PÁLYÁZAT


/Kattintson ide!/

_____________________

Szemléletformáló programok megvalósítása Dányon:

Pest m.-i békéltető testület

Jelenlegi hely

Címlap

Összefoglaló településrendezési eszközök jóváhagyásáról

ÖSSZEFOGLALÓ TELPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

 

 

Dány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  2014. 06. 14-i határozata alapján szerződött a PESTTERV KFT-vel. A tervező cég megbízást kapott Dány község településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási tervlapjainak módosítására.

 

A munkálatok az alábbi testületi határozat jegyében kezdődtek:

 

93/2014. (VI. 26.) sz. határozat

Dány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Építési Szabályozási Terv módosítása, korszerűsítési javaslatainak megvitatása után elfogadja a következő módosításokat:

 

Mezőgazdasági övezet:

- Az összes indokolatlan Má-k övezet megszüntetése, átminősítése Má-f övezetre.

- Dányban a mezőgazdasági területek Má övezeteinek telkei jellemzően 0,5-10 hektár között vannak.

   A minimum 10 hektáros, vagy annál nagyobb területű birtoktest kialakítás nem indokolt.

  Szükséges a birtokok méreteihez jobban igazodó birtoktest méretminimum megállapítása.

- A 3%-ban beépíthető, önálló mezőgazdasági telek jelenleg érvényes 30.000 m2 (3ha) legkisebb

  méretét az OTÉK szerinti 6.000 m2 legkisebb méretben célszerű meghatározni .

 

Ipari- gazdasági övezetek:

 • Környezet kímélő ipar részére ipari övezet (Gip) kijelölése,

lehetőleg önkormányzati tulajdonú területen

 • Gksz-1 övezet 60% beépíthetőségű legyen a gazdasági tevékenység bővíthetősége érdekében.
 • A Gksz jelű övezetek beépíthetőségi paramétereinek felülvizsgálata
 • A Gksz-1 a meglévő gazdasági tevékenység, a Gksz-2 a tervezett gazdasági tevékenység övezete
 • A Dány-Szentkirály Vt-1 jelű övezet átminősítése Gksz-2 jelű övezetté. (A tulajdonos papíripari üzeme kapcsán

 

Lakó és üdülő övezetek:

 • Kandó Kálmán utcai telkek helyi külön szabályozásának a beemelése a HÉSZ-be, esetleg Lke övezetbe sorolása (kertvárosias lakóövezet) /jelenleg a rendezési övezeti terven Lf-1 övezetként szerepel.
 • Dány-Szentegyed (Tóparti rész) vegyes lakó és üdülőövezetté minősítése a jelenleg érvényes beépítési paraméterekkel, kisebb állattartási lehetőséggel.
 • Lke-1 társasházi lakó övezet HÉSZ, 2., első bekezdés módosítása 12 lakásosra a meglévő állapotnak megfelelően.
 • Lf-3 lakóövezet a rendezési terven sehol nincs jelölve Szentkirályban Ennek törlése, vagy terület hozzárendelése.

 

Vegyes Településközponti övezetek:

 • Az övezet jelölés átnevezése a településközpontra (illetve alközpontra) világosabban utaló jelölésre, a rendezési tervben.
 • További alközponti területek (jelenleg Vt-2) kijelölése, vagy a meglévők területének kisebb bővítése, amennyiben a testület szükségesnek találja.
 • Vt-1 övezet paramétereinek módosítása, igazítása a meglévő állapothoz. beépíthetőség: 65%, építménymagasság: max. 7,5 m stb
 • Vt-2 övezet paramétereinek módosítása, igazítása a meglévő állapothoz. beépíthetőség: 40%, építménymagasság: max. 7,5 m stb
 • A művelődési ház és községháza és a közte lévő terület, valamint az iskola területének átsorolása Vt-1 övezetbe (illetve az új megnevezésű központi övezetbe)

 

Egyéb övezeti módosítások:

 • A 049/48 hrsz. (sportpálya feletti), 2156 m2-es ingatlan belterületbe vonása.
 • Vízműkutak és védőtávolságainak jelölése a rendezési terven
 • A víztorony területének övezeti besorolása (javasolt: V) mint a Vízmű területe
 • A Sporttelep mögötti tanyák és major területén jelölt Ksr (Különleges Sport Rekreációs) övezet megszüntetése
 • A 052/2 hrsz.-ú sport öltöző melletti, az edzőpálya részét képező külterületi ingatlan Ksr övezetbe vonása esetleg még a Dányi patakig tartó területrész bevonásával. Meg kell vizsgálni ennek belterületbe vonását és a telekrészek összevonását is.
 • A Zin (intenzív) és Zex (extenziv) jelölésű községen belüli zöldfelületek előírásainak felülvizsgálata. (Ezek konkrét kialakítása egyedi kerttervezési és építész tervezési munkát igényel, nem indokolt a szabályozási tervben szerepeltetni. Ezen övezetekben jelenleg 2% és 1% a megengedett beépíthetőség.
 • A Rét utca végén lévő önkormányzati ingatlan hasznosításának megvizsgálása. (patak mellett karbantartó szervízút kialakítása, Rét utca folytatásával a Gyenes házig a terület feltárása, esetleg lakótelkek kialakítása a kevésbé mély részeken, vagy további sportterület biztosítása.
 • Az Ev és Eg jelű erdő övezetek előírásainak ellenőrzése.
 • A rendezési és szabályozási tervben szereplő szöveges és rajzi szabályozást szinkronba kell hozni egymással.

-   A módosítás tervezése során Dány Község Képviselő Testülete kéri a tervezőtől   minden fejezet lezárása után a szükséges számú egyeztetést a Testülettel és az érintett szakhatóságokkal.

 

Felelős: Gódor Lajosné polgármester, Baglyas János pénzügyi bizottság elnöke

Határidő: folyamatos

 

 

 

66/2016. (V. 26.) sz. határozat

Dány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dány településrendezési eszközeinek részleges módosítása (helyzetfeltáró munkarész),

Dány településrendezési eszközeinek részleges módosítása (Környezetalakítási terv és szakági munkarészek),

Településszerkezeti terv módosításának tervezete valamint a

Helyi Építési Szabályzat módosításának tervezetét a Pestterv kft által elkészített formában a következő módosítással államigazgatási egyeztetésre alkalmasnak találja:

 

A TSZT vonatkozásában:

2.1 A tervezett változások beavatkozások pont alatt található táblázat alapján:

- 2b: 483/2 terület temető bővítésére nem kell

- 6d: vízgazdálkodási területként jelöljék még meg:

                       0146/12 kivett szennyvíztároló terület (Szentkirály)

                0156/24 hrsz-ú kút (Szentkirály)

                0156/8 hrsz-ú kút (Szentkirály)

- Hiányoznak a feltüntetésről a település belterületén elhelyezkedő vákuum-gép-

  házak:

                310 hrsz (Szent Imre tér – Rét u. sarka)

                590 hrsz (Zöld u. temetővel szemben)

              1728 hrsz. (Thököly u. vége

- A testület egy korábbi döntése volt, hogy a 394/2 hrsz-ú ingatlanból alakuljon ki

   út a 310-es hrsz-ú Rét utca összekötésével a 407 hrsz-ú ingatlan megközelíthető-

   sége érdekében.

 

Helyi építési szabályzat vonatkozásában

- A szöveges részbe kerüljön be egy a növények ültetésére vonatkozó rész: (telek-

  határoktól fát, bokrot, cserjét) milyen távolságra lehet ültetni.

- Kerüljön nevesítésre, hogy a település-központi részeken és a lakóövezetben –    kivéve falusias lakóövezet – állattartásra alkalmas melléképület nem elhelyezhető.

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a főépítész bevonásával az egyeztetésre az anyagot küldje ki és a szükséges további intézkedéseket tegye meg!

 

Határidő: 2016.június 15

Felelős: polgármester, főépítész

 

 

A feladatokat előbb Horváth Zoltán mg. főépítész, majd lemondását követően Alvári Csaba mb. főépítész felügyelte.

 

107/2016. (IX. 29.) sz. határozat

 

Dány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felülvizsgálva a 92/2016. (VIII. 26.) sz. határozatát, a következő döntést hozza:

A művelődési ház (6 hrsz.) Pesti út 5. sz. telkének bővítése céljából új övezetet kíván létrehozni és annak beépítési %-át 90 %-ra kívánja emelni.

A képviselő-testület fentiek érdekében a Pestterv Kft-vel 2014. 08. 07-én kötött tervezési szerződést az I. sz. szerződést módosító nyilatkozattal kiegészíti. A szabályozás módosítás többletköltsége (180.000 Ft + ÁFA = 228.600 Ft) fedezetéül a tartalék keretet határozza meg.

 

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: szerződéskötésre: 2016. szeptember 30.

            szabályozás befejezésére: 2017. január 25.

 

 

38/2017. (II. 23.) sz. határozat

 

Dány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 80/2014. (V. 29.)  számú testületi döntéssel elindított településrendezési terv módosítása során, a 314/2012. (XI. 08.) Kormányrendelet 38. § szerinti véleményezési eljárás során beérkezett véleményeket elfogadja, az alábbi táblázat szerint.

 

 

 

A MEGKERESETT ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK

cím

Vélemény

Önkormányzat válasza

1.

Pest Megyei Kormányhivatal

Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Építésügyi Osztály Váradi Tibor Osztályvezető

1051 Budapest, Sas utca 19.

1373 Budapest, Pf.: 557

Kéri a HÉSZ módosítását több pontban, és az alátámasztó munkarészek kiegészítését az azóta megkapott adatszolgáltatásokkal.

Kéri a később megküldött kiegészítés beépítését a teljes tervbe.

Kéri, hogy a munkarészek feleljenek meg az OTrT és a PMTrT valamint az OTÉK előírásainak.

 

A 6c) és 6e) jelű 095/14 és 0156/24 hrsz. vízműkutak területe Ökológiai hálózat magterület, Natura 2000 terület, valamint Ökológiai folyosó területében található, ezért az OTrT előírásaival ellentétes ezek beépítésre szánt (Gip-km) területbe sorolása.

 

A zöldterületek elnevezésénél kéri az OTÉK szerinti jelöléseket alkalmazni a határozatban.

 

 

 

 

 

A településfejlesztési koncepció kiegészítését kéri a tartalmi követelmények szerinti „A megvalósítás eszközei és azok nyomon követése” c. munkarésszel.

A kért módosításokat javítjuk a HÉSZ-ben.

A megkért adatszolgáltatásokat beépítjük a tervbe, ezzel a terv az OTrT és a PMTrT előírásainak is meg fog felelni, és a kiegészítéssel érintett terület is fel van már tüntetve a terven.

 

 

 

 

A 095/14 és 0156/24 hrsz. vízműkutak területe

beépítésre nem szánt különleges településüzemeltetési területbe kerülne át, a gazdasági terület helyett.

 

 

 

A határozat mellékleteiben csak egyes területek korábbi elnevezését jelöli Zin illetve Zex jellel a szöveg, amelyek most módosításra kerülnek.

A terv módosításon, a szöveges munkarészben és a HÉSZ-ben is már az OTÉK szerinti Zkp és Zkk jelölések szerepeltek.

 

A fejlesztési koncepciót kiegészítjük a munkarésszel.

2.

Pest Megye Önkormányzata

Pest Megye Főépítésze

1052 Bp, Városház u. 7.

A megalapozó vizsgálat pontosítását, javítását kéri több pontban.

A Főépítész az azóta megkapott adatszolgáltatások beépítését kéri a tervbe, ez alapján pontosítani kéri a vizsgálati és alátámasztó munkarészeket.

 

A 8. pontban véleménye szerint konfliktusok találhatók:

A Vásártér utca mentén kijelölt Gksz, Lf és Gip-km ellentétes a szőlőkataszterre vonatkozó OTrT előírásokkal. (2. c. terület)

 

 

 

 

 

A 095/27 hrsz. területen kijelölt Vt terület ökológiai folyosó területben van. (12. sz. terület)

 

 

 

A 6c) és 6e) jelű 095/14 és 0156/24 hrsz. vízműkutak területe Ökológiai hálózat magterület, Natura 2000 terület, valamint Ökológiai folyosó területében található, ezért az OTrT előírásaival ellentétes ezek beépítésre szánt (Gip-km) területbe sorolása.

 

A 0205/61 szőlő művelési ágú területen Gksz terület kijelölése ellentétes a szőlőkataszterre vonatkozó OTrT előírásokkal. (8. sz. terület)

Az észrevételek alapján pontosítjuk a tervet.

 

Az azóta megkapott adatszolgáltatásokat beépítjük a tervbe.

 

 

 

A 8. pontban szereplő észrevétellel kapcsolatban:

 

Mivel a Vásártér utca mentén kijelölt gazdasági területek már korábban ki voltak jelölve, jelenleg csak ezeknek csökkentése és egy részének lakóterületbe sorolása történik. A kijelölt szennyvíztisztító területe szabályos egyeztetés után már jóvá lett hagyva, és már meg is épült.

 

A 095/27 hrsz. területen kijelölt Vt terület már korábban kijelölt beépítésre szánt sportterület (Ksr) volt. Tehát már a hatályos tervben is beépítésre szánt terület és nem most lett kijelölve, hanem csak módosítva.

 

A 6c) és 6e) jelű 095/14 és 0156/24 hrsz. vízműkutak területe beépítésre nem szánt különleges településüzemeltetési területbe kerülne át, a gazdasági terület helyett.

 

 

 

A belterülettől észak-nyugatra lévő 0205/61 szőlő művelési ágú területről a borvidéki érintettség miatt az Önkormányzat visszavonja az új beépítésre szánt terület (Gksz) kijelölést, a jóváhagyásra kerülő terven még eldönti az Önkormányzat, hogy marad mezőgazdasági területként, vagy esetleg különleges beépítésre nem szánt területbe sorolja.

 

Megjegyezzük, hogy a belterülettől délre fekvő borvidéki területeken új beépítésre szánt területet nem jelöltünk ki, sőt jelentős kiterjedésű, már korábban kijelölt területet soroltunk vissza mezőgazdasági területbe. Az érintett borvidéki területek egy része már korábban is ki volt jelölve beépítésre szánt területté, ezeken csak területfelhasználás váltás történt a beépítésre szánt területen belül.

3.

Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya

1072 Budapest, Nagy Diófa u. 10-12.

A 10. és 13. sz. területek visszasorolását mezőgazdasági területbe kifejezetten előnyösnek tartja.

 

A 6c) és 6e) jelű tervezési területeken a 095/14 és 0156/24 hrsz. vízműkutak területe

Ökológiai hálózat magterület, Natura 2000 terület, valamint Ökológiai folyosó területében található, ezért az OTrT előírásaival ellentétes ezek beépítésre szánt területbe sorolása.

A 095/26. hrsz-en történő átsorolás (12. sz. terület) korábban is beépítésre szánt területként volt kijelölve, nem ellentétes az OTrT-vel.

Környezeti vizsgálat elkészítését nem tartja szükségesnek.

A részterülettel kapcsolatban kifogást nem emel.

 

 

 

 

A 095/14 és 0156/24 hrsz. vízműkutak területe

beépítésre nem szánt különleges településüzemeltetési területbe kerülne át, a gazdasági terület helyett.

 

4.

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

1121 Költő utca 21.

1525 Budapest, Pf: 86

A 2016. februárban a tervezőkkel történt egyeztetésről készült jegyzőkönyvben foglaltakat továbbra is fenntartja.

 

A részterülettel kapcsolatban kifogást nem emelt.

 

5.

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság

Budapest, Rákóczi út 41, 1088

Kéri a vízmű üzemeltetőjével való egyeztetést és a vízműkutak védőidomának határozattal való kijelölését.

A HÉSZ-ben az Lf-3, Vt-3 és Gip-szv övezetben a közművesítettség mértéke hiányos. Ezt javasolják felülvizsgálni.

Az 1.17.2 pontban szereplő adatok javítását kéri.

A közművesítettség mértékét a HÉSZ-ben módosítottuk.

A helyzetfeltáró munkarész 1.17.2 pontját javítjuk.

6.

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály

Székhelye: 1081 Budapest, Dologház u. 1. Postacím: 1443 Budapest, Pf.:154 

 

A módosítással érintett területek vízbázist és parti sávot nem érintenek.

 

 

 

 

7.

Pest megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

1149 Budapest, Mogyoródi u. 43.

1903 Budapest, Pf.: 314.

A tervvel kapcsolatban kifogást nem emel.

 

8.

Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

1138 Budapest, Váci út 174.

1550 Bp., Pf.: 203.

 

A művelődési ház bővítését elfogadja, ezzel kapcsolatban észrevételt nem tesz.

 

 

9.

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala

1066 Budapest, Teréz krt.62.

Levelezési cím: 1389 Budapest 62. Pf. 102.

 

-

 

PMKH Érdi Járási Hivatal KFF Útügyi Osztály

1141 Budapest, Komócsy u. 17-19.
1576 Bp., Pf.: 25.

 

 

10.

Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala

1675 Budapest, Pf.: 41

 

 

11.

Pest megyei kormányhivatal közlekedési felügyelősége

1364 Budapest, Pf.: 270

 

 

12.

Érdi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala - Örökségvédelmi Osztály

1052 Budapest, Városház u. 7.

 

 

13.

Pest megyei kormányhivatal Földhivatali főosztály

1051 Budapest, Sas u. 19.

Az átsorolások ellen kifogást nem emelt.

 

14.

Pest megyei Kormányhivatal

Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály

 

A tervvel kapcsolatban kifogást nem emel, azzal egyetért.

A módosítások nem érintenek nyilvántartott erdőterületeket. Ezért a további eljárásban a részvétele nem indokolt.

 

15.

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője

 

Nem tesz észrevételt, továbbiakban nem kíván részt venni.

 

16.

Fővárosi és megyei rendőr-főkapitányság

……….. rendőrkapitányság

 

 

 

17.

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Bányakapitánysága

 

 

 

18.

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

 

A HÉSZ-szel kapcsolatban kéri a 20.§(2) bekezdés pontosítását.

A kért előírást pontosítjuk.

19.

Érdi Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala

 

 

 

20.

Magyar közút Nonprofit Kht. Pest megyei Igazgatósága

 

A tervvel kapcsolatban elvi kifogást nem emel.

Az országos közutak külterületi jellegét továbbra is fenn kívánja tartani.

A közutak védőtávolságait írja le.

Fejlesztési terveiben nem szerepel a 31. sz. főút elkerülő nyomvonalának távlati megvalósítása.

Az Útügyi előírások figyelembevételére hívja fel a figyelmet.

Pontosítást kér a 3102. j. ök. út nevében: Cinkota – Zsámbok összekötő út.

 

A 3102 j. út nevét a tervben pontosítjuk.

21.

KKK Közlekedésfejlesztési koordinációs központ

 

 

 

 

23.

 

Országos Atomenergia Hivatal *

 

 

 

24.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség / Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

 

 

 

 

Szomszédos települések:

 

 

25.

 

 

 

 

26.

Kóka község Önkormányzata

 

Észrevételt nem tesz.

 

27.

Zsámbok község Polgármestere

 

Kifogást nem emelt.

 

 

 Határidő: 2017. február 23.

 Felelős:  polgármester

 

 

66/2017. (IV. 27.) sz. határozat

 

a.) Dány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1995. évi LIII. tv. 43.§ (5) bek. b) pontja, valamint a 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet 1.§ (2)-(3) pontja és 1. számú melléklete alapján, a készülő Dány Község településrendezési terv (Szerkezeti Terve, Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási terve) módosítása és felülvizsgálata során, a 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet szerinti környezeti vizsgálat elkészítését szükségesnek tartja. A környezeti értékelést a 4. számú mellékletben meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelően kell elkészíteni.

 

A környezeti vizsgálat készítéséről a Kr. 5.§ (2)-(3) bekezdéseinek megfelelően, az elfogadástól számított 15 napon belül a Polgármester tájékoztatja a közigazgatási szerveket és a nyilvánosságot.

 

A képviselő-testület ezzel egyidejűleg a 65/2016. (V. 26.) sz. határozatát visszavonja.

 

Felelős: polgármester

Határidő: 2017.április 27-től folyamatos

 

b.) Dány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, településrendezési eszközeinek részleges módosításához, a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 1. § (2) bek. a.) pontja értelmében kötelező környezeti vizsgálat megrendelésével egyetért.

A képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az ajánlatok bekérését követően a legkedvezőbb árajánlatot adó vállalkozással kössön szerződést.

A képviselő-testület a tartalék terhére 580.000 Ft-ot hagy jóvá fenti célra.

 

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. 05. 15.

 

 

A teljes véglegesített tervezetet, amely már meg kell feleljen az időközben megváltozott jogszabályi környezetnek, elküldtük az Állami Főépítésznek, aki kiadta a záró véleményét.

 

A képviselő-testület a mellékelt dokumentumokat jóváhagyta, amely hatályos 2017. augusztus 6-tól és mellékelve megtalálható.

 

Dány, 2017. 07. 10.

 

Gódor Lajosné
 polgármester

 

HÉSZ link: http://www.dany.hu/node/571                                                                                                                                                                                                                                               

 

Ingatlanpályázatok

Állás pályázatok

 

Rendőrségi elérhetőségek

Dányi rendőri elérhetőségek:

Orosz Eszter hadnagy - 0670/3351462; őrsparancsnok


Soós László KMB
Gelencsér István KMB

Központi telefonszám:
06-70-3872693

Hatályos HÉSZ és tervlapok

Partner linkek

Kérjük, kattintson az elérni kívánt képre (linkre):

Zöldhíd tájékoztató

/Kattintson a tájékozatóért!/

Közérdekű információk

Vasúti menetrend változás
/kattintson ide/

Autóbusz menetrend változás 2019.02.01.
/kattintson ide/

Autóbusz menetrend 
/kattintson ide/

 

Dány Község
Önkormányzati Hivatal

2118 Dány, Pesti út 1.

Tel.: (28)-597-130
(30)-628-38-98,(30)-628-33-59

Fax: (28)-597-131

 

Rendőrségi fogadóórák (kattintson ide)

 

 

ÉMÁSZ dányi ügyfélfogadási ideje:

Hétfő: 800 - 1200 -ig
Csütörtök: 1400 - 1800 -ig.

 

Egészségügy:

dr. Kemény András, háziorvos
Dány, Tavasz u. 2/A.
Tel.: +3628464118
1. sz. háziorvosi körzet
Hétfő: 8.30-12.00
Kedd: 14.00-18.00
Szerda: 8.30-12.00
Csütörtök: 12.00-16.00
Péntek: 8.00-11.00

dr. Simon József, háziorvos
Dány, Tavasz u. 2/a.
Tel: +3628464018
2. sz.  háziorvosi körzet
Hétfő: 13.00-17.00
Kedd: 8.30-12.00
Szerda: 13.00-17.00
Csütörtök: 8.30-12.00
Péntek: 11.00-14.00

Dr. Seereiner Oszkár, fogorvos
Dány, Tavasz u. 2/a.
06-28-464635

Dr. Nagy Ildikó, gyermekorvos
Dány, Tavasz u. 2/a
06-30/848-05-50

Nagyné Schwarz Gabriella, védőnő
Dány, Tavasz u. 2/a
06-20/2940705

Központi orvosi ügyelet:
Tura, Petőfi S. tér 2.
06-28-466038

Gyógyszertár:
Szent Jakab Gyógyszertár
2118, Dány, Fő út 12.

 

Oktatási intézmények:

Széchenyi István Általános Iskola
2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-695
Mobil: 06-30-733-0417
Web: www.danyisk.hu

Önkormányzati Zeneiskola
2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-489
Mobil: 06-30-327-9822
 

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda
2118 Dány, Tavasz u. 4
Tel./Fax: 06-28-464-006
Mobil: 06-30-328-7386