PÁLYÁZAT


/Kattintson ide!/

Pest m.-i békéltető testület

Települési képv. sorsolás

Települési képviselő sorsolás:

HVB határozat

/Kattintson a megtekinteni kívánt linkre!/

Jelenlegi hely

Címlap

Rendelet az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről, valamint a lakbértámogatásról

Dány Község Önkormányzatának
28/2012. (XII. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat
tulajdonában álló lakások bérletéről, valamint a lakbértámogatásról

/Egységes szerkezetben/

Hatályos: 2019. 04. 01-től

[1]Dány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3.§ /1/ bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8.§ /2/ bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

[2]Értelmező rendelkezések:

 

Szolgálati lakás: Dány Községi Önkormányzat által alapított és fenntartott, vagy többségi önkormányzati tulajdonban lévő, valamint a Dány községi Önkormányzat által működtetett intézménye(ek)ben dolgozó azon közalkalmazottak, köztisztviselők, a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók részére fenntartott önkormányzati bérlakás (Széchenyi u. 18., Szent Imre tér 1., Szent Imre tér 4., Tavasz u. 2.)

 

Rendőrségi szolgálati lakás: A Pest Megyei Rendőr-Főkapitányság és Dány Község Önkormányzata között létrejött megállapodás alapján a Gödöllői Rendőrkapitányság állományába tartozó és annak kötelékében szolgálati jogviszonyban rendőri feladatokat ellátó személyek részére fenntartott önkormányzati bérlakás (Szőlő krt. 15/C. 3. lakás)

 

Vendéglakás: Önkormányzat által szervezett programokra, ünnepségekre meghívott vendégek számára a képviselő-testület két lakást tart fenn. (Rákóczi u. 31-33. 1.lakás, Rákóczi u. 31-33. 7. lakás)

 

[3]Szociális bérlakás: Az a lakás, amelynek lakbére úgy kerül megállapításra, hogy az fedezze az adott bérlakás üzemeltetésének, fenntartásának felújításának költségeit. (Szabadság út 8-12.)

 

Polgárőri Iroda: Dány Község Önkormányzata bérbeadja a Dányi Polgárőr Egyesületnek a Dány, Rákóczi u. 31-33. 11. ajtószámú irodát.

 

[4]Piaci alapon bérbe adott lakás: A szabadpiaci elvek és a nyereséges önkormányzati gazdálkodás szabályai szerint hasznosított olyan önkormányzati bérlakás, ahol a fizetendő lakbér teljes egészében fedezi a bérlakás üzemeltetésének, fenntartásának és felújításának költségeit, és a lakbér ezen felül tartalmazza az önkormányzat képviselő-testülete által meghatározott - a tisztes haszon biztosítását szolgáló - nyereséghányadot is. (Rákóczi utcai, Szőlő krt-i lakások, Szabadság út 77.)

 

Család: A közös háztartásban életvitelszerűen együtt élő hozzátartozók, illetve közeli hozzátartozók közössége.

 

Közeli hozzátartozó: A Polgári Törvénykönyvről szóló  2013. évi V. törvény alapján

 

Hozzátartozó: A Polgári Törvénykönyvről szóló  2013. évi V. törvény alapján

 

Élettársak: A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján

 

Félszoba: A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény alapján

 

Szoba: A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény alapján

 

Vagyon: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény alapján

 

Élettársak: A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján

 

Kereső tevékenység: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény alapján

 

Jövedelem: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény alapján

 

Nem minősül jövedelemnek: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény alapján

 

Összkomfortos lakás: A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény alapján

 

Komfortos lakás: A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény alapján

 

 

Rendelet hatálya

 

 

1.§ A rendelet hatálya Dány Község Önkormányzatának tulajdonában álló lakásokra terjed ki.

 

2.§ Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Lt. és a Ptk. rendelkezései az irányadók.

 

 

 

 

 

 

 

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások fajtái

 

[5] [6] [7]3.§ Az önkormányzat tulajdonában álló lakások fajtái:

 • szolgálati lakás (Rákóczi u. 31-33. 7. ajtószám,  Szabadság út 8-12.)
 • piaci alapon bérbeadott rendőrségi szolgálati lakás (Szőlő krt. 15/C. 3. lakás)
 • vendéglakás (Szent Imre tér 1., Szent Imre tér 4.)
 • [8]szociális bérlakás (Széchenyi u. 18. – lakhatásra alkalmatlan)
 • piaci alapon bérbe adott lakás (Széchenyi házak: Rákóczi utca 31-33. szám 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10. lakás; Szőlő krt. 15/C. szám 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. ajtószámú lakás, Szabadság út 77.)

 

Dány község Önkormányzata tulajdonában álló bérlakásokat a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

 

4.§ Az önkormányzat tulajdonában álló bérlakások esetében a tulajdonosi jogokat a Képviselő-testület gyakorolja.

/1/ A tulajdonosi hatáskör gyakorlásából a Képviselő-testület az alábbiakat adja át a polgármesternek:

 • a lakásbérleti szerződés aláírása a bérbeadó részéről,
 • a lakásba történő befogadás engedélyezését, a lakásbérlet megszüntetése, közös megegyezéssel történő megszüntetésénél a megállapodás megkötését,
 • lakáscsere esetén történő hozzájárulást,
 • lakásbérleti jog folytatásának elbírálását,
 • albérletbeadáshoz történő hozzájárulást.

 

/2/ Az /1/ bekezdésben kapott felhatalmazást a rendeletben foglalt korlátozásokkal kell ellátni a feladatot gyakorlóknak.

 

5.§ A 4.§ /1/ bekezdésében rögzített tulajdonosi-bérbeadói jogokat átadás alapján gyakorlók tevékenységükről a Képviselő-testületnek kötelesek a döntést követő testületi ülésen beszámolni.

 

 

A LAKÁSBÉRLET SZABÁLYAI

I. FEJEZET

A lakásbérlet létrejötte

 

6.§ /1/ Az önkormányzat tulajdonában lévő megüresedett, vagy újonnan épült lakásokat;

1.   alapellátási feladatokat szolgáló, közérdekű lakásigények kielégítésére

2.   és a nem szociális bérlakásra pályázók részére kell fordítani.

 

/2/ A Képviselő-testület jogosult arra, hogy egyedi elbírálás alapján [9]szociálisnak minősítsen valamely lakásigényt.

 

7.§  Megüresedett vagy újonnan épült lakás bérletére [10]kérelmet nyújthat be minden magyar és az országban állandó letelepedési, tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi /hontalan/ állampolgár.

 

8.§   Nem szociális bérlakás iránt pályázatot nyújthat be, aki a kaució megfizetését vállalja.

 

[11]9.§ (1) A kaució az önkormányzat bevételét képezi, mely a lakásbérleti jogviszony megszűnése esetén felhasználható;

 • fennálló lakbérhátralék rendezésére,
 • fennálló rezsiköltség-hátralék rendezésére
 • a lakás megfelelő, rendeltetésszerű átadásához szükséges feltételek biztosítására, amennyiben a bérlő átadáskor ennek nem tesz eleget.

 

[12](2) A kaució összege piaci alapú bérlakás esetén 400.000 Ft, egyéb lakás esetében nem kell kauciót fizetni. A kaució megfizetése az alábbiak szerint történik:

a) a kauciót a bérlő egy összegben fizeti meg a bérleti szerződés aláírásától számított 3 munkanapon belül az önkormányzat által megadott számlaszámra

b) amennyiben a bérlő az egyösszegű megfizetésre nem képes, és ezt a tényt a bérlakás iránti igényének benyújtásával egy időben jelzi, úgy a kaució megfizetésének módjáról és idejéről a képviselő-testület dönt.

 

      (3) A szerződéskötést követően befizetett kaució összege az önkormányzat számláján marad akkor is, ha az önkormányzat hibájából a szerződéskötés után a bérlő nem tudja elfoglalni az általa kibérelt lakást. Amennyiben valószínűsíthető, hogy előreláthatólag 30 napig nem lehet beköltözni a bérleménybe, úgy a kérelmező másik lakást választ, vagy a Polgármesteri Hivatal visszafizeti kérelmező észére a kaució összegét.

 

10.§  A lakás megüresedése, új lakások létesítése esetén a Képviselő-testület dönt arról, hogy a lakás(ok) a 6.§ /1/ bekezdésében foglaltak figyelembevételével milyen jelleggel adhatók bérbe.

 

11.§ /1/ A lakásbérleti szerződésnek feltétlenül tartalmaznia kell:

 

 1. a szerződést kötő felek pontos megnevezését és jellemző alapadatait,
 2. a szerződés tárgyának, azaz a lakásnak pontos leírását és alapadatait,
 3. a bérleti szerződés létrejöttét, kezdő időpontjának és hatályának (időtartamának) pontos megjelölését,
 4. a bérleti díj összegét, s megfizetésének módját, feltételeit
 5. a rezsiköltség megfizetésének módját, feltételeit
 6. a szerződésből következő bérbeadói és bérlői jogokat és kötelezettségeket,
 7. a szerződés megszűnésének és megszüntetésének lehetőségeit és következményeit,
 8. a bérlakás életvitelszerű használatára vonatkozó rendelkezéseket,
 9. a jogviták eldöntésének lehetőségeit.

 

[13]/2/ A bérleti szerződést 2 példányban kell megkötni és a szerződő feleken kívül további intézkedések, nyilvántartásba vétel céljából egy példányt a hivatal irattárában kell megőrizni az ügykezelésre vonatkozó általános szabályok szerint.

[14]/3/ A bérleti szerződés közokiratba foglalva jön létre. Amennyiben a szerződés létrejön és a bérlő beköltözés előtt nem vonja vissza kérelmét, úgy a közokiratba foglalás költségét (közjegyzői munkadíj) az önkormányzat, mint bérbeadó vállalja viselni. 

Ha a bérlő önhibáján kívüli ok (haláleset, hirtelen fellépő nagy kiadás, stb.) miatt beköltözés előtt visszamondja a kérelmét, a közjegyzői díjat az önkormányzat viseli.

[15]Amennyiben a bérlő szerződéskötést követően beköltözés előtt önhibájából visszalép a szerződéstől, a közjegyzői díj 100 %-át köteles az önkormányzat számlájára befizetni.

Ha a kérelmező nem fizeti be a közjegyzői díjat, akkor azt fizetési meghagyás formájában visszaköveteli az önkormányzat.

[16]/4/ A bérlő által kezdeményezett szerződésmódosítás esetén felmerülő közjegyzői díjat a bérlő köteles viselni.

[17]/5/ a) A rendeletben alkalmazott tarifák a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 28/2009. (VI. 25. KHEM rendelet figyelembe vételével kerültek kivetésre.

b) A rezsiköltség kiszámításának módját a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

c) A fűtés és a hőmennyiség számítása kéttarifás rendszerben történik: alapdíj (használati melegvíz, fűtés és gáztűzhelyátalány) és hődíj alapján kerül felszámításra.

d) A 2118 Dány, Rákóczi u. 31-33. 9. ajtószám alatti 37,55 m2 alapterületű, és a 2118 Dány, Rákóczi u. 31-33. 10. ajtószám alatti 56 m2 alapterületű lakásokban villanytűzhely van, így gáztűzhelyátalány nem kerül felszámításra.

 

12.§ /1/ Az önkormányzat tulajdonában lévő lakást nem lakás céljára csak a Képviselő-testület engedélyével és kivételesen lehet bérbe adni.

Ilyen kivételes indok lehet  [18]az önkormányzat  érdekeit szolgáló ellátás biztosítása.

/2/ Magánszemély részére az /1/ bekezdésben megfogalmazott engedélyt kiadni csak akkor lehet, ha állami, önkormányzati, társadalmi szervezet, vagy gazdasági társulat a meghirdetett cél megvalósítására nem jelentkezik.

/3/ Bérlő saját maga által használt lakásnak egy részét csak a bérbeadó előzetes írásbeli engedélyével és akkor használhatja más célra, ha az általa – lakásrészben – végzett tevékenység a lakosság alapellátásának és kielégítését kívánja szolgálni.

/4/ A /3/ bekezdés alapján kiadott engedély nyomán a bérleti szerződést módosítani kell, vagy új szerződést kell kötni.

 

[19]/5/ A lakásbérleti jog a lakásra, a lakáshoz tartozó helyiségekre, területekre terjed ki.

 

 

BÉRLŐK, BÉRLŐTÁRSAK

 

13.§ /1/ Bérlőtársi jogviszony csak a Ltv.-ben és e rendeletben meghatározott esetben létesíthető.

 1. A bérlőtársak jogai és kötelezettségei egyenlőek, a lakással, bérleti joggal csak együttesen rendelkezhetnek, a bérleti jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek egyetemlegesen terhelik, illetve illetik őket.
 2. [20]A házastársak, az élettársak írásbeli közös kérelmére bérlőtársi szerződés köthető. Ha a házastársak, az élettársak a bérleti szerződés megkötését követően utólag kérik a bérlőtársi jogviszony megállapítását, a szerződésmódosítás hatályba lépésének időpontjától kezdve számítanak bérlőtársaknak.
 3. [21]Az élettársak írásbeli közös kérelmére bérlőtársi szerződés köthető, amennyiben az élettársakkal közös kiskorú gyermekük is együtt lakik,és –a nem szociális alapon történő bérbeadást kivéve-az élettársak egyike sem rendelkezik a településen másik beköltözhető ingatlannal.
 4. A bérlő és vele együtt lakó szülője közös kérelmére bérlőtársi szerződés köthető, ha a kérelmezők együttlakását egészségügyi körülmények indokolttá teszik.
 5. A bérlő és a vele együtt lakó gyermeke, valamint jogszerűen befogadott gyermekétől született unokája közös kérelmére bérlőtársi szerződés köthető, ha a gyermek illetőleg az unoka:
 • 18. életévét betöltötte
 • a bérlővel legalább öt éve életvitelszerűen együtt lakik.

 

 

II. FEJEZET

 

A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 

A lakás átadása

 

14.§ /1/ A bérleti szerződés aláírását követő 7 munkanapon belül a lakást a bérlő részére birtokba kell adni.

[22]/2/ A birtokbaadásról jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a bérbeadó által meghatalmazott személy és a bérlő, szükség esetén két tanú is aláír.

/3/ A jegyzőkönyv a Ket. 39.§ /2/. bekezdésében foglalt tartalmi követelmények értelemszerű érvényesítése mellett feltétlenül tartalmazza:

 1. a lakás állagára vonatkozó legfontosabb megállapításokat,
 2. a lakás-berendezések és tartozékok állapotát, a víz, villany és gázóra állását,
 3. közös udvar, kert használata esetén az új bérlő használati jogosultságának terjedelmét,
 4. a lakás rendeltetésszerű használata érdekében a bérlő által vállalt költségek megtérítésének módját, feltételeit,
 5. az épülettel és a közös használatra szolgáló helyiségekkel összefüggő – törvényben nem szabályozott – bérbeadó és bérlő által vállalt kötelezettségeket és biztosított jogosultságokat.

/4/ Közös udvar, kert használata esetén a birtokbaadáshoz a többi bérlőt is meg kell hívni.

/5/ A bérbeadó a rendeltetésszerű használatot, valamint a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését évente egy alkalommal a bérlő szükségtelen háborítása nélkül ellenőrzi, melyről jegyzőkönyvet vesz fel. A bérlő alkalmas időben a lakásban történő bejutást biztosítani, és az ellenőrzést tűrni köteles.

 

 

[23]  [24]/6/ A bérlő biztosítási szerződést köthet a lakásban található ingóságaira. A bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a közüzemi szerződéseket (víz-, villany-, szemét-, gázszolgáltatásra) saját nevére megköti, és a szerződéseket bemutatja a bérbeadó képviselőjének. Amennyiben ezen  kötelezettségének nem tesz eleget a bérlő, a bérleti szerződést a bérbeadó jogosult azonnali hatállyal felmondani.

 

15.§ A szerződés megszűnésekor a 14.§ /1/,/3/ bekezdésének rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell.

 

16.§ A törvény vagy az önkormányzat rendelete a bérbeadó és bérlő jogai és kötelezettségei tekintetében megengedi eltérő tartalmú megállapodás megkötését, a megállapodás tartalmát a bérbeadó határozhatja meg az alábbi feltételek mellett:

 1. ha a bérlő a lakás átadásakor vállalja, hogy a lakást rendeltetésszerű használatra maga teszi alkalmassá, a felmerülő költségeit csak bérbeszámítás útján lehet megtéríteni, mely a havi lakbér összegének 50%-ig terjedhet,
 2. a bérlő kötelessége:
 • az épület folyosó, [25]közös helyiségeknek tisztán tartása
 • háztartási szemétszállítás költségeinek megfizetése,
 • az udvar, az ingatlan előtti járda- és útszakasz rendszeres tisztántartása az időjárási viszonyoknak megfelelően.
 1. a lakbér határidőben történő megfizetése, a bérbeadó legfeljebb két hónapra adhat haladékot, részletfizetés csak a hátralékra engedélyezhető maximum egy éves időtartamra,
 2. több bérlő által lakott egy udvarhoz, kerthez tartozó lakások esetén  annak biztosítása, hogy a lakások gépjárművel is zavartalanul megközelíthetők legyenek, illetve az udvar és kert használata arányosan illesse meg a bérlőket,
 3. a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek karbantartásáról, pótlásáról, illetőleg cseréjéről  a bérlő általi gondoskodás,
 4. átalakítás korszerűsítés, nagyobb felújítási és karbantartási munkák esetében a kölcsönös értesítési kötelezettség,  amely a munkák megkezdése előtt legalább 30 nap.
 5. [26]a lakásban történő háziállat tartása.

 

17.§ /1/ A bérlő a lakbért havonta előre egy összegben, legkésőbb a hónap 15. napjáig köteles megfizetni a bérbeadó által a lakbér beszedésére megbízott személy részére, vagy készpénz átutalási megbízás használatával, illetve banki átutalás útján a bérbeadó által megjelölt számlára.

/2/ A bérlő és a vele együtt lakó személyek a lakást rendeltetésszerűen, a szerződésnek megfelelően használhatják.

/3/ A bérlőt és a vele együtt lakó személyeket - a többi bérlő jogainak és érdekeinek sérelme nélkül - megilleti a közös használatra szolgáló helyiségek és területek használatának joga.

 

[27]18.§ /1/A bérlő saját költségére köteles elvégezni, elvégeztetni a rendeltetésszerű használat során szükségessé váló karbantartási és kisebb javítási munkákat (pl.: kilincsek, csaptelepek, WC tartály hibáinak elhárítása, stb.)

/2/ Bérbeadó gondoskodik az épület karbantartásáról, az épület központi berendezéseinek állandó üzemképes állapotáról.

/3/ Ha az épületben, az épület központi berendezéseiben a bérlő vagy a vele együtt lakó személyek magatartása miatt kár keletkezik, a bérbeadó a bérlőtől a hibák kijavítását vagy a kár megtérítését követelheti.

/4/ Amennyiben az /2/ bekezdésben meghatározott munkák a bérbeadó mulasztása vagy az épület felújítása, továbbá a vezetékhálózat meghibásodása miatt válnak szükségessé, akkor azok elvégzéséről a bérbeadó köteles gondoskodni.

 

19.§ A bérlő köteles tűrni az épület karbantartásával, felújításával, helyreállításával, átalakításával, bővítésével és korszerűsítésével kapcsolatos, valamint a bérbeadót és más bérlőt terhelő egyéb munkák elvégzését, ha ezek nem eredményezik a lakás megsemmisülését.

 

Jogcím nélküli lakáshasználó

 

20.§ [28] /1/ Az önkormányzat tulajdonában lévő lakás jogcím nélküli használója a bérleti jogviszony megszűnésétől a lakás bérbeadó részére történő átadásáig használati díjat köteles fizetni az alábbiak szerint:

a) A jogcím nélküli használat kezdetétől számított 0-6 hónapig a használati díj a lakásra megállapított lakbérrel azonos.

b) A jogcím nélküli használat [29]7-11 hónapig a lakáshasználati díj a lakásra megállapított lakbér kétszerese.

c) A jogcím nélküli használat 12. hónapjától kezdődően a lakáshasználati díj a lakásra megállapított lakbér négyszerese.

[30]/2/ A lakás jogcím nélküli használója az elhelyezésről maga köteles gondoskodni. A kiköltözés végrehajtását a [31]közjegyzőtől a jogcím nélküli használat kezdetétől számított 30 napon belül kell kérni a bérbeadónak.

[32]/3/ A lakás bérleti jogviszonyának megszűnésekor a volt bérlő maga köteles gondoskodni elhelyezéséről.

 

/4/ A bérlő özvegye, kiskorú gyermeke a bérlő halála után – [33]a lakás szociális jellegének megtartása mellett – legfeljebb 2 évig használhatja a [34]helyi szolgálati célú lakást, a bérleti szerződésben foglalt feltételekkel, feltéve, hogy a bérlő halálának időpontjában, abban életvitelszerűen lakott.

 • a bérlő özvegye és kiskorú gyermeke az /4/ bekezdésben meghatározott időtartam lejártával elhelyezési igény nélkül köteles a lakást elhagyni.

 

 

Befogadás lakásba

 

21.§ /1/ Az Ltv. 21.§ /2/ bekezdésben meghatározott személyeken kívül az önkormányzat tulajdonába lévő lakásba történő befogadáshoz a bérbeadó írásbeli hozzájárulása szükséges.

Az írásbeli hozzájárulás megadására a polgármester jogosult az alábbi szempontok figyelembe vételével:

 1. a kérelem írásban nyújtható be illetékmentesen
 2. A kérelemben szerepelni kell a befogadni kívánt személy személyi adatinak és a befogadás konkrét okának
 3. az eljárás során meg kell vizsgálni a bérlő és a lakásban jogcímmel tartózkodók számát, elhelyezési körülményeit.

/2/ Határozott időre szóló bérleti jogviszony esetén a befogadáshoz szintén a bérbeadó írásbeli hozzájárulása szükséges. A kérelemben a bérlőnek nyilatkozni kell arról, hogy tudomásul veszi: a bérleti szerződés megszűnése után a [35]befogadott elhelyezéséről a bérlő köteles gondoskodni.

/3/ [36] Hatályát vesztette

 

22.§ /1/ Lakásbérleti jog folytatását biztosító tartási szerződéshez a bérbeadói hozzájárulást a polgármester adja meg.

/2/ A hozzájárulást igénylő beadványhoz a tartási szerződés egy példányát kell csatolni.

/3/ [37]Az eljárás során a 21.§./2/ bekezdésében foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni azzal, hogy:

 1. környezettanulmány nélkül a hozzájárulást megadni nem lehet,
 2. [38]az eltartó(k) és eltartott(ak) kötelesek jövedelemigazolást benyújtani, amely 1 hónapnál régebbi keltezésű nem lehet.

 

/4/ Határozott időre szóló bérleti jogviszony esetén [39]szolgálati lakásnál,, helyi közérdekű célú lakásnál a lakásbérleti jogot érintő tartási szerződéshez hozzájárulás nem adható.

 

23.§ A bérbeadó a tartási szerződéshez való hozzájárulást köteles megtagadni, ha:

 • eltartó 14. életévét nem töltötte be,
 • az eltartó a 14. életévét betöltötte, de önálló jövedelemmel nem rendelkezik, és nincs olyan hozzátartozója, aki a tartási szerződésből reá háruló anyagi terhek viselését vállalja,
 • az eltartó az egészségügyi körülmények alapján a tartás teljesítésére nem képes (leszázalékolt, rokkantnyugdíjas stb.)
 • a bérlő az életkora, illetőleg az egészségügyi körülményei alapján tartásra nem szorul
 • a bérlő tartásáról jogerős bírói döntés, illetőleg érvényes tartási (gondozási) szerződés alapján más személy gondoskodik
 • a bérlővel a lakásban jogszerűen együttlakó más személy a bérlőt eltartja.

 

 

III. FEJEZET

A LAKÁSBÉRLET MEGSZÜNTETÉSE

Közös megegyezés

 

24.§ /1/ Közös megegyezéssel a bérleti szerződés bármikor megszüntethető.

/2/ [40]A közös megegyezéssel történő megszüntetés feltétele, hogy a bérlőnek a lakásbérletből következően semmiféle köz- és egyéb tartozása a bérbeadó és más közüzemi szolgáltató felé nincs. A bérlő köteles a közműszolgáltatóval szembeni tartozásmentességét igazoltatni és azt a bérbeadó képviselőjének bemutatni.

 

25.§ /1/ Közös megegyezés esetén a felek megállapodásának tartalmát a polgármester köteles írásba foglalni.

 /2/ A megállapodás tartalmazza:

 1. felek megnevezését és megállapodásbeli minőségét,
 2. a megállapodás pontos tartalmát, a felek feltételeit és nyilatkozatait,
 3. a megállapodásban foglaltak végrehajtásának határidejét,
 4. a lakásban bérlővel együtt lakók számát a lakás átadása, visszaadása után.

 

26.§ A közös megegyezéssel történő megszüntetés esetén a bérlő sem térítésre, sem elhelyezésre nem tarthat igényt.

 

[41]26/A §  Közjegyző előtt aláírt lakásbérleti szerződést követően a bérlő által történő visszalépés esetén a bérlő köteles visszalépéséről írásban nyilatkozatot benyújtani a bérbeadónak. Ebben az esetben a bérbeadó részéről nem szükséges a megszűnés írásba foglalása.

 

27.§ /1/ A jegyző köteles nyilvántartást vezetni azokról az önkormányzati tulajdonú lakásokról, helyiségekről, melyek ideiglenes elhelyezési kötelezettség (Ltv.23.§./4/ bek.) teljesítése céljára rendelkezésre állnak.

/2/ Az ideiglenes elhelyezésről az önkormányzat gondoskodik.

 

 

A felmondás

 

28. § (1) A bérbeadó a szerződést írásban felmondhatja, ha

a) a bérlő a lakbért a fizetésre megállapított időpontig nem fizeti meg;

b) a bérlő a szerződésben vállalt vagy jogszabályban előírt egyéb lényeges kötelezettségét nem teljesíti;

c) a bérlő vagy a vele együttlakó személyek a bérbeadóval vagy a lakókkal szemben az együttélés követelményeivel ellentétes, botrányos, tűrhetetlen magatartást tanúsítanak;

d) a bérlő vagy a vele együttlakó személyek a lakást, a közös használatra szolgáló helyiséget, illetőleg területet rongálják vagy a rendeltetésükkel ellentétesen használják;

e) a bérlő részére megfelelő és beköltözhető lakást (a továbbiakban: cserelakás) kíván felajánlani.

/2/ A bérlő a bérbeadó írásbeli felmondása esetén - kivéve a 28.§ /1/ bekezdésének e) pontjában foglalt esetet - sem térítésre, sem elhelyezésre nem tarthat igényt.

 

29. § (1) Ha a bérlő a bérfizetésre megállapított időpontig a lakbért nem fizeti meg, a bérbeadó köteles a bérlőt - a következményekre figyelmeztetéssel - a teljesítésre írásban felszólítani. Ha a bérlő a felszólításnak nyolc napon belül nem tesz eleget, a bérbeadó további nyolc napon belül írásban felmondással élhet.

(2) Ha a bérlő a szerződésben vállalt, vagy jogszabályban előírt egyéb lényeges kötelezettségét a bérbeadó által írásban megjelölt határidőben nem teljesíti, a bérbeadó a határidőt követő tizenöt napon belül írásban felmondással élhet.

(3) Ha a bérlő vagy a vele együttlakó személyek magatartása szolgál a felmondás alapjául, a bérbeadó köteles a bérlőt - a következményekre figyelmeztetéssel - a magatartás megszüntetésére vagy megismétlésétől való tartózkodásra a tudomására jutástól számított nyolc napon belül írásban felszólítani. A felmondást az alapjául szolgáló magatartás folytatásától vagy megismétlésétől számított nyolc napon belül írásban kell közölni.

(4) A felmondást nem kell előzetes felszólításnak megelőznie, ha a kifogásolt magatartás olyan súlyos, hogy a bérbeadótól a szerződés fenntartását nem lehet elvárni. A felmondást a tudomásra jutástól számított nyolc napon belül írásban kell közölni.

(5) A felmondás az (1) és (2) bekezdés esetében az elmulasztott határnapot követő hónap, a (3) és (4) bekezdés esetében a hónap utolsó napjára szólhat. A felmondási idő nem lehet rövidebb tizenöt napnál.

 

30.§ /1/ A bérbeadó az önkormányzat tulajdonában lévő lakás bérlőjével határozatlan időre kötött bérleti szerződést közérdekből írásban felmondhatja.

Közérdekűnek minősül, ha a lakást a bérbeadó;

 1. át kívánja alakítani,
 2. meg kívánja szüntetni,
 3. le szándékozik bontani, vagy,
 4. társbérletét kívánja megszüntetni
 5. [42]szolgálati lakássá kívánja minősíteni.

/2/ A szerződés írásban mondható fel, amelyből világosan tűnjön ki a felmondás oka, az időpontja. Tartalmazza az írásbeli felmondás azt a javaslatot, hogy a bérbeadó;

 1. a bérlőnek hol található és milyen minőségű cserelakást ajánl fel, illetve,
 2. a bérleti szerződés feltételeit.

 

31. § A bérbeadó a határozatlan időre szóló szerződést írásban felmondhatja, ha a bérlő részére egyidejűleg ugyanazon a településen cserelakást kíván felajánlani bérleti jogviszony létesítésére. A felmondási idő azonban három hónapnál rövidebb nem lehet.

 

 

A lakbérek mértéke, a külön szolgáltatások díja

 

[43]  [44]32.§  /1/  A Dány Község Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások bérleti díjai a következők szerint alakulnak:

 

Szolgálati lakás:

            összkomfortos:                                                           560 Ft/m²/hó

            komfortos:                                                                 520 Ft/m²/hó

 

[45]Piaci alapon bérbeadott rendőrségi szolgálati lakás:

            összkomfortos:                                                           830 Ft/m²/hó

 

Piaci alapon bérbe adott lakás

            összkomfortos:                                                           830 Ft/m²/hó

 

 

/2/ A bérleti szerződés határozatlan időre szól.

/3/ A bérleti szerződés értékkövető klauzulát tartalmaz, mely szerint évente a bérleti díj – a bérleti szerződés módosítása nélkül – a mindenkori inflációval emelkedik.

a)[46] a (3) bekezdés szerinti emelkedés mértékéről a bérbeadó a bérlőt tárgyévenként január 15-ig tájékoztatja a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján hirdetmény formájában. Egyéb, soron kívüli emelés esetén levélben történik a bérlő értesítése.

b) a tájékoztatás hirdetmény formájában valósul meg, az önkormányzat hirdetőtábláján.

/4/ 10 %-os lakbérkedvezményben részesülnek a 39. § a)-d) pontjában felsoroltak.

 

Lakásbérleti szerződés írásba foglalása

 

33.§ /1/ A határozatlan időre szóló bérleti szerződések közjegyzői közokiratba foglaltaknak, mely okirat elkészíttetésére és aláírására a polgármester jogosult.

/2/ Az a bérlő, aki nem vállalja a közjegyzői okiratba foglalt bérleti szerződés aláírását, nem vállalja a bérleti szerződés bérbeadó általi meghatározott feltételeket, azzal szemben a bérleti szerződés (használati szerződést) haladéktalanul - azonnali hatállyal - megszüntetésre kerül.

 

Bérlemények energetikai tanúsítványa

 

34.§ A bérleti jogviszony tárgyát képező bérlemények tekintetében az energetikai tanúsítványok rendelkezésre állnak.

 

A lakások és helyiségek nyilvántartása

 

35.§  [47]/1/ A polgármesteri hivatal pénzügyi irodája elkészíti az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek teljes körű nyilvántartását.

/2/ A nyilvántartás a helyi sajátosságoknak és követelményeknek, illetve technikai feltételeknek megfelelve az alábbi adatokat feltétlenül tartalmazza:

a) a lakások és helyiségek pontos nyilvántartási és műszaki adatait valamint állapotukat,

b) a lakások és helyiségek pontos pénzügyi nyilvántartásbeli és a helyben szokásos forgalom-

     hoz igazodó becsült forgalmi értékét,

c) a lakások és helyiségek bérlőinek pontos adatait,

d) a lakásokra  vonatkozó rendelkezési korlátozásokat, (pl. építési-, elidegení-

    tési-, terhelési tilalom; elővételi jog; jelzálogjog, stb.).

/3/ Az önkormányzat tulajdonában álló bérlakásokról és helyiségekről vezetett nyilvántartás naprakészségéről az önkormányzat jegyzője gondoskodik. A nyilvántartáshoz minden esetben csatolni kell a megkötött bérleti szerződés, illetve az azt módosító szerződés 1-1 példányát, továbbá a szerződés megszűnését alátámasztó írásos dokumentum egy példányát.

 

A lakásigény benyújtásának szabályai

 

36.§ /1/ Az önkormányzati bérlakások jegyzékét az önkormányzat jegyzője a helyben szokásos módon közzéteszi és gondoskodik a közzétett adatok szükség szerinti aktualizálásáról.

 /2/ A jegyzékben szereplő valamely lakás megüresedését követően, vagy már azt megelőzően - amennyiben a bérbeadó pontos információkkal rendelkezik a lakás bérbeadhatóságának várható időpontjáról - a bérbeadó a lakás bérleti jogának megszerzésére hirdetményt tesz közzé. A hirdetmény nyilvános közzétételéről a jegyző gondoskodik, a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztés, valamint a helyi lapban való megjelentetés útján.

/3/ A hirdetménynek minimálisan a következő információkat kell tartalmaznia:

- a bérlakás műszaki jellemzőit,

- a bérlakás településen és épületen belüli fekvését, pontos címét,

- a fizetendő lakbér mértékét,

- a bérlakás megtekintésének lehetséges időpontjait,

- a bérleti szerződés megkötésének várható időpontját,

- a megkötendő bérleti jogviszony időtartamát.

 

[48]37.§ /1/A megüresedett vagy újonnan épült önkormányzati lakás bérletére igényt nyújthat be a polgármesteri hivatalhoz

a) minden magyar állampolgár

b) az országban állandó letelepedési, tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi nagykorú

    személy, és

c) az(ok) a személy(ek) vagy aki(k)nek családja nem rendelkezik a Dány község közigazgatási területén található közszolgáltatóval szembeni tartozással.

/2/ Az igénybenyújtás illetéktől és eljárási díjtól mentes.

/3/ Igénybejelentés során a kérelmező az írásban benyújtott kérelme mellé csatolja havi jövedelméről szóló igazolást (több munkaviszonyban álló esetén a családtagok jövedelemigazolását), továbbá nyilatkozik, hogy rendelkezésére áll a kaució összege.

/4/ Az igénylők nyilvántartásba vétele nem jelenti a bérbeadói jogok gyakorlásának kötelezettségét, a lakásigény azonnali elbírálására.

/5/ Az igénylők nyilvántartásának módszerét, formáját a jegyző határozza meg. 

/6/ A bérlő kijelölésről a képviselő-testület dönt.

 

 

A lakás átadásának szabályai

 

38.§ /1/ A bérleti szerződés aláírását követő 7 munkanapon belül a lakást a bérlő részére birtokba kell adni.

[49]/2/ A lakás birtokba adásakor átadás-átvételi jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv tartalmazza a lakásban található berendezések és tartozékok megnevezését és db. számát, valamint a víz-, gáz-, és villanyóra állását.

/3/ A bérlő által jóváhagyólag aláírt leltár-jegyzőkönyv egy példányát minden esetben mellékelni kell a bérleti szerződéshez.

 

 

[50]Kedvezményezettek köre

 

39.§  [51]Szolgálati lakás közérdekből annak a 37. §-ban meghatározott feltételeknek eleget tevő személynek adható bérbe, aki:

a) [52]az önkormányzat és az önkormányzat által működtetett valamely költségvetési szervének  dolgozója (függetlenül attól, hogy foglalkoztatására főszabályként a [53]Köztisztviselők, közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénynek, vagy a Munka Törvénykönyvének szabályait kell alkalmazni) vagy

b) a többségi önkormányzati tulajdonban lévő szervezetnél áll munkaviszonyban, vagy munka

    végzésre irányuló egyéb jogviszonyban, vagy

c) a Gödöllői Rendőrkapitányság kötelékében szolgálati jogviszonyban rendőri feladatokat lát

    el a községben, vagy

[54]d) a helyi közoktatási, egészségügyi, illetve a szociális feladatok ellátásban vesz részt, vagy

e) a képviselő-testület határozatba foglalt álláspontja alapján a helyi társadalom épülését, fej-

    lődését szolgáló jelentős [55]közérdekű tevékenységet lát el községünkben.

 

 

40.§. [56]A 39. §-ban felsorolt esetekben bérleti szerződés a szerződéskötés alapjául szolgáló foglalkoztatási jogviszony, illetve közérdekű tevékenység megszűnésének napján szűnik meg.

 

41.§ A foglalkoztatási jogviszony, illetve a közérdekű tevékenység megszűnését megelőzően is megszűnik a [57]szolgálati  lakás bérlőjének bérleti szerződése, ha a bérlő, illetve annak házastársa, élettársa olyan helyi lakásban szerez részbeni vagy teljes tulajdonjogot, amely műszaki állapota és jogi helyzete alapján alkalmas a bérlő és a vele együtt élő személyek beköltözésére. A bérleti szerződés ilyen esetben a tulajdonjog bejegyzésének napján szűnik meg.

 

42.§  A [58]szolgálati lakás bérlője a bérleti jogviszony megszűnését követő 30 napon belül köteles a lakást üresen, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadó rendelkezésére bocsátani.

 

43.§ A közérdekből bérbe adott lakás bérleti joga nem cserélhető.

 

Piaci alapon bérbe adott lakás

 

44.§ A képviselő-testület a piaci alapon meghatározott lakbérű lakások esetében olyan lakbért állapít meg, amely fedezi az adott bérlakás üzemeltetésének, fenntartásának és felújításának költségét, és ezen felül tartalmazza a képviselő-testület által meghatározott - a tisztes haszon biztosítását szolgáló - nyereséghányadot is.

 

45.§ A piaci alapon bérbe adott önkormányzati lakások esetében a lakbér mértéke a bérlakás felépülését követő első évben nem lehet kevesebb, mint az adott bérlakásra eső teljes beruházási költség 2 %-a.

 

46.§ Amennyiben a megállapított lakbér mértéke meghaladja az adott bérlakásra eső teljes beruházási költség 2 %-át, a 2 % fölötti lakbérbevétel hányad kizárólag a településen lévő lakóépület létesítésére, fenntartására, felújítására fordítható, míg a 2 % alatti lakbérbevétel hányad kizárólag a kalkuláció alapjául szolgáló bérlakás működtetésére, karbantartására, valamint felújítására használható fel, hivatkozva az Lt. 34. § (5) bekezdésére, mely szerint a lakbérek megállapításánál az önkormányzat nyereséget képez.

 

47.§ A lakásigények elbírálásakor a képviselő-testület előnyben részesítheti:

a) mindenekelőtt a fiatal házaspárokat, különösen ha már gyermeket is nevelnek, feltéve, hogy                  legalább a házastársak egyike megfelel a 37. §. /1/ bekezdésében megfogalmazott követelményeknek,

b)  azt a nagykorú személyt, aki a kérelem benyújtásakor a falu közigazgatási területén lakó-

      hellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és legalább két éve életvitelszerűen ott is

      lakik.

c) aki vállalja az önkormányzat által kért, a lakásbérleti szerződésből fakadó bérlői kötelezett-

    ségek biztosítására szolgáló kaució nyújtását.

 

 

[59]48.§  Hatályát vesztette

 

A lakásfenntartási támogatás szabályai

 

49.§  A lakásfenntartási támogatás iránt benyújtott kérelmek elbírálása a [60]szociális bizottság hatáskörébe tartozik.

 

50.§. [61]Önkormányzati lakásban lakó bérlő a Szoc. tv 45. § (1) bekezdés a) pontja valamint a  pénzbeli és természetben nyújtott szociális, és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati rendelet alapján lakásfenntartási támogatásra lehet jogosult.

 

51.§ A megállapított lakásfenntartási támogatás beszámításra kerül a fizetendő lakbér összegébe, így a bérlő a lakásfenntartási támogatás összegével csökkentett lakbért köteles megfizetni a bérbeadó részére.

 

52.§ /1/ A lakásfenntartási támogatás a bérlőt mindaddig megilleti míg a bérleti jogviszonya fennáll és a lakásfenntartási támogatás megállapítására vonatkozó feltételeknek megfelel.

/2/ Amennyiben a család jövedelmi helyzetében bekövetkezett változás miatt a bérlő már nem jogosult a lakásfenntartási támogatásra, a bérlő köteles a változást követő 7 naptári napon belül írásban [62]értesíteni a bérbeadót a jövedelmi helyzetében bekövetkezett változásról.

/3/ A lakásfenntartási támogatásra jogosító feltételek meglétét a szociális bizottság félévente hivatalból felülvizsgálja.

/4/ Ha a bizottsági felülvizsgálat során megállapítást nyert, hogy a bérlő a tájékoztatási kötelezettségét elmulasztotta, a bérlő köteles 30 napon belül egy összegben visszafizetni a bérbeadó számára a jogosulatlanul igénybe vett lakásfenntartási támogatást.

 

53.§ A lakásfenntartási támogatást meg kell szüntetni, ha a bérbeadó írásbeli felszólítása ellenére a bérlő a két hónapon túli közüzemi vagy lakbérhátralékát nem rendezi.

 

Adatvédelmi rendelkezések

 

54.§ /1/ [63]A bérbeadó képviselői kötelesek az önkormányzati lakások bérbeadása során tudomásukra jutott személyi adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló  2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelni.

 

/2/ Az önkormányzati bérlakások bérletével kapcsolatos - az érintett állampolgárokra vonatkozó - adatok a statisztikai adatszolgáltatás teljesítése érdekében felhasználhatók.

/3/ A statisztikai adatszolgáltatás során a lakások bérletére vonatkozó adatok csak személyazonosító adatok nélkül kerülhetnek felhasználásra.

 

 

 

 

Záró rendelkezések

 

 

55.§. /1/ Ezen rendelet 2013. január 1-ével lép hatályba.

/2/ A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről, valamint a lakbértámogatásról szóló többször módosított            9/2001. (V. 24.) ök. rendelet.

/3/ A rendelet szabályait a hatálybalépéskor folyamatba lévő ügyekre is alkalmazni kell.

/4/ A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

 

 

 

 

            Gódor Lajosné                                                           Pervainé Hangodi Ágnes

             polgármester                                                                           jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[64]1. sz. melléklet

28/2012. (XII. 28.) önkormányzati rendelethez

 

 

1. Alapdíj (fix költségek):

 

A használati melegvíz (Hmv) szolgáltatás alapdíja:             1500 Ft/lakás/hó

A fűtés alapdíja:                                                                        20 Ft/lm3

Gáztűzhely átalányköltsége:                                                   450 MJ/hó

                                              

 

2. Hődíj (Hd):

 

a) 1-1 háztömbre (külön Rákóczi utca, külön Szőlő krt.) vonatkozóan:

 

Hd: a gázszolgáltató által leszámlázott gázmennyiség hőértéke (Tgh), illetve az alapdíjak összegéből számolt hőértékének (Summa ad) a különbsége

 

Képlet:

 

Hd = Tgh – Summa ad

 

 

 

b) 1-1 lakásra vonatkozóan:

 

Képlet:

 

Hd = 1 lakás hőmennyisége arányosítva a fogyasztásmérőkön leolvasott összeggel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[1] Módosította a 24/2015. (XI.2.) ö. rendelet.

Hatályba lép: 2015. 11. 03.

[2] Módosította a 24/2015. (XI.2.) ö. rendelet.

Hatályba lép: 2015. 11. 03.

[3] Módosította az 5/2016. (II.26.) ö.rendelet

Hatályba lép: 2016. 02. 27.

[4] Módosította az 5/2016. (II.26.) ö.rendelet

Hatályba lép: 2016. 02. 27.

 

[5] Módosította a 24/2015. (XI.2.) ö. rendelet.

Hatályba lép: 2015. 11. 03.

[6] Módosította az 5/2016. (II.26.) ö.rendelet

Hatályba lép: 2016. 02. 27.

[7] Módosította a 24/2017. (X. 27.) ö.rendelet

Hatályba  lép: 2017. 11. 27.

[8] Módosította a 4/2019. (III.1.) ö.rendelet

Hatályba lép: 2019. 04. 01.

[9] Módosította a 24/2015. (XI.2.) ö. rendelet.

Hatályba lép: 2015. 11. 03.

[10] Módosította a 24/2015. (XI.2.) ö. rendelet.

Hatályba lép: 2015. 11. 03.

[11] Módosította a 24/2015. (XI.2.) ö. rendelet.

Hatályba lép: 2015. 11. 03.

[12] Módosította a 24/2017.é (X.27.) ö. rendelet

Hatályba lép: 2017. 11. 01.

[13] Módosította a 27/2013. (XII. 31.) ö. rendelet

Hatályba lép: 2014.01.01.

[14] Módosította a 27/2013. (XII. 31.) ö. rendelet

Hatályba lép: 2014. 01.01..

[15] Módosította a 24/2015. (XI.2.) ö. rendelet.

Hatályba lép: 2015. 11. 03.

[16] Módosította a 24/2015. (XI.2.) ö. rendelet.

Hatályba lép: 2015. 11. 03.

[17] Módosította a 12/2016. (VI.27.) ö. rendelet.

Hatályba lép: 2016. 07. 01.

[18] Módosította a 24/2015. (XI.2.) ö. rendelet.

Hatályba lép: 2015. 11. 03.

[19] Kiegészítette a 24/2015. (XI.2.) ö.rendelet

Hatályba lép: 2015. 11.03.

[20] Módosította a 6/2013. (III.1.) ö.rendelet

Hatályba lép: 2013. 03.01.

[21] Módosította a 6/2013. (III.1.) ö.rendelet

Hatályba lép: 2013.03.01..

[22] Módosította a 27/2013. (XII. 31.) ö. rendelet

Hatályba lép: 2014.01. 01.

[23] Módosította a 24/2015. (XI.2.) ö.rendelet

Hatályba lép: 2015.11.03.

[24] Módosította a 24/2017. (X. 27.) ö.rendelet

Hatályba lép? 2017. 11. 01.

[25] Módosította a 24/2015. (XI.2.) ö. rendelet.

Hatályba lép: 2015. 11. 03.

[26] Kiegészítette a 24/2015. (XI.2.) ö. rendelet.

Hatályba lép: 2015. 11. 03.

[27] Módosította a 24/2015. (XI.2.) ö. rendelet.

Hatályba lép: 2015. 11. 03.

[28] Módosította a 6/2013. (III.1.) ö.rendelet

Hatályba lép: 2013. 03.01.

[29] Módosította a 24/2015. (XI.2.) ö. rendelet.

Hatályba lép: 2015. 11. 03.

[30] Módosította a 9/2013. (IV.2.) ö.rendelet (2, 3, 4 bekezés)

Hatályba lép: 2013. 04.02.

[31] Módosította a 24/2015. (XI.2.) ö. rendelet.

Hatályba lép: 2015. 11. 03.

[32] Módosította a 24/2015. (XI.2.) ö. rendelet.

Hatályba lép: 2015. 11. 03.

[33] Módosította a 24/2015. (XI.2.) ö. rendelet.

Hatályba lép: 2015. 11. 03.

[34] Módosította a 24/2015. (XI.2.) ö. rendelet.

Hatályba lép: 2015. 11. 03.

[35] Módosította a 24/2015. (XI.2.) ö. rendelet.

Hatályba lép: 2015. 11. 03.

[36] Hatályon kívül helyezte  a 24/2015. (XI.2.) ö. rendelet.

Hatálytalan: 2015. 11. 03.

[37] Módosította a 6/2013. (III.1.) ö.rendelet

Hatályba lép: 2013. 03.01.

[38] Módosította a 24/2015. (XI.2.) ö. rendelet.

Hatályba lép: 2015. 11. 03.

[39] Módosította a 24/2015. (XI.2.) ö. rendelet.

Hatályba lép: 2015. 11. 03.

[40] Módosította a 24/2015. (XI.2.) ö. rendelet.

Hatályba lép: 2015. 11. 03.

[41] Módosította a 24/2015. (XI. 2.) ö.rendelet

Hatályba lép: 2015. 11. 03.

[42] Beiktatta  a 24/2015. (XI.2.) ö. rendelet.

Hatályba lép: 2015. 11. 03.

[43] Módosította a 24/2015. (XI.2.) ö. rendelet

Hatályba lép: 2016.01.01.

[44] Módosította a 4/2019. (III.1.) ö. rendelet

Hatályba lép: 2019. 04. 01.

[45] Módosította a 24/2017. (X. 27.) ö. rendelet

Hatályba lép: 2017. 11. 01.

[46] Módosította a 4/2019. (III.1.) ö. rendelet

Hatályba lép: 2019. 04. 01.

[47] Módosította a 24/2015. (XI.2.) ö. rendelet

Hatályba lép: 2015. 11. 03.

[48] Módosította a 24/2015. (XI.2.) ö. rendelet

Hatályba lép: 2015. 11. 03.

 

[49] Módosította a 24/2015. (XI.2.) ö. rendelet

Hatályba lép: 2015. 11. 03.

[50] Módosította a 24/2015. (XI.2.) ö. rendelet

Hatályba lép: 2015. 11. 03.

[51] Módosította a 24/2015. (XI.2.) ö. rendelet

Hatályba lép: 2015. 11. 03.

[52] Módosította a 6/2013. (III.1.) ö.rendelet

Hatályba lép: 2013. 03.01.

[53] Módosította a 24/2015. (XI.2.) ö. rendelet

Hatályba lép: 2015. 11. 03.

[54] Módosította a 18/2017. (VIII.31.) ö.rendelet

Hatályba lép: 2017. 09. 01.

[55] Módosította a 24/2015. (XI.2.) ö. rendelet

Hatályba lép: 2015. 11. 03.

[56] Módosította a 6/2013. (III.1.) ö.rendelet

Hatályba lép: 2013. 03.01.

[57] Módosította a 24/2015. (XI.2.) ö. rendelet

Hatályba lép: 2015. 11. 03.

[58] Módosította a 24/2015. (XI.2.) ö. rendelet

Hatályba lép: 2015. 11. 03.

[59] Hatálytalanította a 24/2015. (XI.2.) ö. rendelet

Hatálytalan:   2015. 11.03.

[60] Módosította a 24/2015. (XI.2.) ö. rendelet

Hatályba lép: 2015. 11. 03.

[61] Módosította a 24/2015. (XI.2.) ö. rendelet

Hatályba lép: 2015. 11. 03.

[62] Módosította a 24/2015. (XI.2.) ö. rendelet

Hatályba lép: 2015. 11. 03.

[63] Módosította a 24/2015. (XI.2.) ö. rendelet.

Hatályba lép: 2015. 11. 03.

[64] Módosította a12/2016. (VI. 27.9 ö.rendelet                            

Hatályba  lép: 2016. 07 .01.

 

Rendőrségi elérhetőségek

Dányi rendőri elérhetőségek:

Orosz Eszter hadnagy - 0670/3351462; őrsparancsnok


Soós László KMB
Gelencsér István KMB

Központi telefonszám:
06-70-3872693

Település arculati kézikönyv

 A Települési arculati kézikönyv tervezete megtalálható:

Település arculati kézikönyv

Településképi rendelet tervezet

Gódor Lajosné
polgármester

 

Influenza elleni védőoltás

Hatályos HÉSZ és tervlapok

Partner linkek

Kérjük, kattintson az elérni kívánt képre (linkre):

Zöldhíd tájékoztató

/Kattintson a tájékozatóért!/

Közérdekű információk

Vasúti menetrend változás
/kattintson ide/

Autóbusz menetrend változás 2019.02.01.
/kattintson ide/

Autóbusz menetrend 
/kattintson ide/

 

Dány Község
Önkormányzati Hivatal

2118 Dány, Pesti út 1.

Tel.: (28)-597-130
(30)-628-38-98,(30)-628-33-59

Fax: (28)-597-131

 

Rendőrségi fogadóórák (kattintson ide)

 

 

ÉMÁSZ dányi ügyfélfogadási ideje:

Hétfő: 800 - 1200 -ig
Csütörtök: 1400 - 1800 -ig.

 

Egészségügy:

dr. Kemény András, háziorvos
Dány, Tavasz u. 2/A.
Tel.: +3628464118
1. sz. háziorvosi körzet
Hétfő: 8.30-12.00
Kedd: 14.00-19.00
Szerda: 8.30-12.00
Csütörtök: 12.00-16.00
Péntek: 8.00-11.00

dr. Simon József, háziorvos
Dány, Tavasz u. 2/a.
Tel: +3628464018
2. sz.  háziorvosi körzet
Hétfő: 13.00-17.00
Kedd: 8.30-12.00
Szerda: 13.00-17.00
Csütörtök: 8.30-12.00
Péntek: 11.00-14.00

Dr. Seereiner Oszkár, fogorvos
Dány, Tavasz u. 2/a.
06-28-464635

Dr. Nagy Ildikó, gyermekorvos
Dány, Tavasz u. 2/a
06-30/848-05-50

Nagyné Schwarz Gabriella, védőnő
Dány, Tavasz u. 2/a
06-20/2940705

Központi orvosi ügyelet:
Tura, Petőfi S. tér 2.
06-28-466038

Gyógyszertár:
Szent Jakab Gyógyszertár
2118, Dány, Fő út 12.

 

Oktatási intézmények:

Széchenyi István Általános Iskola
2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-695
Mobil: 06-30-733-0417
Web: www.danyisk.hu

Önkormányzati Zeneiskola
2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-489
Mobil: 06-30-327-9822
 

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda
2118 Dány, Tavasz u. 4
Tel./Fax: 06-28-464-006
Mobil: 06-30-328-7386