PÁLYÁZAT


/Kattintson ide!/

_____________________

Szemléletformáló programok megvalósítása Dányon:

Pest m.-i békéltető testület

Jelenlegi hely

Címlap

Rendelet-tervezet véleményezésre

A 2013. május 30-i képviselő testületi ülésen az alábbi rendelet módosításra kerül.

 A  változtatáshoz kapcsolódó javaslatokat, észrevételeket az alábbi címre várjuk 2012. május29-ig.:

Javaslat e-mailben (kattintson ide!)

A rendelettervezet az alábbiakban tekinthetők meg:

 

Dány Község Önkormányzatának

..../2013. (.....) önkormányzati rendelete

 a 2013. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Dány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye, A helyi önkormányzatok alcím 32. cikk (1) a.) pontjában foglalt jogkörében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. Törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III.7.) Korm. rendelet 13. § - 15. §-aiban foglaltak figyelembe vételével az alábbi rendeletet alkotja meg.:

1.§

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed a Dányi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre, ügykezelőre és munkavállalóra.

2.§

Az igazgatási szünet

(1) A Dányi Polgármesteri Hivatalban a 2013 évi igazgatási szünet 2013. július 22-től 2013. augusztus 4-ig tart.

(2)

a.) Az igazgatási szünet időtartama alatt a feladatellátás folyamatosságának biztosítása érdekében a Polgármesteri Hivatal ügyeletet tart.

b.) Az ügyeleti rendet a Hivatalvezető intézkedésben állapítja meg.

3.§

Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2013. december 31-én hatályát veszti.

(3) Ez a rendelet a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2003/88/EK irányelve (2003. november 4.) 5. cikkének, valamint a munkaadónak a munkavállalóval szembeni, a szerződés vagy a munkaviszony feltételeiről való tájékoztatási kötelezettségéről szóló, a Tanács 91/533/EGK irányelve (1991. október 14.) 1-5. és 7. cikkének való megfelelését szolgálja.

 

Dány, 2013. május 30.

Gódor Lajosné                   Jánosik György
 polgármester                           jegyző

 

A rendelet kihirdetve:
2013. május ….

Jánosik György
     jegyző

Ingatlanpályázatok

Állás pályázatok

 

Rendőrségi elérhetőségek

Dányi rendőri elérhetőségek:

Orosz Eszter hadnagy - 0670/3351462; őrsparancsnok


Soós László KMB
Gelencsér István KMB

Központi telefonszám:
06-70-3872693

Hatályos HÉSZ és tervlapok

Partner linkek

Kérjük, kattintson az elérni kívánt képre (linkre):

Zöldhíd tájékoztató

/Kattintson a tájékozatóért!/

Közérdekű információk

Vasúti menetrend változás
/kattintson ide/

Autóbusz menetrend változás 2019.02.01.
/kattintson ide/

Autóbusz menetrend 
/kattintson ide/

 

Dány Község
Önkormányzati Hivatal

2118 Dány, Pesti út 1.

Tel.: (28)-597-130
(30)-628-38-98,(30)-628-33-59

Fax: (28)-597-131

 

Rendőrségi fogadóórák (kattintson ide)

 

 

ÉMÁSZ dányi ügyfélfogadási ideje:

Hétfő: 800 - 1200 -ig
Csütörtök: 1400 - 1800 -ig.

 

Egészségügy:

dr. Kemény András, háziorvos
Dány, Tavasz u. 2/A.
Tel.: +3628464118
1. sz. háziorvosi körzet
Hétfő: 8.30-12.00
Kedd: 14.00-18.00
Szerda: 8.30-12.00
Csütörtök: 12.00-16.00
Péntek: 8.00-11.00

dr. Simon József, háziorvos
Dány, Tavasz u. 2/a.
Tel: +3628464018
2. sz.  háziorvosi körzet
Hétfő: 13.00-17.00
Kedd: 8.30-12.00
Szerda: 13.00-17.00
Csütörtök: 8.30-12.00
Péntek: 11.00-14.00

Dr. Seereiner Oszkár, fogorvos
Dány, Tavasz u. 2/a.
06-28-464635

Dr. Nagy Ildikó, gyermekorvos
Dány, Tavasz u. 2/a
06-30/848-05-50

Nagyné Schwarz Gabriella, védőnő
Dány, Tavasz u. 2/a
06-20/2940705

Központi orvosi ügyelet:
Tura, Petőfi S. tér 2.
06-28-466038

Gyógyszertár:
Szent Jakab Gyógyszertár
2118, Dány, Fő út 12.

 

Oktatási intézmények:

Széchenyi István Általános Iskola
2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-695
Mobil: 06-30-733-0417
Web: www.danyisk.hu

Önkormányzati Zeneiskola
2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-489
Mobil: 06-30-327-9822
 

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda
2118 Dány, Tavasz u. 4
Tel./Fax: 06-28-464-006
Mobil: 06-30-328-7386