PÁLYÁZAT


/Kattintson ide!/

Pest m.-i békéltető testület

Települési képv. sorsolás

Települési képviselő sorsolás:

HVB határozat

/Kattintson a megtekinteni kívánt linkre!/

Jelenlegi hely

Címlap

Rendelet Díjak, címek, elismerések alapításáról és adományozásáról

Dány Község Önkormányzatának
15/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelete
Díjak, címek, elismerések alapításáról
és adományozásáról

(Egységes szerkezetben)

 

[1]Dány Község Önkormányzat Képviselő-testülete  az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében, továbbá Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. §. (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rész

1. §

 

A Képviselő-testület Dány Község gazdasági és humán javainak védelmében és gyarapításában kifejtett kiemelkedő teljesítményt nyújtó emberek munkáját, tevékenységét kiemelten és megkülönböztetett módon kezeli. Annak érdekében, hogy méltóképpen elismerje mindazok tevékenységét, akik a községért, annak gyarapodásáért, sokoldalú fejlődéséért a legtöbbet tették, díjakat és címeket alapít.

 

2. §

 

A díjak, címek és elismerések a következők lehetnek;

(1) „Dány Község Díszpolgára” cím

(2) „Dány Községért” kitüntető cím

(3) „Oktatásért” díj

(4) „Sportdíj

(5) „Dány Község Szolgálatáért” kitüntető díj

(6) „Tiszta Szép Községért” cím

(7) „Dány Községért” emléklap

 

[2]

(8) ,,Az Év Tanulója” díj

(9) ,,Az Év Tehetséges Diákja” díj

(10) ,, Az Év Diáksportolója” díj

 

 

„Dány Község Díszpolgára”

3. §

 

(1) „Dány Község Díszpolgára” kitüntető cím Dány Község Önkormányzatának legmagasabb elismerése azoknak a magyar vagy külföldi személynek adományozható, akik valamely jelentős eredményt hozó munkájukkal vagy életművükkel, kiemelkedő munkásságukkal szolgálták a község fejlődését, annak társadalmi, gazdasági tudományos vagy művészeti életében maradandót alkottak, hozzájárulva a község tekintélyének gyarapításához, jó hírnevének növeléséhez.

 

(2) Díszpolgári cím évente egy személynek, kivételes esetben több személynek adományozható.

 

(3) A Képviselő-testület a díszpolgári címmel oklevelet, festményt és kitűzőt adományoz.

 

(4) A díszoklevél tartalmazza:

 1. az adományozó megnevezését
 2. a díszpolgár nevét, foglalkozását,
 3. az adományozás rövid indokolását, keltét, önkormányzati bélyegző lenyomatát.
 4. a polgármester aláírását.

 

(5) Kitüntetett külföldi személy esetén az anyanyelvi duplikációt mellékelni kell.

 

4. §

 

(1) Dány Község díszpolgárát a község megkülönböztetett tiszteletben és megbecsülésben részesíti.

 

(2) Dány Község díszpolgárát;

 1. megilleti az „Dány Község Díszpolgára” kitüntető cím viselésének joga, kivéve 20. § (1) bekezdés
 2. részt vehet a községi ünnepségeken, társadalmi eseményeken, amelyeken külön köszöntés illeti meg,
 3. jelölni lehet az önkormányzatot képviselő delegáció tagjának.

 

(3) [3]Hatályon kívül

 

 

„Dány Községért” kitüntető cím

5. §

 

(1) A település gazdasági vagy kulturális fejlődése, valamint a közéletben hosszabb időn át végzett kiemelkedő tevékenység elismerésére Dány Község Önkormányzata „Dány Községért” kitüntető címet adományozhat.

 

(2) A kitüntetés megjelenésére: Emlékplakett, Díszoklevél valamint kitűző szolgál.

 

6. §

 

Dány Községért” kitüntető cím adományozható azoknak, akik Dány Község közéletében hosszabb időn át végeztek, vagy végeznek munkát az alábbi területek valamelyikén;

            a.) település gazdasági fejlődéséért

            b.) a község kultúrájáért

            c.) közművelődés területén

            d.) egészségügyben

            e.) környezetvédelem területén

            f.) sportban

            g.) közbiztonság megteremtésében és fenntartásában.

 

7. §

 

 1. [4]„Dány Községért” kitüntető cím évente legfeljebb három kitüntetett részére adható.

 

 1. Rendkívüli teljesítmény elismerésére a Képviselő-testület soron kívül és a 6.§-ban rögzítetteken felül is jogosult.

 

8. §

 

 1. Az emlékplakett bronzból készül:

- átmérője: 8 cm,

- vastagsága: 0.5 cm.

- az érem egyik oldala „Dány Községért” feliratot tartalmazza, a másik oldalán Dány község címerét ábrázoló dombormű van.

 

 1. A díszoklevél tartalmazza: „Dány Községért” Díszoklevél feliratot

a/ Dány Község címerét,

b/ az adományozó megjelölését

c/ a kitüntetett nevét, foglalkozását, az adományozás

rövid indokolását

d/ dátum, polgármester aláírását, önkormányzati bélyegző lenyomatot.

 

(3) [5]Hatályon kívül

 

(4) [6]Hatályon kívül

 

„Oktatásért” kitüntetés

9. §

 

Dány Község Önkormányzata a település oktatási, nevelési vagy közművelődési intézményeiben végzett tevékenység elismerésére „Oktatásért" díjat adományoz.

 

10. §

 

A díj odaítéléséhez több éves eredményes, Dány településen végzett kiemelkedő munka megléte szükséges. A díjat az kaphatja meg, aki;

 

(1) a gyermekekért végzett, kiemelkedő eredményt ért el az oktató-nevelő munka irányításában, végzésében.

 

(2) kiemelkedő eredményt ért el a közművelődési munka területén, annak helyi arculatának megteremtésében.

 

11. §

 

(1) [7]Dány Község Képviselő-testülete évente legfeljebb négy személynek ítéli oda az  „Oktatásért” díjat.

 

 

12. §

 

(1) [8]A kitüntetéssel emléklap jár, és kitűző adható.

 

(2) [9]Hatályon kívül

 

[10] 12/A. §

,,Év Tanulója” díj

 

(1) A tanulók eredményessége, a tudás értékének elismerése érdekében az ,,Év Tanulója” díj adományozható annak a dányi  székhelyű alapfokú oktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban lévő, dányi lakóhellyel rendelkező tanulónak, aki az adományozás évében a tanulmányi munkában nyújtott kimagasló eredménnyel hírnevet szerzett a közoktatási intézménynek, illetve a községnek.

(2) Az ,,Év Tanulója”díjban évente egyszer, maximum 2 személy részesíthető. Ugyanaz a diák általános iskolai tanulmányi évei alatt legfeljebb 2 alkalommal részesíthető elismerésben, amelyet a község Augusztus 20-a alkalmából rendezett ünnepségen a polgármester ad át.

(3) A díjra javaslatot az iskola tantestülete tehet, melynek tartalmaznia kell az elismerésre javasolt tanulók személyi adatait, az elismerést megalapozó teljesítményt.

(4) Az ,,Év Tanulója” díjra jogosult kitüntetett díszoklevélben és legfeljebb 20.000.- Ft értékű tárgyjutalomban részesül.

 

[11] 12/B. §

,,Év Tehetséges Diákja”

 

(1) Az ,,Év Tehetséges Diákja” díj adományozható annak a dányi  székhelyű alapfokú oktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban lévő, dányi lakóhellyel rendelkező tanulónak, aki az adományozás évében a művészet területén nyújtott kimagasló eredménnyel hírnevet szerzett a közoktatási intézménynek, illetve a községnek. 

(2) Az ,,Év Tehetséges Diákja”díjban évente egyszer, 1 személy részesíthető, amelyet a község Augusztus 20-a alkalmából rendezett ünnepségen a polgármester ad át.

(3) A díjra javaslatot a Széchenyi István Általános Iskola igazgatója és a Dányi Alapfokú Művészeti Iskola vezetője tehet, melynek tartalmaznia kell az elismerésre javasolt tanulók személyi adatait, az elismerést megalapozó teljesítményt.

(4) Az ,,Év Tehetséges Diákja” díjra jogosult kitüntetett díszoklevélben és legfeljebb 20.000.- Ft értékű tárgyjutalomban részesül.

 

 

„Sportdíj”

13. §

 

Dány Község Képviselő-testülete annak érdekében, hogy a sporttevékenység terén kiemelkedő munkát végzett személy/eke/t méltó kitüntetésben részesíthesse, személyüket és tevékenységüket megfelelőképpen értékelje, elismerésként Sportdíj-at alapít.

 

 

14. §

 

Az „Sportdíj” egy személynek vagy szervezetnek adományozható az alábbi estekben:

a./ a településen végzett testnevelés és sport érdekében kifejtett példamutatóan eredményes kiemelkedő tevékenységért,

b./ kiemelkedő sportteljesítmény, vagy egész életmű elismeréseként,

c./ nemzetközi eredmény és azt segítő tevékenység elismeréseként,

d./ az ifjúság testedzésének és a diáksport szervezéséért,

e./ a község testnevelési és sportmozgalmának, feltételrendszerének anyagi támogatásáért,

f./ a község sportlétesítményeinek fejlesztéséért, fenntartásáért végzett kimagasló teljesítmény

    elismeréseként,

g./ a község tömegsport-mozgalom tevékenység folyamatos fenntartásáért, szervezéséért.

 

 

15. §

 

(1) A „Sportdíj”-at a képviselő-testület adományozza annak a személynek, illetve szervezetnek, aki, illetve amely a 14.§-ban foglaltak szerint arra érdemes.

 

(2) [12]Sportdíj” elismeréssel kitűző valamint emléklap jár.

 

(3)  [13]Hatályon kívül

 

(4) Az emléklap tartalmazza:

 • a díjadományozás indokait,
 • az önkormányzati döntés számát, valamint
 • a kiállítás keltét, önkormányzati bélyegző lenyomatot
 • és a polgármester aláírását.

 

 

 

 

 

 

 

 

[14] 15/A §

,,Év Diáksportolója”

 

(1) Az ,,Év Diáksportolója” díj adományozható annak a dányi  székhelyű alapfokú oktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban lévő, dányi lakóhellyel rendelekező tanulónak, aki az adományozás évében a sport területén nyújtott kimagasló eredménnyel hírnevet szerzett a közoktatási intézménynek, illetve a községnek.

(2) Az ,,Év Diáksportolója”díjban évente egyszer, maximum 2 személy részesíthető. Ugyanaz a diák általános iskolai tanulmányi évei alatt legfeljebb 2 alkalommal részesíthető elismerésben, amelyet a község Augusztus 20-a alkalmából rendezett ünnepségen a polgármester ad át.

(3) A díjra javaslatot a Dányi Sportegyesület és a Széchenyi István Általános Iskola igazgatója együttesen tehet, melynek tartalmaznia kell az elismerésre javasolt tanulók személyi adatait, az elismerést megalapozó teljesítményt.

(4) Az ,,Év Diáksportolója” díjra jogosult kitüntetett díszoklevélben és legfeljebb 20.000.- Ft értékű tárgyjutalomban részesül.

 

 

„Dány Község Szolgálatáért” kitüntető cím

16. §

 

(1) A kitüntető cím adományozható azoknak a magánszemélyeknek, akik hosszú időn át kiemelkedő tevékenységet végeztek és teljesítményt értek el az alábbi szakmai területek valamelyikén;

            a.) közéleti tevékenység-,

            b.) gazdasági tevékenység-,

            c.) közszolgálati munka-,

            d.) közművelődésben végzett munka-,

            e.) közoktatásban végzett munka-,

            f.) egészségügyi tevékenység elismeréseként.

 

(2) [15]Dány Község szolgálatáért” évente legfeljebb három kitüntető cím adományozható.

 

(3) A kitüntetés átadására Képviselő-testületi döntés alapján ünnepélyes keretek között kerül sor.

 

(4) [16]A kitüntető címmel oklevél, kitűző jár, és képviselő-testületi döntést követően pénzjutalom is adható.

 

-  [17] Hatályon kívül

 

(5) Az oklevél tartalmazza:

 • adományozó megnevezését
 • a kitüntetett nevét, foglalkozását
 • adományozás rövid indokolását, keltét
 • polgármester aláírását, önkormányzati száraz bélyegző lenyomatot.

 

 

„Tiszta Szép Községért” cím

17. §

 

(1) Dány Község Önkormányzata a szebb, kulturáltabb települési környezet elérése és elismerése érdekében „Tiszta Szép Községért” címet adományoz.

 

(2) „Tiszta Szép Községért” évente legfeljebb két kitüntető cím adományozható, a korszerű, gazdaságos és az építészeti követelményeket magas színvonalon kielégítő – a rendelet hatálya alá tartozó – építészeti alkotások tulajdonosainak és – általuk közvetve alkotóinak.

 

(3) A rendelet hatálya alá tartozik a közigazgatási területen található műemlékek, műemlék jellegű épületek, épület, utcarész, településrész, épületrész, szobor, emlékmű, növény együttes a továbbiakban építészeti alkotás.

 

 

 1. épületnek minősül;
 • hagyományos családi ház
 • sorház, láncház, átriumház
 • többszintes-többlakásos épület,
 • bővítés, emeletráépítés- tetőtér beépítés
 • használatbavételi engedéllyel rendelkező építmény,
 • más funkciójú épület –üzlet, műhely stb. –
  1. utcarésznek minősül;
 • kettő vagy annál több épületet, ingatlant magába foglaló egy egységet képviselő utca, utca szakasz, utca részlet, egymás mellett vagy egymással szemben
  1. településrésznek minősül;
 • a község olyan összefüggő része, tere, ahol a környék arculatát meghatározó építészeti alkotások találhatóak

 

(4) [18]A kitüntetéssel díszoklevél és plakett kerül átadásra.

 

(5) A díszoklevél tartalmazza;

 • az adományozó megnevezését
 • a kitüntetett nevét
 • az adományozás rövid indokolását, keltét
 • a polgármester aláírását, önkormányzat bélyegző lenyomatát.

 

„Dány Községért” emléklap

18. §

 

(1) A településért végzett tevékenység köszönete jeléül Dány Község Képviselő-testülete „Dány Községért” emléklapot adományozhat.

(2) Az emléklapnak tartalmaznia kell annak a tevékenységnek a megjelölését, amelyért az adományozó köszönetét fejezi ki.

 

(3) [19]Az emléklap és kitűző átadására valamely tevékenység elvégzését követően, vagy egyéb községi rendezvényen, ünnepségen kerül sor.

 

Díjak, címek és elismerések adományozásának rendje

Általános rendelkezések

19. §

 

(1) A díjak, címek és elismerések adományozására javaslatot tehetnek az önkormányzat képviselő-testületének tagja, a bizottságok tagja, a közfeladatot és közszolgáltatást ellátó intézmények vezetői, gazdasági szervezetek, közösségi célú civil szervezetek, egyesületek vezetői, egyházak, humanitárius mozgalmak vezetői valamint a cselekvőképes Dány Községben állandó bejelentett lakcímmel rendelkező, természetes személyek.

 

(2) A javaslatot legalább 15 nappal az adományozást tárgyaló Képviselő-testületi ülés előtt közvetlenül a polgármesterhez kell benyújtani.

 

(3) A javaslatnak tartalmaznia kell a javasolt személy, illetve szervezet munkásságának, tevékenységének ismertetését és a szükséges dokumentumokat.

 

(4) A javaslatra vonatkozó előterjesztést a Polgármester készíti elő, az önkormányzat bizottságainak véleményezése alapján.

 

(5) A kitüntető díjak, címek és elismerések adományozására a Képviselő-testület jogosult. Határozatát minősített többséggel hozza meg.

 

(6) Ha a kitüntető díjban közösség részesül, annyi oklevél jár, ahány tagja van a közösségnek.

 

(7) Ha a kitüntetést halála után adományozza a Képviselő-testület (postumus), vagy a kitüntetett az adományozás és az átadás közötti időben meghal, úgy hozzátartozónak kell a kitüntetést a vele járó tárgy- és pénzjutalommal együtt átadni.

 

(8) A díjak adományozásával együtt járó érme plakettet, kitűzőt, pénzjutalmat, illetve az adományozásról szóló okiratot ünnepélyes keretek között a polgármester vagy az általa megbízott adja át.

 

[20](9) A díjakat Szent István államalapításának emlékére megrendezett ünnepségen adják át.

 

20. §

 

(1) A kitüntető címet és díjat vissza lehet vonni, ha a kitüntetett arra érdemtelenné válik;

 

 • érdemtelen különösen az, akit a bíróság a közügyek vagy a foglalkozás gyakorlásától jogerősen eltiltott, vagy magatartásával arra méltatlanná vált.

 

(2) A visszavonás módjára a 19. § (1)-(5) bekezdésekben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

 

Vegyes rendelkezések

21. §

 

(1) A kitüntetett személyekről és szervezetekről a jegyző nyilvántartást vezet.

 

(2) Az adományozás visszavonása esetén az adományozott nevét - az érdekelt értesítése mellett – a nyilvántartásból törölni kell.

 

(3) A kitüntető díjakkal járó pénzjutalmak, plakettek, oklevelek elkészítésével kapcsolatos költségek fedezetét a Képviselő-testület éves költségvetésben biztosítja.

 

22. §

 

(1) E rendelet 2012. év november 1. napján lép hatályba. 

 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 3/1997. (III. 1.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

 

 

Gódor Lajosné                           Pervainé Hangodi Ágnes
 polgármester                                          jegyző

 

Egységes szerkezetbe foglalva:
2018. május 25.

 

 
[1] Módosította a 11/2015. (VI.1.) ör.

Hatályba lép: 2015. 06. 02.

[2] Beemelte a 13/2018. (V. 25.) ör.

Hatályba lép: 2018. 06. 01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 11/2015. (VI.1.) ör.

Hatálytalan: 2015. 06. 02.

[4] Módosította a 11/2015. (VI. 1.) ör.

Hatályba lép: 2015. 06. 02.

[5] Hatályon kívül helyezte 11/2015. (VI. 1.) ör.

Hatálytalan 2015. 06. 02.

[6] Hatályon kívül helyezte 11/2015. (VI. 1.) ör.

Hatálytalan: 2015. 06. 02.

[7] Módosította  a 11/2015. (VI.1.) ör.

Hatályos 2015. 06. 02.

[8] Módosította a 14/2015. (VII. 7.) ör.

Hatályba lép: 2015. 07. 08.

[9] Hatályon kívül helyezte a 11/2015. (VI.1.) ör.

Hatálytalan 2015. 06. 02.

[10] Beemelte a 13/2018. (V. 25.) ör.

Hatályba lép: 2018. 06. 01.

[11] Beemelte a 13/2018. (V. 25.) ör.

Hatályba lép: 2018. 06. 01.

[12] Módosította a 11/2015. (VI.1.) ör.

Hatályba lép: 2015. 06. 02.

[13] Hatályon kívül helyezte a 11/2015. (VI.1.) ör.

Hatálytalan 2015. 06. 02.

[14] Beemelte a 13/2018. (V. 25.) ör.

Hatályba lép: 2018. 06. 01.

[15] Módosította a 11/2015. (VI. 1.) ör.

Hatályba lép: 2015. 06. 02.

[16] Módosította a 16/2013. (VI. 28.) ör.

Hatályba lép: 2013. 06. 29.

[17] Hatályon kívül helyezte a 11/2015. (VI.1.) ör.

Hatálytalan 2015. 06. 02.

[18] Módosította a 11/2015. (VI.1.) ör.

Hatályba lép 2015. 06. 02.

[19] Módosította a 11/2015. (VI.1.) ör.

Hatályba lép 2015. 06. 02.

 

[20] Beiktatta a 11/2015. (VI. 1.) ör.

Hatályba lép 2015. 06. 02.

 

Rendőrségi elérhetőségek

Dányi rendőri elérhetőségek:

Orosz Eszter hadnagy - 0670/3351462; őrsparancsnok


Soós László KMB
Gelencsér István KMB

Központi telefonszám:
06-70-3872693

Település arculati kézikönyv

 A Települési arculati kézikönyv tervezete megtalálható:

Település arculati kézikönyv

Településképi rendelet tervezet

Gódor Lajosné
polgármester

 

Influenza elleni védőoltás

Hatályos HÉSZ és tervlapok

Partner linkek

Kérjük, kattintson az elérni kívánt képre (linkre):

Zöldhíd tájékoztató

/Kattintson a tájékozatóért!/

Közérdekű információk

Vasúti menetrend változás
/kattintson ide/

Autóbusz menetrend változás 2019.02.01.
/kattintson ide/

Autóbusz menetrend 
/kattintson ide/

 

Dány Község
Önkormányzati Hivatal

2118 Dány, Pesti út 1.

Tel.: (28)-597-130
(30)-628-38-98,(30)-628-33-59

Fax: (28)-597-131

 

Rendőrségi fogadóórák (kattintson ide)

 

 

ÉMÁSZ dányi ügyfélfogadási ideje:

Hétfő: 800 - 1200 -ig
Csütörtök: 1400 - 1800 -ig.

 

Egészségügy:

dr. Kemény András, háziorvos
Dány, Tavasz u. 2/A.
Tel.: +3628464118
1. sz. háziorvosi körzet
Hétfő: 8.30-12.00
Kedd: 14.00-19.00
Szerda: 8.30-12.00
Csütörtök: 12.00-16.00
Péntek: 8.00-11.00

dr. Simon József, háziorvos
Dány, Tavasz u. 2/a.
Tel: +3628464018
2. sz.  háziorvosi körzet
Hétfő: 13.00-17.00
Kedd: 8.30-12.00
Szerda: 13.00-17.00
Csütörtök: 8.30-12.00
Péntek: 11.00-14.00

Dr. Seereiner Oszkár, fogorvos
Dány, Tavasz u. 2/a.
06-28-464635

Dr. Nagy Ildikó, gyermekorvos
Dány, Tavasz u. 2/a
06-30/848-05-50

Nagyné Schwarz Gabriella, védőnő
Dány, Tavasz u. 2/a
06-20/2940705

Központi orvosi ügyelet:
Tura, Petőfi S. tér 2.
06-28-466038

Gyógyszertár:
Szent Jakab Gyógyszertár
2118, Dány, Fő út 12.

 

Oktatási intézmények:

Széchenyi István Általános Iskola
2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-695
Mobil: 06-30-733-0417
Web: www.danyisk.hu

Önkormányzati Zeneiskola
2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-489
Mobil: 06-30-327-9822
 

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda
2118 Dány, Tavasz u. 4
Tel./Fax: 06-28-464-006
Mobil: 06-30-328-7386