekben – a tárgyévi részletet a közterület-használati engedély kézhezvételét követően, a közterület használatának megkezdése előtt, azt követően pedig az éves díjat január 31-ig teljesítve –

kell megfizetni a Polgármesteri Hivatal számlájára vagy házipénztárában.

/5/ Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára, a közterületen lévő létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni.

14. § /1/ Mentesülnek a közterület-használati díj fizetése alól

a) a fegyveres erők, fegyveres testületek, rendészeti szervek, a mentők és a vízügyi szolgálat a létesítményeik elhelyezése során,

b) a közműszolgáltatók (elektromos-, gáz-, víz- és csatornázási művek), valamint a köztisztasági szervek a feladatuk ellátását szolgáló közérdekű létesítmények, műtárgyak, berendezések elhelyezése során,

c) a közforgalmú közúti közlekedési vállalat a feladata ellátását szolgáló létesítmények elhelyezése során,

d) Dány Község Önkormányzata.

/2/ Kérelem alapján a polgármester méltányosságból mentességet adhat, vagy engedélyezheti a díj mérséklését

a) annak a magányszemélynek, akinek jövedelmi helyzete ezt megalapozza,

b) dányi székhelyű civil szervezeteknek, amennyiben az általuk kérelmezett közterület-használat közhasznú célt szolgál.

/3/ Nem kell közterület-használati díjat fizetni

a) szobrok, emlékművek, díszkutak, szökőkutak, alapzatos zászlórudak és köztárgyak elhelyezéséhez,

b) a közvetlen életveszély elhárítása végett használt közterületre.

15. § Dány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közterület-használati díjak 2. melléklet szerinti mértékét évente felülvizsgálja. Amennyiben a díjtételek változnak a határozatlan időre szóló közterület-használati engedélyeket a polgármester az éves díj tekintetében – hivatalból eljárva – módosítja.

 

11. A közterület-használat megszűnése

 

16. § /1/ A közterület-használati engedély az abban foglalt határidőig, illetve visszavonásig érvényes.

/2/ Az engedély lejártát követően az engedélyes köteles – saját költségén, bárminemű kártalanítási igény nélkül – a közterületet az eredeti állapotának megfelelően helyreállítani.

17. § /1/ A közterület-használati engedély – közérdekből – bármikor megvonható.

/2/ Amennyiben a közterület-használati engedély megvonására az engedélyesen kívül álló okból kerül sor, részére a lerótt éves közterület-használati díj időarányos részét vissza kell téríteni.

18. § /1/ A határozatlan időre szóló engedély jogosultja a közterület-használat megszüntetését köteles bejelenteni. Ebben az esetben a lerótt éves közterület-használati díj időarányos részét részére vissza kell téríteni.

/2/ Határozott időre szóló közterület-használati engedély esetén, amennyiben a közterület-használat az engedélyes döntése alapján szűnik meg az engedélyben foglalt határidőnél előbb, a megfizetett közterület-használati díjat visszakövetelni nem lehet.

                          

 

IV. Fejezet

A közterület szabálytalan használatának jogkövetkezményei

                                               

12. Engedély nélküli vagy engedélytől eltérő közterület-használat

 

19. § /1/ A közterület-használat ellenőrzéséről a polgármester a Polgármesteri Hivatalon  keresztül gondoskodik

/2/ A közterület engedély nélküli használata esetén a hatóság felhívására a használó köteles a használatot haladéktalanul megszüntetni, és a közterületet – saját költségén, bárminemű kártalanítási igény nélkül – az eredeti állapotának megfelelően helyreállítani.

/3/ Ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja, abban maradandó kárt okoz, beszennyezi, vagy a díjfizetési kötelezettségének az esedékesség időpontjában nem tesz eleget, az engedélyt meg kell vonni tőle. Az engedélyes a közterületet ez esetben is köteles megfelelően helyreállítani.

/4/ Ha a közterületet más célra és módon használó nem tesz eleget a hatóság felhívásának, és a szabálytalan használatot nem szünteti meg, az eredeti állapotot nem állítja helyre, a Polgármesteri Hivatal a használó költségére és veszélyére, a közterületre kitett árut, anyagokat, gépjárműveket, eszközöket, felépítményeket – a felelős őrzés szabályai szerint – elszállíttathatja. Az ezzel kapcsolatos költség a közterületet szabálytalanul használót terheli, behajtásáról a polgármester határozattal rendelkezik.

/5/ Amennyiben a közterület engedély nélkül vagy engedélytől eltérően használó a szükséges közterület-használati engedély kérelmet a hatóság felhívásától számított 3 munkanapon belül benyújtja, és az engedély – e rendelet keretei között megadható, a közterület-használat megszüntetésének (2)-(3) bekezdés szerinti kötelezettsége alól mentesül.

 

13. Közterületi szabályok megsértése

 

20. § E rendeletben foglalt előírások megsértése – magasabb szintű jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – helyben tiltott, közösségellenes magatartásnak minősül, amely a helyben tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint százötvenezer forintig terjedhető közigazgatási bírsággal sújtható.

 

 

V. Fejezet

Záró rendelkezések

                                                                  

21. § /1/ Ez a rendelet 2014. szeptember 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg  Dány Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Közterülethasználatról szóló 3/1993. (III. 16.)     rendelete hatályát veszti.

/2/ A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ szerint a jegyző gondoskodik.

 

 

 

                       Gódor Lajosné                                                           Pervainé Hangodi Ágnes

                        polgármester                                                            jegyző

 

 

 

 

 

 

 

Egységes szerkezetbe foglalva: 2019. 08. 26.

 

 

 

 

 

1.sz. melléklet

a 6/2014. (VIII. 28.)  önkormányzati rendelethez

 

1., A közterület-használati díjak összege:

a.)                7000 Ft/m2/év

b.)                 800 Ft/m2/hó

c.)                 200 Ft/m2/nap

2., a) A búcsú napján mutatványosi tevékenységet folytató egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok – figyelemmel a tevékenység folytatásához szükséges gépek össze- és szétszerelési, valamint egyéb előkészületi munkálataira – egyszeri közterület-használati díjat kötelesek fizetni.

b) Az egyszeri közterület-használati díj összege    100 Ft/m2.

c) Az egyszeri közterület-használati díjat befizető mutatványos jogosult a díjfizetés alapját képező közterületet a Búcsú napját megelőző  5 napban, a Búcsú napján és a Búcsú napját követő 2 napban használni.

d) A megjelölt időtartamon kívüli közterület-használat után az 1/c pontban meghatározott díjszabás érvényes.

3., A piac használati díja:

                        a) Nem helyben lakó őstermelő:                    100 Ft/méter

                        b) Egyéni vállalkozó (kereskedő):                 150 Ft/m2

 

Értelmező rendelkezés:

Akkor is egész napra járó közterület-használati díjat kell megfizetni, ha a tényleges közterület-használat nem éri el a 24 órát.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. melléklet

 

 a 6/2014. (VIII. 28.) sz. önkormányzati rendelethez

 

 

Közterület igénybevételének díjtételei

 

 

Közterület-használat célja

Díjtétel

építési munkával kapcsolatos állvány, a munkavégzéshez szükséges munkaeszközök, építőanyag és építési törmelék (sitt) elhelyezésére

22 Ft/m2/nap

tüzelőanyag 3 napon túli tárolására

22 Ft/m2/nap

rendszeresített árusító és egyéb pult, fülke elhelyezéséhez

880 Ft/m2/hó

alkalmi árusításra, szolgáltató tevékenységre, idényjellegű árusításra

330 Ft/m2/nap

mozgó árusításra, szolgáltató tevékenységre (hangos hirdetéssel vagy anélkül)

3.300 Ft/jármű/alkalom

hangos hirdetésre, térhangosításra

3.300 Ft/jármű/alkalom

a közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet, árusító automata, hirdető berendezés, reklámtábla, cég- és címtábla elhelyezéséhez,

 

440 Ft/m2/hó

önálló hirdető-berendezés, óriásplakát, hirdetőoszlop elhelyezésére

1.100 Ft/felületi m2/hó

plakát elhelyezésére

A/3 méretig

A/0 méretig

 

110 Ft/db/hét

330 Ft/db/hét

reklámzászlók elhelyezésére

2.200 Ft/db/hó

üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával göngyöleg napi 2 órát meghaladó tárolására

12 Ft/m2/nap

kiállítás, sport- és kulturális rendezvények, továbbá mutatványos, cirkuszi tevékenység céljára

110 Ft/m2/nap

film- és tévéfelvételre, amennyiben az a közterület rendeltetésszerű használatában fennakadást okoz

550 Ft/m2/nap

géperejű bérkocsik, taxik állomáshelyének biztosítására, utánfutók, lakókocsik elhelyezésére

11.000 Ft/jármű/év

hatósági jelzés nélküli vagy üzemen kívüli gépjármű tárolására

110 Ft/jármű/nap

haszongépjármű (teher- és áruszállításra szolgáló gépjármű, autóbusz, mezőgazdasági vontató, lassú jármű, járműszerelvény, különleges jármű, munkagép, valamint ezek vontatványai) tárolására

 

3.300 Ft/jármű/hét

vendéglátó terasz kialakítására (függetlenül attól, hogy fedett vagy nem)

440 Ft/m2/hó

a közterület egyéb rendeltetéstől eltérő használatára

esetenként megállapítva

 

 

 
[1] Hatályon kívül helyezte a 15/2019. (VIII.26.) ö.rendelet

Hatálytalan: 2019. 09. 01.

[2] Módosította a 15/2019. (VIII. 26.) ö.rendelet

Hatályba lép: 2019. 09. 01.

[3] Módosította a 15/2019. (VIII.26.) ö. rendelet

Hatályba lép: 2019. 09. 01.

[4] Módosította a 15/2019. (VIII. 26.) ö. rendelet

Hatályba lép: 2019. 09. 01.

 

Rendőrségi elérhetőségek

Dányi rendőri elérhetőségek:

Orosz Eszter hadnagy - 0670/3351462; őrsparancsnok


Soós László KMB
Gelencsér István KMB

Központi telefonszám:
06-70-3872693

Hatályos HÉSZ és tervlapok

Partner linkek

Kérjük, kattintson az elérni kívánt képre (linkre):

Zöldhíd tájékoztató

/Kattintson a tájékozatóért!/

Közérdekű információk

Vasúti menetrend változás
/kattintson ide/

Autóbusz menetrend változás 2019.02.01.
/kattintson ide/

Autóbusz menetrend 
/kattintson ide/

 

Dány Község
Önkormányzati Hivatal

2118 Dány, Pesti út 1.

Tel.: (28)-597-130
(30)-628-38-98,(30)-628-33-59

Fax: (28)-597-131

 

Rendőrségi fogadóórák (kattintson ide)

 

 

ÉMÁSZ dányi ügyfélfogadási ideje:

Hétfő: 800 - 1200 -ig
Csütörtök: 1400 - 1800 -ig.

 

Egészségügy:

dr. Kemény András, háziorvos
Dány, Tavasz u. 2/A.
Tel.: +3628464118
1. sz. háziorvosi körzet
Hétfő: 8.30-12.00
Kedd: 14.00-18.00
Szerda: 8.30-12.00
Csütörtök: 12.00-16.00
Péntek: 8.00-11.00

dr. Simon József, háziorvos
Dány, Tavasz u. 2/a.
Tel: +3628464018
2. sz.  háziorvosi körzet
Hétfő: 13.00-17.00
Kedd: 8.30-12.00
Szerda: 13.00-17.00
Csütörtök: 8.30-12.00
Péntek: 11.00-14.00

Dr. Seereiner Oszkár, fogorvos
Dány, Tavasz u. 2/a.
06-28-464635

Dr. Nagy Ildikó, gyermekorvos
Dány, Tavasz u. 2/a
06-30/848-05-50

Nagyné Schwarz Gabriella, védőnő
Dány, Tavasz u. 2/a
06-20/2940705

Központi orvosi ügyelet:
Tura, Petőfi S. tér 2.
Tel: 06-1/301-6969
Mentők: 104

Gyógyszertár:
Szent Jakab Gyógyszertár
2118, Dány, Fő út 12.

 

Oktatási intézmények:

Széchenyi István Általános Iskola
2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-695
Mobil: 06-30-733-0417
Web: www.danyisk.hu

Önkormányzati Zeneiskola
2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-489
Mobil: 06-30-327-9822
 

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda
2118 Dány, Tavasz u. 4
Tel./Fax: 06-28-464-006
Mobil: 06-30-328-7386