PÁLYÁZAT


/Kattintson ide!/

_____________________

Szemléletformáló programok megvalósítása Dányon:

Pest m.-i békéltető testület

Jelenlegi hely

Címlap

Rendelet a közműfejlesztési hozzájárulásról

Dány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat tulajdonában álló víziközm
ű hálózathoz történő utólagos csatlakozás
m
űszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő
hozzájárulás mértékéről

 

Dány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (12) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 21. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

A rendelet hatálya

 

1. §

 

A rendelet hatálya kiterjed Dány község közigazgatási területén a Dány Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) tulajdonában lévő víziközmű létesítményekre rácsatlakozni kívánó azon ingatlan tulajdonosaira, vagy egyéb jogcímen használóira (továbbiakban: érdekelt), akiknek ingatlana azon érdekeltségi területen fekszik, amely

a) nem tartozik ahhoz az érdekeltségi területhez, melyen a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 8. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott közcélú érdekeltségi hozzájárulás megállapításra került, és

b) az 1. számú és 2. számú mellékletekben felsorolt bármely eset fennáll.

 

Értelmező rendelkezések

 

2. §

 

1.  víziközmű: szennyvíz vagy ivóvíz gerincvezetéke és a telekhatárig terjedő bekötővezeték

2. csatlakozási hozzájárulás: a közműszolgáltatást igénybevevők által fizetendő, a szolgáltatási területen lévő ivóvíz közmű, szennyvízközmű fejlesztését és állagmegőrzését célzó, az utólagos rákötés esetében rendeltetési egységenként fizetendő összeg

3. újonnan beépítésre szánt terület: azon beépítésre szánt terület, amely jellemzően új beépítettségű, illetve további beépítés céljára szolgáló területrész, az érvényes rendezési terv szerint megállapítva

4. rendeltetési egység: egy rendeltetési egységnek számít az érdekeltségi területen:

Lakás céljára szolgáló ingatlanok esetén egy rendeltetési egység minden olyan ingatlan, amely a közműves ivóvízellátás szempontjából egy önálló fogyasztási helynek számít, így különösen:

·         azon ingatlan, amelyet az ingatlan-nyilvántartásban egy helyrajziszám alatt tartanak nyilván (pl. családi házas ingatlan, vagy társasházi lakás)

·         egy helyrajziszám alatt nyilvántartott ingatlanon belül egy rendeltetési egységnek számít az önálló lakáshasználat, olyan helyiség-csoport, amit az ingatlanban önálló lakásként birtokolnak és használnak.

5. védendő fogyasztó: jelen rendelet alkalmazásában védendő fogyasztó, aki

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti

·         időskorúak járadékában részesül,

·         aktív korúak ellátására jogosult,

·         lakásfenntartási támogatásban vagy a Szoc. tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja szerint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül,

·         ápolási díjban részesül, valamint

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti

·         gyermekvédelmi kedvezményre jogosult,

·         otthonteremtési támogatásban részesült (a támogatás megállapításáról számított 3 éven keresztül, vagy

·         az a nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában nevel gondozásba helyezett átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket

·         a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvény alapján a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.-vel bérleti jogviszonyban áll.

 

Az utólagos csatlakozás feltételei

 

3. §

 

(1) Az önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű hálózatra történő utólagos rácsatlakozásért az érdekeltek utólagos csatlakozási hozzájárulást kötelesek fizetni.

 

(2) A meglévő hálózatra történő utólagos csatlakozás esetén a hozzájárulás mértéke:

 

a) ivóvíz törzshálózatra történő csatlakozás esetén: 100.000 Ft/napi igényelt vízmennyiség    m3 + ÁFA

 

b) szennyvíz törzshálózatra történő csatlakozás esetén: 240.000 Ft/napi kibocsátott szennyvíz m3 + ÁFA.

 

(3) A csatlakozási hozzájárulás nem osztható, minden esetben egy rendeltetési egység számolandó.

 

(4) A fizetési kötelezettség az ingatlan tulajdonosát, tulajdonközösség esetén a tulajdonostársakat tulajdoni hányaduk arányában terheli.

 

(5) Az újonnan beépítésre szánt területen az új lakóterületek kialakítása és a kiépített szennyvíz- és ivóvízhálózattal nem rendelkező területen a kiépített ivóvíz-, és szennyvízcsatorna-hálózat önkormányzati tulajdonba kerülése, valamint az Önkormányzat által üzemeltetésre átadása után engedélyezhető a rákötés, melyet a szolgáltató kartonján a polgármesteri hivatal munkatársa igazol.

 

(6) Az utólagos csatlakozási hozzájárulás a bekötővezeték közterületi szakaszának  kiépítését nem tartalmazza.

 

Utólagos csatlakozási hozzájárulással kapcsolatos kedvezmények

 

4. §

 

(1) A hozzájárulás megfizetése alól felmentés nem adható.

 

(2) Az Önkormányzat a természetes személyeket külön kérelemre részletfizetési kedvezményben részesítheti.

 

(3) Legfeljebb 12 havi részletfizetés adható a közműfejlesztési hozzájárulás megfizetésével érintett, alábbiakban megnevezett természetes személy számára:

a) az egyedül élő tulajdonos, az ingatlant kizárólagosan használja, vagy

b) a családban I. – II. csoportú rokkant, fogyatékossági támogatásban részesülő személy, vagy fogyatékos gyermek van, és a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 250 %-át,

c) kétszemélyes háztartás esetén az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 200 %-át,

d) több személyes háztartás esetén a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 150 %-át,

e) védendő fogyasztónak minősül.

 

(4) A részletfizetésre jogosultak elbírálásához a kérelmező köteles a maga, valamint az 1993. évi III. tv.-ben és e rendeletben meghatározott személyek személyi adatairól, jövedelmi viszonyairól és a védendő fogyasztói státuszáról nyilatkozni, és az ezekre vonatkozó iratokat becsatolni. A részletfizetést igénylő köteles családja vagyoni viszonyairól nyilatkozni, illetve azokat igazolni.

 

(5) A kérelmek elbírálása a Szociális és Egészségügyi Bizottság hatáskörébe tartozik. A bizottság határozatban dönt. A részletfizetési kérelmek elbírálása során az Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

Mentességek

 

5. §

 

Az utólagos csatlakozási hozzájárulás megfizetése alól mentes:

a) aki korábban még nem kötött rá a közműves szennyvízelvezető-hálózatra, de az adott szennyvízelvezetési hely vonatkozásában a hozzájárulás megfizetését igazolni tudja,

b) korábban önerős beruházásban megvalósított víziközmű hálózat építésében igazolt módon részt vállalt.

 

Engedélyezési eljárás

 

6. §

 

(1) Az utólagos csatlakozási hozzájárulás megállapításával kapcsolatos elsőfokú hatáskört a polgármester gyakorolja. A polgármester Dány Község Önkormányzat Képviselő-testülete által átruházott hatáskörben eljárva, határozatban dönt az utólagos csatlakozási hozzájárulás mértékéről és megfizetés módjáról.

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti engedélyezési eljárás során az Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt kell alkalmazni.

 

(3) A vonatkozó kérelmet írásban, illetékmentesen a Dányi  Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani.

 

(4) Az érdekelt az utólagos csatlakozási hozzájárulás összegét a határozat véglegessé válásától számított 30 napon belül köteles megfizetni az önkormányzat határozatban megjelölt költségvetési számlájára. A 30 napos határidőre történő megfizetés alól mentesül az, aki részére részletfizetési kedvezmény biztosított.

 

(5) A 30 napos határidőn belüli fizetési kötelezettség alól mentesül az, aki (4)bekezdésben meghatározott határidőn belül az 5. § szerinti támogatás igénybevételére kérelmet nyújt be, melyet igazolni köteles.

 

(6) A támogatás igénybevételére vonatkozó kérelem elutasításáról szóló döntés meghozatalától számított 30 napon belül az érdekelt az utólagos csatlakozási hozzájárulás összegét köteles megfizetni.

 

(7) Az utólagos csatlakozási hozzájárulás megfizetéséről az igazolás akkor adható ki az érdekelt részére, ha

a) postai úton történő befizetés esetén a csekk ellenőrző szelvénye bemutatásra kerül,

b) átutalás esetén a csatlakozási hozzájárulás költségvetési számlán történő megjelenése ellenőrzésre kerül.

 

(8) Az igazolás kiadása az utólagos csatlakozási hozzájárulás teljes összege megfizetésének igazolását követő 10 napon belül történik.

 

(9) Nem lehet a víziközmű hálózatra rácsatlakozni, amíg az utólagos csatlakozási hozzájárulás megfizetésére vonatkozó igazolás kiadásra nem kerül.

 

(10) Az utólagos csatlakozási hozzájárulások megállapításáról és megfizetéséről a Dányi Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja nyilvántartást vezet.

 

(11) Amennyiben a részletfizetés engedélyezésre kerül, úgy a kötelezett csak az utolsó havi részlet kifizetésével válik jogosulttá a közmű létesítmények rácsatlakozására.

 

7. §

 

A csatlakozási hozzájárulás nem minősül adónak, behajtására azonban az adóigazgatási szabályokat kell alkalmazni.

 

Záró rendelkezések

 

8. §

 

(1) E rendelet 2019. március 2-án lép hatályba.

 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Dány Község Önkormányzat Képviselő-testületének Az önkormányzat által végzett közműépítésekhez kapcsolódó közművesítési hozzájárulásról szóló 17/2002. (XII. 16.) önkormányzati rendelete.

 

 

            Gódor Lajosné                                                           Pervainé Hangodi Ágnes

             polgármester                                                                        jegyző

 

A rendelet kihirdetve: 2019. 03. 01.

 

Pervainé Hangodi Ágnes jegyző

Rendőrségi elérhetőségek

Dányi rendőri elérhetőségek:

Orosz Eszter hadnagy - 0670/3351462; őrsparancsnok


Soós László KMB
Gelencsér István KMB

Központi telefonszám:
06-70-3872693

Hatályos HÉSZ és tervlapok

Partner linkek

Kérjük, kattintson az elérni kívánt képre (linkre):

Zöldhíd tájékoztató

/Kattintson a tájékozatóért!/

Közérdekű információk

Vasúti menetrend változás
/kattintson ide/

Autóbusz menetrend változás 2019.02.01.
/kattintson ide/

Autóbusz menetrend 
/kattintson ide/

 

Dány Község
Önkormányzati Hivatal

2118 Dány, Pesti út 1.

Tel.: (28)-597-130
(30)-628-38-98,(30)-628-33-59

Fax: (28)-597-131

 

Rendőrségi fogadóórák (kattintson ide)

 

 

ÉMÁSZ dányi ügyfélfogadási ideje:

Hétfő: 800 - 1200 -ig
Csütörtök: 1400 - 1800 -ig.

 

Egészségügy:

dr. Kemény András, háziorvos
Dány, Tavasz u. 2/A.
Tel.: +3628464118
1. sz. háziorvosi körzet
Hétfő: 8.30-12.00
Kedd: 14.00-18.00
Szerda: 8.30-12.00
Csütörtök: 12.00-16.00
Péntek: 8.00-11.00

dr. Simon József, háziorvos
Dány, Tavasz u. 2/a.
Tel: +3628464018
2. sz.  háziorvosi körzet
Hétfő: 13.00-17.00
Kedd: 8.30-12.00
Szerda: 13.00-17.00
Csütörtök: 8.30-12.00
Péntek: 11.00-14.00

Dr. Seereiner Oszkár, fogorvos
Dány, Tavasz u. 2/a.
06-28-464635

Dr. Nagy Ildikó, gyermekorvos
Dány, Tavasz u. 2/a
06-30/848-05-50

Nagyné Schwarz Gabriella, védőnő
Dány, Tavasz u. 2/a
06-20/2940705

Központi orvosi ügyelet:
Tura, Petőfi S. tér 2.
Tel: 06-1/301-6969
Mentők: 104

Gyógyszertár:
Szent Jakab Gyógyszertár
2118, Dány, Fő út 12.

 

Oktatási intézmények:

Széchenyi István Általános Iskola
2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-695
Mobil: 06-30-733-0417
Web: www.danyisk.hu

Önkormányzati Zeneiskola
2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-489
Mobil: 06-30-327-9822
 

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda
2118 Dány, Tavasz u. 4
Tel./Fax: 06-28-464-006
Mobil: 06-30-328-7386