PÁLYÁZAT


/Kattintson ide!/

_____________________

Szemléletformáló programok megvalósítása Dányon:

Pest m.-i békéltető testület

Jelenlegi hely

Címlap

Rendelet a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról (3/2015. (II.27.))

Dány Község Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, és egyes személyes

gondoskodást nyújtó ellátásokról

(Egységes szerkezetben)

 

Dány Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szoctv) 132. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország Alaptörvényének Állam fejezetének 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

I. fejezet

 

1. A rendelet célja, hatálya

 

1.§ E rendelet célja, hogy a település lakóinak szociális biztonsága érdekében meghatározza

a helyi önkormányzat által biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezetét, szociális és gyermekvédelmi ellátás iránti kérelem benyújtásának módját és az egyéb eljárási szabályokat, szociális és gyermekvédelmi ellátásokra való jogosultság  feltételeit, valamint  érvényesítésének garanciáit.

 

2.§ (1) Az e rendeletben meghatározott szociális és gyermekvédelmi ellátásra való jogosultság

a) az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokat,

b) bevándorlási engedéllyel rendelkező személyeket,

c) a letelepedési engedéllyel rendelkező személyeket,

d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyeket, illetve

e) azokat a hajléktalan személyeket illeti meg, akik az önkormányzat illetékességi területét jelölték meg tartózkodási helyként az adott szociális ellátás igénybevételekor megtett nyilatkozatukban,

f) hontalanokat.

(2) A rendelet hatálya az önkormányzati segély, étkeztetés, szállás biztosítása – ha ezek hiánya a rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti – ellátások tekintetében az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a külföldiek beutazásáról, magyarországi tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó állampolgáraira is.

II. fejezet

 2. Az ellátások pénzügyi feltétele, a pénzügyi források felhasználásának rendje

3.§  A szociális és gyermekvédelmi jellegű kiadások pénzügyi fedezetét és a felhasználható pénzügyi keretet az éves költségvetésről  szóló önkormányzati rendeletben kell meghatározni.

 

3. A települési támogatás  megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályai

 

4.§  A megállapított ellátás felhasználásának ellenőrzés céljából – a felhasználást igazoló dokumentumok bemutatására az ügyfél kötelezhető.

 

5.§ A rendszeres ellátásokat utólag minden hónap 5-éig, az eseti ellátásokat a megállapítást követő 15 napon belül kell folyósítani.

 

6.§ A kérelemben foglaltak ellenőrzése céljából a Szociális és Egészségügyi Bizottság környezettanulmányt végezhet. A gyermeket nevelő családoknál e célra a gyermekjóléti szolgálta, családsegítő szolgálat, védőnői szolgálta, háziorvos, gyermekorvos javaslata, környezettanulmánya is felhasználható.

 

7.§ A Pénzbeli ellátások folyósítása általában postai úton,vagy – külön kérésre, a számlaszám igazolása mellett – lakossági folyószámlára utalással történik a jogosolt vagy törvényes képviselője részére. Kivételes esetben a polgármester házipénztárban történő kifizetést engedélyezhet.

 

 

Települési támogatás

 

8.§ Tepülési támogatás formái:

  1. lakásfenntartási támogatás

      b.)  gyógyszertámogatás

      c.)  rendkívüli települési támogatás

      d.)  temetési segély

  1. rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
  2. [1]karácsonyi élelmiszercsomag támogatás
  3. [2]újszülöttek támogatása
  4. [3]szociális célú tüzifa támogatás

 

Lakásfenntartási támogotás

 

9.§ (1) A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.

(1a) Az önkormányzat

a.)  villanyáram,

b.)  víz és csatornadíj 

c.)  tüzelőanyag,

d.) szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás,

[4]e.) hulladékszállítás költségeihez,

[5]f.) az önkormányzat által folyósított kamatmentes kölcsöntartozás rendezéséhez lakásfenn-

tartási támogatást nyújt.

(2) A lakásfenntartási támogatást természetbeni szociális ellátás formájában, a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.

(3)   Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és a háztartás nagykorú tagjai egyikének sincs vagyona. 

Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.

 (3a) A lakásfenntartási támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol

a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,

b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,

c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,

d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,

e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.

 (3b) Ha a háztartás

a) (3a) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy

b) (3a) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak,

a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.

 (3c) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő - ideértve a gyámot és a nevelőszülőt - él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.

 (4) A lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege

a) ha háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át, havonta öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-a. ( 5.700.- Ft)

b) ha háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át meghaladja, de nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, havonta öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 15% - a. ( 4275.- Ft)

c)  ha háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át meghaladja, de nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, havonta öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 13%-a. ( 3705.- Ft)

d) ha háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át meghaladja, de nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 230%-át, havonta öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10%-a. (2850.- Ft)

e) ha háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem  az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 230%-át meghaladja,de nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, havonta 2500.- Ft.

(5) A megállapított lakásfenntartási támogatás folyósítása, az ügyfél azonosító adatainak feltüntetésével a szolgáltató részére történik.

(6) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatást a jogosultság megállapítását követő február 28-ig kell megállapítani.  A jogosultság fennállásának időtartama alatt az eljáró szerv a támogatásra való jogosultságot bármikor felülvizsgálhatja. Amennyiben a felülvizsgálat során megállapítja, hogy a jogosultság már nem áll fenn a támogatás folyósítását a jogosultságot kizáró tényező bekövetkezésének aktuális hónapjának utolsó napjával szünteti meg. Amennyiben ez nem állapítható meg a jogosultságot megszüntető határozat keltével azonos hónap utolsó napjával kell megszüntetni az ellátásra való jogosultságot.

(7) A támogatásra való jogosultságot csak az esetben lehet megállapítani, ha a kérelmező eleget tesz jelen rendeletben meghatározott ingatlan rendezettségére vonatkozó feltételeknek. Amennyiben ezt nem teljesíti a kérelmezőt, illetve a jogosultat megfelelő, de legalább ötnapos határidő tűzésével az önkormányzatnak - az elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölésével - fel kell szólítania. Amennyiben a kérelmező vagy a jogosult a feltételeknek felszólítás ellenére sem tesz eleget, a kérelmet el kell utasítani, vagy a megállapított támogatást meg kell szüntetni. A jogosultság megszüntetésének időpontja annak a hónapnak az utolsó napja, amikor a feltételek nem teljesüléséről az önkormányzat tudomást szerzett.

(8) Amennyiben a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás iránti kérelmet az önkormányzat a (7) bekezdés szerinti okból elutasítja, vagy a megállapított lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás megszünteti, ugyanazon lakásra vonatkozóan a döntés jogerőre emelkedésétől számított három hónapon belül a háztartás egy tagja sem nyújthat be lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás iránti kérelmet.

 

10.§ (1) A lakásfenntartási támogatást a kérelem benyújtás hónapjának első napjától kell megállapítani.

(2) A lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(3) Nem állapítható meg támogatás, illetve a megállapított támogatást meg kell szüntetni, ha:

a) az önkormányzat a jogosult személyt, vagy a háztartásában élő személyt egy éven belül jogerősen hulladékgazdálkodási bírsággal, vagy természetvédelmi bírsággal, vagy állatvédelmi bírsággal sújtotta,

b) az önkormányzat bármely helyi rendelete alapján a jogosult személyt, vagy a háztartásában élő bármely személyt egy éven belül  közigazgatási bírsággal sújtotta.

(4) Támogatás a (3) bekezdésben meghatározott esetekben a jogosultsági feltételeknek egyébként megfelelő jogosultnak csak a bírság megfizetésétől számított 6 hónap elteltével állapítható meg.

(5) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás megállapítása iránti kérelmet a rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

(6) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás megállapításához az alábbiak benyújtása szükséges:

a)  a háztartás tagjai jövedelmének hitelt érdemlő igazolása,

b[6]a lakás nagyságának hitelt érdemlő igazolása, (hitelt érdemlő igazolásként elfogadható az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben meghatározott kérelmező által tett nyilatkozat is), valamint

c) a természetbeni szociális ellátásként nyújtott ellátás céljából az (1) bekezdés e) és f) pontja esetén történő kifizetésnél a fogyasztó azonosításához szükséges adat, irat.

(7)[7] A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás folyósítása az önkormányzattal szerződést kötött szolgáltató részére történik.

 

11.§ (1) Az e §-ban szabályozott eseteken túl a támogatásra való jogosultságot az erre okot adó tény bekövetkeztében aktuális hónap utolsó napjával meg kell szüntetni, ha:

a.) a jogosult elhalálozott,

b.) a jogosult lakcíme megváltozott,

c.) az ingatlan tulajdoni jogában, használati jogában változás következett be.

(2) Az 9.§. (1a) bekezdés [8]a)-f) pontjában meghatározott sorrend alapján megállapított támogatás sorrendjét vagy összegét az önkormányzat indokolt esetben a jogosultság időtartama alatt megváltoztathatja. A sorrend vagy az összeg változtatását a jogosult a támogatás folyósításának időtartama alatt egy alkalommal kérheti, melynek szükségességét köteles indokolni, vagy okirattal igazolni.

(3)[9]  Hatályon kívül helyezve

 

 

Gyógyszertámogatás

 

12. §  [10]Hatályát vesztette

                            

                         

                                    Rendkívüli települési támogatás

 

13.§ (1) Létfenntartást veszélyeztető élethelyzet esetén alkalmanként legfeljebb 50.000.- Ft-ig terjedő összegű támogatásban részesülhet az a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti vagyonnal nem rendelkező személy, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, egyedül élő esetén annak 300%-át.

(2) Rendkívüli élethelyzetbe került személy esetén az (1) bekezdésben megjelölt jövedelemhatártól el lehet térni, illetve vagyonnal rendelkező személynek is nyújtható.

(3) Indokolt esetben a támogatásban részesített személyt kötelezni lehet a támogatás felhasználásáról történő elszámolásra. Ez esetben a határozatban a felhasználás célját és a felhasználásról történő elszámolási kötelezettséget is meg kell határozni.

(4) A (3) bekezdésben foglalt elszámolási kötelezettség elmaradása esetén a Szoctv.17.§. szerint kell eljárni.

(5) Rendkívüli települési támogatás elbírálásakor, amennyiben a kérelmező életmódja, életvitele arra enged következtetni, hogy a kérelmező a részére megállapított rendkívüli települési támogatást nem a kérelemben foglalt saját, vagy családja létfenntartásához nélkülözhetetlen árucikkekre fogja fordítani részére az támogatást természetben kell megállapítani. A természetbeni ellátás jogosult számára történő biztosításáról az ellátás megszervezéséről elsősorban a Családsegítő Szolgálat, vagy valamely önkormányzati intézmény alkalmazottja gondoskodik.

(6) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet a 2. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelem elbíráláshoz szükséges

a) a családba élő személyekre vonatkozóan a kérelem benyújtását megelőző időszakra   vonatkozó jövedelemigazolás,

b) 2. melléklet szerinti vagyonnyilatkozat,

c) az általuk lakott lakás fenntartási költségeit igazoló közüzemi számlák fénymásolata

d) [11] 5. sz. melléklet benyújtása, amennyiben a gyógyszerek kiváltása létfenntartást veszélyeztető élethelyzetet eredményez.

 

                                                          

Temetési segély

 

14.§ [12](1) A temetési költségek mérséklésére nyújtandó támogatásra jogosult az a Dányon állandó bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy, aki Dányon állandó bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezett hozzátartozója

eltemettetésének költségeit vállalta, és családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, egyedül élő esetén annak 500%-át nem haladja meg.

a) A kérelemző írásbeli kérelméhez köteles csatolni az eltemettetés költségéről kiállított számla valamint a halotti anyakönyvi kivonat másolatát.

b) Az e címen nyújtott rendkívüli települési támogatás összege 10.000.- Ft

(2) A temetési segély iránti kérelmet a halálesetet követő 60 napon belül kell benyújtani, melyhez csatolni kell a temetési számlákat.

(3) Amennyiben a (3) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem történik meg az elhunyt eltemetése akkor a temetéstől számított 60 napot kell figyelembe venni.

(4) A (3) és (4) bekezdésében meghatározott határidő elmulasztása jogvesztő.

(5) A kifizetett temetési segély összegét a temetési számlákra rá kell vezetni.

(6) A temetési segély megállapítható a temetést megelőzően is, ez esetben a (6) bekezdés szerinti eljárás céljáról a temetést követő 15 napon belül a temetési számlákat be kell mutatni. Ennek elmaradása esetén a Szoctv.17.§. szerint kell eljárni. Temetést megelőzően nyújtott  temetési segély közvetlenül a temetési vállalkozó felé is folyósítható, aki a temetési számlákat a (6) bekezdésben megjelölt eljárás céljából az önkormányzatnak adja át. Az önkormányzat záradékolást követően juttatja el a számlát a segélyre jogosult személy részére.

(7) Nem állapítható meg temetési segély annak a személynek, aki az eltemettetést számlával nem tudja igazolni, illetve abban az esetben, ha a temetési számlák összege nem éri el a a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10 %-át.

(8) A temetési költségek finanszírozása érdekében temetési segély nem állapítható meg annak a személynek, aki a hadigondozásról szóló törvény alapján temetési hozzájárulásban részesül.

(9) Egy elhunyt után csak egy személy jogosult temetési segélyt igénybe venni.

(10)  A temetési segély iránti kérelmet a 2 számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelem elbírálásához szükséges az (1) a.) pontban meghatározott dukomentumok valamint a családba élő személyek a kérelem benyújtását megelőző időszakra  vonatkozó jövedelem igazolásának benyújtása.

                                                       

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

 

15.§ (1) Támogatásra jogosult az tizennyolcadik életévét be nem töltött gyermeket gondozó család, mely időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy önhibáján kívül létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került és

a) a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, és vagyona nincs.

b) egyedülálló, vagy tartósan beteg/súlyosan fogyatékos gyermek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és vagyona nincs.

(2)[13] A család részére egy naptári éven belül gyermekenként legfeljebb két alkalommal nyújtható rendkívüli települési támogatás.

(3)[14] A támogatás összege elsősorban a felmerülő kiadások mértéke, de gyermekenként legfeljebb 20.000.- Ft

(4) A támogatást indokolt esetben természetbeni ellátás formájában kell biztosítani (tankönyv-

és tanszer ellátás, étkezési díj, gyógyszer kiváltása, buszbérlet[15] stb.)

(4a)[16]  Kivételes méltányosságból az önkormányzat a napközi/ebéd térítési díj költségeihez hozzájárul azon gyermekek részére, akik tekintetében rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága elutasításra vagy megszüntetésre került és 

aa)[17] a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj  mindenkori legkisebb összegének 140%-át

ab)[18]  egyedülálló, vagy tartósan beteg/súlyosan fogyatékos gyermek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, és vagyona nincs.

(4b)[19] Tartósan beteg / súlyosan fogyatékos gyermeket gondozó család részére tanévenként havonta 5.000.- Ft rendkívüli gyermekvédelmi támogatás állapítható meg, ha nevelési –oktatási intézményben tandíjat fizetnek és havi jövedelmük a (4a) ab) pontja szerinti összeget nem haladja meg.

(5) A megállapító határozatban az igénylő számla, vagy a befizetésről szóló igazolás utólagos bemutatására kötelezhető.

(6) Kivételesen indokolt esetben kötelezhető a támogatást igénylő arra, hogy a segély összegét a határozatban kijelölt családgondozóval együttműködve használja fel.

(7) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kérelemhez mellékelni szükséges

a) a családban élő személyekre vonatkozóan a kérelem benyújtását megelőző időszakra   vonatkozó jövedelemigazolás,

b) 2. melléklet szerinti formanyomtatványon benyújtott kérelmet,

c) az általuk lakott lakás fenntartási költségeit igazoló közüzemi számlák fénymásolata                                                        

d) a gyermek tartósan betegségét, súlyos fogyatékosságát igazoló irat.

e) egyedülálló személy egyedülállóságáról szóló nyilatkozata

 

Karácsonyi élelmiszercsomag

 

[20]15/A § (1) Amennyiben az önkormányzat költségvetése lehetővé teszi – hivatalból, jövedelemre való tekintet nélkül – a karácsonyi ünnepek előtt a Szociális és Egészségügyi Bizottság, az általa évente meghatározott célcsoportba tartozó lakosok részére, élelmiszer csomagot nyújt. Az élelmiszercsomag a településen működő civil szervezetekkel, egyházzal együttműködve annak adományakciójához kapcsolódóan is juttatható.

(2) Az élelmiszer csomag értéke legfeljebb 2.000.- Ft/fő

 

Újszülöttek támogatása

 

[21]15/B (1) Az önkormányzat dányi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező újszülött gondozásához hozzájárulhat, ha szülője a gyermek születését megelőző három hónapban folyamatosan bejelentett dányi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és életvitelszerűen Dányon él.

(2) A támogatásra jogosult az akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a 300.000.- Ft-ot nem haladja meg.

(3) A támogatás mértéke egyszeri 10.000 forint és legfeljebb 3000.- Ft értékű csomag, amely a kisgyermek gondozását segítő tárgyat tartalmaz.

[22](4) A támogatás a szülő részére, a gyermek megszületésétől számított egy éven belül 3.sz melléklet szerinti nyilatkozat beadását követően nyújtható.

[23](5) A Polgármester havonta tájékoztatást kér a Polgármesteri Hivataltól az újszülöttekre vonatkozóan.

 

[24] Szociális célú tüzifa támogatás

 

„15/C.§ (1) Dány Községi Önkormányzatának az 46/2014.(IX.25.) BM. Rendelet alapján szociális célú tűzifavásárláshoz kapott kiegészítő támogatásból vásárolt tűzifa szociális rászorultsági alapon történő szétosztása.

(2) Szociális célú tűzifa támogatásra az a kérelmező jogosult, akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg.

a.) nyugdíjminimum   300 %-át.

b.) a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, és

c.) háztartásában fatüzelésre alkalmas fűtőberendezést használ

(3) Az elbírálás során előnyt élvez aki:

a.) aktív korúak ellátására

b.) időskorúak járadékára

c.) lakásfenntartási támogatásra jogosult.

d.) akinek családjában a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermek él.

(4) A tűzifa kérelmeket a települési támogatás iránti kérelem szerinti formanyomtatványon 2017.11.01. napjától az önkormányzat rendelkezésére álló szociális célú tűzifa készlet kimerüléséig lehet benyújtani.

(5) A szociális célú tűzifajuttatásra irányuló eljárásra a települési támogatásra vonatkozó eljárási szabályokat kell alkalmazni.

(6) A tűzifajuttatásra egy háztartásban csak egy személy, jogosult 2 m3 mennyiségben, egy fűtési idényben csak egy alkalommal (kivéve krízis helyzet esetén).

(7) A szociális célú tűzifajuttatásra vonatkozó kérelmeket a Szociális és Egészségügyi Bizottság környezettanulmány elvégzése után bírálja el.

(8) A tűzifa szállításából származó költségeket Dány Község Önkormányzat viseli, a részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.

(9) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet melléklete szerinti átvételi elismervény aláírásával igazolja.

 

 

III. fejezet

Természetbeni ellátások

 

4. Étkeztetés

 

16.§ (1) Az önkormányzat napi egyszeri meleg étkeztetést biztosít azon szociálisan rászoruló személyek részére, akik önmaguk, illetve eltartottaik részére tartósan, vagy átmenetileg nem képesek biztosítani, különösen:

a) 65 év feletti életkorúak,

b) átmeneti, vagy krónikus betegség miatt megromlott egészségi állapotúak,

c) fogyatékkal élők,

d) pszichiátriai betegségben szenvedők,

e) szenvedélybetegségben szenvedők,

f) rendszeres szociális segélyben részesülők,

g) közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők.

A fent megjelölt feltételek közül legalább két feltételnek kell megfelelni, melyet az egészségügyi állapotra vonatkozóan a kérelmező háziorvosa igazol a megküldött nyomtatványon.

(2) Az étkezés térítésmentes vagy térítésköteles.

(3) A térítési díj mértéke:

a) Térítésmentes akkor, ha az étkezésre jogosultnak jövedelme nincs. A szociális bizottság ilyen esetben  felülvizsgálja a kérelmező jövedelmi helyzetét.

b) Az önkormányzat az étkezés költségeihez hozzájárul:

ba) ha a jogosult havi jövedelme a legkisebb öregségi nyugdíjat nem éri el, ebéd      adagonként 60 %,

bb) ha a jogosult havi jövedelme a legkisebb öregségi nyugdíj másfélszeresét nem éri el, ebéd adagonként 40 %,

bc) ha a jogosult havi jövedelme a legkisebb öregségi nyugdíj kétszeresét nem éri el, ebéd adagonként 30 % a támogatás összege.

(4) Az étkeztetés biztosítására vonatkozó kérelemhez csatolni kell a jövedelemről szóló igazolást.

 

[25]/

(5) Az étkeztetés igénybe vétele önkéntes.

(6) A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, indítványát a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy - ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta - önállóan terjesztheti elő.

(7) Amennyiben az igénylő cselekvőképtelen, akkor törvényes képviselője jár el.

(8) A szolgáltatás biztosításáról az intézmény vezetője dönt.

(9) Elutasítás esetén az értesítés írásban történik.

(10) Ha a kérelmező vagy törvényes képviselője vitatja az intézményvezető döntését, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat.

(11) Az intézményi jogviszony megszűnik

a.)        az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,

b.)        a jogosult halálával,

c.)        a határozott idejű intézeti elhelyezés esetén a megjelölt időtartam lejártával.

d.)       ha a jogosult vagy törvényes képviselője kérelmezi

(12)  Az intézmény vezetője az ellátás megszüntetéséről, valamint a megszüntetés ellen tehető panaszról írásban értesíti a jogosultat, illetve törvényes képviselőjét.

(13) Ha a megszüntetéssel a jogosult, illetve törvényes képviselője nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül az intézmény fenntartójához fordulhat.

(14) Ilyen esetben az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítani kell, amíg a fenntartó, illetve a bíróság jogerős és végrehajtható határozatot nem hoz.

5. Házi segítségnyújtás

17. § (1) Házi segítségnyújtásban kell részesíteni az otthonukban önellátásra saját erőből nem képes, általában idős házaspárokat, egyedülálló személyeket.

 (2)[26] Hatályon kívül helyezve

 

[27](3)  A házi segítségnyújtás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik.

(4) A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, indítványát a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy - ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta - önállóan terjesztheti elő.

(5) Amennyiben az igénylő cselekvőképtelen, akkor törvényes képviselője jár el.

(6) Az ellátás, írásban kérelmezhető az erre rendszeresített formanyomtatványon.

(7) Az intézmény vezetője az ellátottat írásban és szóban tájékoztatatja a kérelemhez csatolandó dokumentumokról.

(8) A házi segítségnyújtás biztosításáról az intézmény vezetője dönt.

(9) Elutasítás esetén az értesítés, írásban történik.

(10) Ha kérelmező vagy törvényes képviselője vitatja az intézményvezető döntését, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat.

(11) Az intézményi jogviszony megszűnik

a.)        az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,

b.)        a jogosult halálával,

c.)        a határozott idejű intézeti elhelyezés esetén a megjelölt időtartam lejártával.

d.)       ha a jogosult vagy törvényes képviselője kérelmezi.

(12) Az intézmény vezetője az ellátás megszüntetéséről, valamint a megszüntetés ellen tehető panaszról írásban értesíti a jogosultat, illetve törvényes képviselőjét.

(13) Ha a megszüntetéssel a jogosult, illetve törvényes képviselője nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül az intézmény fenntartójához fordulhat.

(14) Ilyen esetben az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítani kell, amíg a fenntartó, illetve a bíróság jogerős és végrehajtható határozatot nem hoz.

(15) A házi segítségnyújtást térítés ellenében lehet igénybe venni.

(16) A térítési díjat a képviselő-testület a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló rendeletben szabályozza.

 

 

6. Családsegítés

 

[28]18. §  (1) A család – és gyermekjóléti alapellátások és szolgáltatások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik.

(2) A család – és gyermekjóléti alapellátások és szolgáltatások igénybevétele térítésmentes.

(3) A család – és gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele történhet észlelő és jelző rendszeren keresztül, hatósági határozat alapján (pl. védelembe vétel, utógondozás, átmeneti nevelésbe vétel).

(4) Egyes speciális esetekben (pl. táboroztatás, gyermeküdültetés stb.) részvételi díj/hozzájárulás kérhető.

[29](5) A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevételének részletes szabályait, a kérelem benyújtásának rendjét és elbírálásának szempontjait a Gyvt. 31. § (1)-(2) bekezdése határozza meg, a szolgáltatás megszüntetésére a Gyvt. 37/A. §-a irányadó.

 

[30]18/A § Az önkormányzat a családsegítés, gyermekjóléti, szociális étkezés és házi segítségnyújtás feladatait a Dányi Bóbita Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgálgatási Központ által látja el, melynek címe: 2118 Dány, Szabadság út 8-12. sz.

IV. fejezet

                                                            Egyéb rendelkezések

 

19.§ Különösen indokolt esetben (krízishelyzetben) a polgármester legfeljebb 100.000.- Ft összegig azonnali rendkívüli települési támogatás kiutalásáról rendelkezhet.

 

20.§ A települési támogatás iránt benyújtott kérelem elbírálásánál jövedelem igazolásául elfogadható bizonyítékok:

a) munkabér esetén munkáltató által kiállított igazolás, vagy a munkabér elszámolásáról szóló munkáltató által kiállított írásbeli tájékoztató

b) nyugdíjas esetén a folyósító szerv által a tárgyév január 31. napjáig megküldött tájékoztatót az adott évi nyugellátás összegéről, és a kérelem benyújtását megelőző nyugdíjszelvény, vagy bankszámlakivonat,

c) társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem esetén az állami adóhatóság igazolása a bevallott jövedelemről

d) ingatlan és ingó vagyontárgyak értékesítéséből származó jövedelem esetén az adásvételi szerződés

e) önkormányzati, munkaügyi szervek vagy járási hivatal által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás esetén a támogatást megállapító határozat, illetve a kifizetést igazoló postai szelvény, vagy bankszámlakivonat

f) föld bérbeadásából származó jövedelem esetén bérleti szerződés és a bérleti díj kifizetését igazoló okirat

g) gyermektartásdíj, ösztöndíj, stb. kifizetését igazoló postai szelvény, átvételi elismervény, nyilatkozat.

 

21.§ A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatásokat a kérelmezőnek nem szükséges igazolni, azt az eljáró szerv a Magyar Államkincstár által vezetett szociális nyilvántartásból igazolja.

 

22.§ A Szt-ben, illetve jelen rendeletben meghatározott ingatlan rendezettsége során az a kérelmező köteles gondoskodni:

a) a lakáshoz tartozó udvar, kert és a kerítésen kívüli utcafronti rész gyommentesítéséről és rendben tartásáról, különös tekintettel az esetlegesen ott található gaz, vadon növő bozót, szemét és lom eltávolítására, illetve mindenféle szemét zárt tárolóban történő tárolására.

b) az ingatlan előtti járdának pormentesítéséről és síkosság mentesítéséről gondoskodni kell, (járda hiányában 2 méter széles területsávnak a tisztántartásáról és síkosság mentesítéséről), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb a telekhatáron kívüli és max. 20 méteres körzetén belüli területének a gondozása, tisztán tartása, szemét- és gyommentesítése, valamint az ingatlan előtti vízelvezető árok kiásása és folyamatos tisztántartása a kerítés teljes hosszában a bejáratok kivételével (az árok mélysége min. 40 cm, alsó szélessége min. 40 cm, felső szélessége min. 60 cm).

c) szükséges az ingatlanhoz tartozó utcafronti kerítésnek (az utcaképbe illeszkedő rendezettség szerinti megjelenésnek is eleget tevő) meglétére.

d) az ingatlanon tartott állatok szabályos tartásáról, a közterületre történő kijutásuk megakadályozásáról

e) az ingatlan és az ingatlan előtti terület parlagfű mentességéről

f) az ingatlan előtti közterületen lévő fák, cserjék ne akadályozzák az ingatlan előtti közlekedést, az ingatlanról a gyalogjárdára és az út fölé hajló ágak nyesése annak érdekében, hogy a biztonságos közlekedés zavartalansága biztosított legyen

g) a szabadban levő tárgyak, felszerelések, tüzelő tárolása rendezetten történjen,

h) az épület vagy épületek esetleges málló vakolatát törmelékeit rendszeresen összetakarítsák, valamint eltávolítsák,

i) az ingatlan előtti közterületen ne történjen engedély nélküli építőanyag, építési törmelék tárolás

(2) A (1) bekezdésben foglaltaknak az ellátás folyósításának teljes időtartama alatt teljesülnie kell.

(3) Sarok telek esetén a közterülettel kapcsolatos oldalhatáron is kell teljesülnie ezen feltételeknek.

(4) A Szt.33.§.(7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően aktív korúak ellátására csak az a személy jogosult, aki jelen §-ban foglaltaknak eleget tesz.

 

23.§ E rendelettel nem szabályozott rendelkezések tekintetében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény, valamint a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet paragrafusai kell alkalmazni.

 

V.  fejezet

7. Általános rendelkezések

 

24. §  (1) A Képviselő-testület a települési támogatás megállapításának hatáskörét a Szociális és Egészségügyi Bizottságra ruházza át a (2) bekezdésben foglaltak kivételével.

(2) [31]A Képviselő-testület a temetési segély és az újszülöttek támogatása megállapításának jogát a Polgármesterre ruházza át.

8. Záró rendelkezések

25. §  (1) Jelen rendelet 2015 március 1-én lép hatályba.

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti  Dány Község Önkormányzat

 

 

Képviselő-testületének  Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 26/2013 (XII.31.)  rendelete.

 

 

 

         Gódor Lajosné                                                                      Pervainé Hangodi Ágnes

          polgármester                                                                                     jegyző

 

 

 

 

 

Egységes szerkezetbe foglalva: 2019. 02. 05.
[1] Beemelte a 21/2016. (XI. 28.) ö. rendelet                  Hatályba lép: 2016. 11. 28.

[2] Beemelte a 6/2018. (II. 26.) ö.rendelet                       Hatályba lép: 2018. 02. 26.

[3] Beemelte a 16/2018. (VI. 25.) ö.rendelet                   Hatályba lép: 2018. 07. 01.

[4] Módosította a 15/2015. (VIII. 25.) ö. rendelet         Hatályba lép: 2015. 08. 25.

[5] Beemelte a 15/2015. (VIII. 25.) ö. rendelet                               Hatályba lép: 2015. 08. 25.

[6] Módosította a 2/2018. (I.29.) ö.rendelet 1.§-a          Hatályba lép: 2018. 02. 01.

[7] Módosította a 3/2016. (II.26.) ö.rendelet                  Hatályba lép: 2016. 03. 01.

[8] Módosította a 15/2015. (VIII.25.) ö. rendelet                          Hatályba lép: 2015. 08. 25.

[9] Hatályon kívül helyezte a 3/2016.(II.26.) ö.rend.                    Hatálytalan: 2016. 03. 01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 16/2018. (VI. 25.) ö.rend.            Hatálytalan: 2018. 07. 01.

[11] Beemelte a 16/2018. (VI. 25.) ö. rendelet                                 Hatályba lép: 2018. 07. 01.

[12] Módosította a 9/2015. (IV. 30.) ö.rendelet                              Hatályba lép: 2015. 04. 30.

[13] Módosította a 3/2016. (II.26.) ö.rendelet                 Hatályba lép: 2016. 03. 01.

[14] Módosította a 3/2016. (II.26.) ö.rendelet                 Hatályba lép: 2016. 03. 01.

[15] Beemelte a 3/2016. (II.26.) ö.rendelet                       Hatályba lép: 2016. 03. 01.

[16] Beemelte a 3/2016. (II.26.) ö.rendelet                       Hatályba lép: 2016. 03. 01.

[17] Módosította a 16/2018. (VI.25.) ö.rendelet             Hatályba lép: 2018. 07. 01.

[18] Módosította a 16/2018. (VI.25.) ö.rendelet             Hatályba lép: 2018. 07. 01.

[19] Beemelte a 3/2016. (II.26.) ö.rendelet                       Hatályba lép: 2016. 03. 01.

[20] Beemelte a 21/2016. (XI. 28.) ö. rendelet                 Hatályba lép: 2016. 11. 28.

[21] Beemelte a 6/2018. (II. 26.) ö. rendelet                     Hatályba lép: 2018. 02. 26.

[22] Módosította a 2/2019. (II.5.) ö.rendelet                                   Hatályba lép: 2019. 02. 06.

[23] Módosította a 2/2019, (II.5.) ö.rendelet                                   Hatályba lép: 2019. 02. 06.

[24] Beemelte a 16/2018. (VI. 25.) ö.rendelet                                  Hatályba lép: 2018. 07. 01.

[25] 5-14 bek.-t beemelte a 10/2017.(IV.28.) ö.rendelet                                Hatályba lép: 2017. 04. 28.

[26] Hatályon kívül helyezte a 3/2016.(II.26.)ö.rendelet                             Hatálytalan 2016.03.01.

[27] 3-16 bekezdést beemelte a 10/2017. (IV.28.) ö.rend.            Hatályba lép: 2017. 04. 28.

[28] Módosította a 10/2017. (IV. 28.) ö.rendelet                            Hatályba lép: 2017. 04. 28.

[29] Beemelte a 26/2017. (X. 27.) ö.rendelet                                   Hatályba lép: 2017. 10. 27.

[30] Beemelte a 10/2017. (IV. 28.) ö.rendelet                                  Hatályba lép: 2017. 04. 28.

[31] Módosította a 16/2018. (VI. 25.) ö. rendelet                                           Hatályba lép: 2018. 07. 01.

 

Rendőrségi elérhetőségek

Dányi rendőri elérhetőségek:

Orosz Eszter hadnagy - 0670/3351462; őrsparancsnok


Soós László KMB
Gelencsér István KMB

Központi telefonszám:
06-70-3872693

Hatályos HÉSZ és tervlapok

Partner linkek

Kérjük, kattintson az elérni kívánt képre (linkre):

Zöldhíd tájékoztató

/Kattintson a tájékozatóért!/

Közérdekű információk

Vasúti menetrend változás
/kattintson ide/

Autóbusz menetrend változás 2019.02.01.
/kattintson ide/

Autóbusz menetrend 
/kattintson ide/

 

Dány Község
Önkormányzati Hivatal

2118 Dány, Pesti út 1.

Tel.: (28)-597-130
(30)-628-38-98,(30)-628-33-59

Fax: (28)-597-131

 

Rendőrségi fogadóórák (kattintson ide)

 

 

ÉMÁSZ dányi ügyfélfogadási ideje:

Hétfő: 800 - 1200 -ig
Csütörtök: 1400 - 1800 -ig.

 

Egészségügy:

dr. Kemény András, háziorvos
Dány, Tavasz u. 2/A.
Tel.: +3628464118
1. sz. háziorvosi körzet
Hétfő: 8.30-12.00
Kedd: 14.00-18.00
Szerda: 8.30-12.00
Csütörtök: 12.00-16.00
Péntek: 8.00-11.00

dr. Simon József, háziorvos
Dány, Tavasz u. 2/a.
Tel: +3628464018
2. sz.  háziorvosi körzet
Hétfő: 13.00-17.00
Kedd: 8.30-12.00
Szerda: 13.00-17.00
Csütörtök: 8.30-12.00
Péntek: 11.00-14.00

Dr. Seereiner Oszkár, fogorvos
Dány, Tavasz u. 2/a.
06-28-464635

Dr. Nagy Ildikó, gyermekorvos
Dány, Tavasz u. 2/a
06-30/848-05-50

Nagyné Schwarz Gabriella, védőnő
Dány, Tavasz u. 2/a
06-20/2940705

Központi orvosi ügyelet:
Tura, Petőfi S. tér 2.
Tel: 06-1/301-6969
Mentők: 104

Gyógyszertár:
Szent Jakab Gyógyszertár
2118, Dány, Fő út 12.

 

Oktatási intézmények:

Széchenyi István Általános Iskola
2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-695
Mobil: 06-30-733-0417
Web: www.danyisk.hu

Önkormányzati Zeneiskola
2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-489
Mobil: 06-30-327-9822
 

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda
2118 Dány, Tavasz u. 4
Tel./Fax: 06-28-464-006
Mobil: 06-30-328-7386