PÁLYÁZAT


/Kattintson ide!/

_____________________

Szemléletformáló programok megvalósítása Dányon:

Pest m.-i békéltető testület

Jelenlegi hely

Címlap

Rendelet a házasságkötések lebonyolításáról

Dány Község Önkormányzat Képviselő-testületének

15 /2017. (VI. 27.) önkormányzati rendelete

a házasságkötések lebonyolításáról

 

 

Dány község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben; az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdés g) pontja szerinti feladatkörében eljárva a házasságkötés engedélyezéséről és a szolgáltatási díjakról az alábbi rendeletet alkotja:

 

 

A rendelet hatálya

 

1. §

 

A rendelet hatálya Dány község illetékességi területén történő házasságkötési eljárásra terjed ki.

 

Általános rendelkezések

 

2. §

 

  1. (1) A házasságkötést úgy kell megszervezni és lefolytatni, hogy az emelje a házasságkötések színvonalát és kifejezze a házasság intézményének méltóságát.

  2. (2) Az anyakönyvvezetők – a (3) bekezdésben meghatározottakat kivéve – a Polgármesteri Hivatal (2118 Dány, Pesti út 1.) házasságkötő termében, az anyakönyvvezető hivatali irodájában és hivatali helyiségen kívül – e rendeletben meghatározott helyen - is tarthatnak házasságkötést.

  3. (3) A házasulók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapotára tekintettel a házasságkötés egészségügyi vagy szociális intézményben, vagy a lakáson is lebonyolítható. Ez esetben a házasságkötés díjmentes.

 

 

A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályai

 

3. §

 

(1) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésére irányuló kérelmet az anyakönyvi esemény bejelentésével egyidejűleg írásban kell benyújtani az anyakönyvvezető útján az önkormányzat jegyzőjéhez az 1. számú melléklet szerinti nyomtatványon.

(2) Az engedélyezés tárgyában a jegyző nyolc naptári napon belül dönt.

 

Szolgáltatási díjak

 

4. §

 

(1) Dány község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Házasságkötő termében, hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén 16.000,- Ft szolgáltatási díjat kell fizetni.

(2) Dány Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Házasságkötő termében, hivatali munkaidőben történő házasságkötés esetén szolgáltatási díjat nem kell fizetni.

(3) Hivatali helyiségen kívül történő házasságkötésért a házasulók 35.000 Ft szolgáltatási díjat kötelesek fizetni.

(4) A megállapított szolgáltatási díjat a házasulók a polgármesteri hivatal házipénztárába történő készpénz befizetéssel, vagy sárga csekken, vagy az 11742049-15730466 számú számlaszámra történő átutalással kötelesek megfizetni legkésőbb az anyakönyvi eseményt megelőző 5. napig. A befizetésről szóló igazolást be kell mutatni az anyakönyvvezetőnek a házasságkötést megelőző napig.

(5) A befizetett szolgáltatási díjak a Dányi Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételét képezik, melyet a „011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége” kormányzati funkción és a „91225 Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek” pénzforgalmi számlára kell könyvelni.

 

 

Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezésének szabályai

 

5. §

 

(1) Külső helyszínként kizárólag olyan hely kérhető, ahol az esemény méltósága, tekintélye nem csorbul, illetve a személyes adatok megfelelő védelme biztosított és csak akkor vállalhatók, ha annak időpontja nem ütközik a házasságkötő terembe előjegyzett szertartással.

(2) Nem engedélyezhető hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés lebonyolítása különleges körülmények között, különösen föld alatt, víz alatt, levegőben, nyomás alatt, mozgó járműben, a résztvevők testi épségét veszélyeztető egyéb körülmények között, továbbá vallás gyakorlására szolgáló épületben.

(3) A házasságkötés létesítéséhez az anyakönyvvezető nem zárt térben történő közreműködése akkor engedélyezhető, ha a hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő anyakönyvvezetői közreműködést ellehetetlenítő körülmények bekövetkezése esetén, az esemény lebonyolítására alkalmas helyiség (esőhelyszín, nyári kánikula esetén tető, sátor vagy élő növényzettel árnyékolt hely) rendelkezésre áll.

(4) A kérelem elbírálását megelőzően az anyakönyvvezető köteles megtekinteni a kérelmezett helyszínt.

(5) Az anyakönyvvezető helyszínre és a hivatali helyiségbe való utazásáról a házasulók gondoskodnak.

(6) A hivatalon kívüli helyszínre szervezett esemény kérelmét a házasulók a 2. számú melléklet szerinti nyomtatványon a házasságkötés bejelentésével egyidejűleg írásban nyújtják be.

(7) Az engedélyezés tárgyában a jegyző – az anyakönyvvezető javaslatára – nyolc naptári napon belül határozatban dönt.

 

A házasságkötés lebonyolítása

 

6. §

 

Az események lebonyolítását az anyakönyvvezető végzi, szükség szerint segítő közreműködésével.

 

 

Az anyakönyvvezető díjazása

 

7. §

 

 

(1) A hivatali munkaidőn kívül, hivatali helyiségben és hivatali helyiségen kívül történő házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt alkalmanként 11.000,- Ft összegű túlmunkadíj illeti meg.

 

 

Záró rendelkezések

 

8. §

 

 

(1) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépése után bejelentett házasságkötés esetén kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Dány község Önkormányzata Képviselő-testületének a házasságkötések lebonyolításáról szóló 14/2016. (VI.27.) számú önkormányzati rendelete.

(3) Jelen rendelet kihirdetéséről az SZMSZ szerint a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

 

 

Dány, 2017. június 26.

 

 

 

Gódor Lajosné Pervainé Hangodi Ágnes

polgármester jegyző

 

 

 

A rendelet kihirdetve:

2017. június 27.

 

 

 

 

Pervainé Hangodi Ágnes

jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. számú melléklet a …./2017. (VI.26.) számú önkormányzati rendelethez

 

 

Kérelem a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítésének engedélyezéséhez

 

 

Alulírottak kérjük házasságkötésünk létesítésének hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezését.

 

 

A házasságkötés tervezett időpontja: ____ év ______________ hónap ______ nap _______ óra

 

 

 

Menyasszony

Vőlegény

Név:

 

 

Születési név:

 

 

Születési hely, idő:

 

 

Anyja neve:

 

 

Lakcím:

 

 

Tartózkodási hely:

 

 

Telefonszám:

 

 

Kézbesítési cím:

 

 

 

 

A szolgáltatási díjat befizetjük az anyakönyvi eseményt megelőző 5. napig, és az erről szóló igazolást a házasságkötést megelőző napig bemutatjuk az anyakönyvvezetőnek.

 

 

A szolgáltatási díjat a kérelmezők a Dányi Polgármesteri Hivatal 11742049-15730466-00000000 számú számlájára………….…………..napon befizették.

 

 

_____________________________________

pénztáros

 

 

Engedélyezés esetén fellebbezési jogunkról lemondunk.

 

 

Dány, 20……………………….

 

 

 

_____________________________ _____________________________

menyasszony aláírása vőlegény aláírása

2. számú melléklet a …./2017. (VI. 26.) számú önkormányzati rendelethez

 

Kérelem a hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés létesítésének engedélyezéséhez

 

Alulírottak kérjük házasságkötésünk létesítésének hivatali helyiségen kívül történő engedélyezését.

 

A házasságkötés tervezett időpontja: ____ év ______________ hónap ______ nap _______ óra

A házasságkötés helyszíne: _________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

 

 

Menyasszony

Vőlegény

Név:

 

 

Születési név:

 

 

Születési hely, idő:

 

 

Anyja neve:

 

 

Lakcím:

 

 

Tartózkodási hely:

 

 

Telefonszám:

 

 

Kézbesítési cím:

 

 

 

 

A szolgáltatási díjat befizetjük az anyakönyvi eseményt megelőző 5. napig, és az erről szóló igazolást a házasságkötést megelőző napig bemutatjuk az anyakönyvvezetőnek.

 

A házasságkötés hivatali helyiségen kívüli lebonyolításánál biztosítjuk

a) a tanúk, - és ha szükséges – a tolmács vagy a jelbeszédben jártas személy jelenlétét,

b) a házasságkötés létesítésének méltó keretét,

c) az anyakönyvvezető helyszínre és a hivatali helyiségbe való utazását, és

d) az anyakönyvvezetői közreműködést ellehetetlenítő körülmények bekövetkezése esetén az esemény lebonyolítására alkalmas helyiség (esőhelyszín, nyári kánikula esetén tető vagy sátor vagy élő növényzettel árnyékolt hely) rendelkezésre állását.

 

Kérjük szíveskedjék engedélyezni, hogy az anyakönyvvezető a fent megjelölt helyen tarthassa meg a házasságkötési szertartást. Számunkra kedvező döntés esetén fellebbezési jogunkról lemondunk.

 

 

D á n y, 20……………………………….

 

 

 

 

_____________________________ _____________________________

menyasszony aláírása vőlegény aláírása

 

Ingatlanpályázatok

Állás pályázatok

 

Rendőrségi elérhetőségek

Dányi rendőri elérhetőségek:

Orosz Eszter hadnagy - 0670/3351462; őrsparancsnok


Soós László KMB
Gelencsér István KMB

Központi telefonszám:
06-70-3872693

Hatályos HÉSZ és tervlapok

Partner linkek

Kérjük, kattintson az elérni kívánt képre (linkre):

Zöldhíd tájékoztató

/Kattintson a tájékozatóért!/

Közérdekű információk

Vasúti menetrend változás
/kattintson ide/

Autóbusz menetrend változás 2019.02.01.
/kattintson ide/

Autóbusz menetrend 
/kattintson ide/

 

Dány Község
Önkormányzati Hivatal

2118 Dány, Pesti út 1.

Tel.: (28)-597-130
(30)-628-38-98,(30)-628-33-59

Fax: (28)-597-131

 

Rendőrségi fogadóórák (kattintson ide)

 

 

ÉMÁSZ dányi ügyfélfogadási ideje:

Hétfő: 800 - 1200 -ig
Csütörtök: 1400 - 1800 -ig.

 

Egészségügy:

dr. Kemény András, háziorvos
Dány, Tavasz u. 2/A.
Tel.: +3628464118
1. sz. háziorvosi körzet
Hétfő: 8.30-12.00
Kedd: 14.00-18.00
Szerda: 8.30-12.00
Csütörtök: 12.00-16.00
Péntek: 8.00-11.00

dr. Simon József, háziorvos
Dány, Tavasz u. 2/a.
Tel: +3628464018
2. sz.  háziorvosi körzet
Hétfő: 13.00-17.00
Kedd: 8.30-12.00
Szerda: 13.00-17.00
Csütörtök: 8.30-12.00
Péntek: 11.00-14.00

Dr. Seereiner Oszkár, fogorvos
Dány, Tavasz u. 2/a.
06-28-464635

Dr. Nagy Ildikó, gyermekorvos
Dány, Tavasz u. 2/a
06-30/848-05-50

Nagyné Schwarz Gabriella, védőnő
Dány, Tavasz u. 2/a
06-20/2940705

Központi orvosi ügyelet:
Tura, Petőfi S. tér 2.
06-28-466038

Gyógyszertár:
Szent Jakab Gyógyszertár
2118, Dány, Fő út 12.

 

Oktatási intézmények:

Széchenyi István Általános Iskola
2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-695
Mobil: 06-30-733-0417
Web: www.danyisk.hu

Önkormányzati Zeneiskola
2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-489
Mobil: 06-30-327-9822
 

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda
2118 Dány, Tavasz u. 4
Tel./Fax: 06-28-464-006
Mobil: 06-30-328-7386