PÁLYÁZAT


/Kattintson ide!/

_____________________

Szemléletformáló programok megvalósítása Dányon:

Pest m.-i békéltető testület

Jelenlegi hely

Címlap

Rendelet a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Dány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Dány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló módosított és kiegészített 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 18.§ (2) bekezdésében, 29.§(1)-(2) bekezdésében,131.§ (1) bekezdésében és 148.§(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

I.FEJEZET

Általános rendelkezések

 

1. §

A rendelet célja

 

A jelen önkormányzati rendelet célja, hogy a gyermek védelmét szolgáló ellátási formák alkalmazásához a helyi sajátosságoknak megfelelő feltételeket és eljárásokat szabályozza.

 

2. §

A rendelet hatálya

 

A rendelet hatálya kiterjed Dány Község Önkormányzatának illetékességi területén a Gyvt.4.§-ában foglalt valamennyi jogalanyra.

 

 

II.FEJEZET

 

A gyermekek védelmének rendszere

 

  1. A támogatások és ellátások formái

 

3.§

 

(1) A gyermekek védelmét a Képviselő-testület a következő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi alapellátások keretében biztosítja:

 

  1. pénzbeli és természetbeni ellátások:
  • rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

 

  1. személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások:
  • gyermekjóléti szolgáltatás
  • gyermekek napközbeni ellátása (óvodában, iskolai napközi)

      -    bölcsődei ellátás

 

 

 

 

 

2. Pénzbeli és természetbeni ellátások

 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

 

4.§

 

A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás részletes szabályait Dány Község Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 3/2015.(II.27.) rendelet 15.§-a tartalmazza.

 

  1. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

 

Gyermekjóléti szolgáltatás

 

5. §

 

(1) A gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat a Dányi Bóbita Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ által látja el, melynek címe: 2118 Dány, Szabadság u.8-12.sz.

(2) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. A szolgáltatást a szülő, más törvényes képviselő kérelmére, illetve a Gyvt.17.§(1) bekezdésében felsoroltak, valamint a jegyző, a gyámhivatal vagy bármely állampolgár –a gyermek veszélyeztetettségére utaló jelzése alapján végzi. A kérelmet előterjeszteni, illetve jelzést megtenni a Szolgálat vezetőjénél lehet.

(3) A gyermekjóléti szolgálat feladatait a Gyvt. rendelkezései alapján látja el.

   

 Gyermekek napközbeni ellátása

                                                                      

6. §

 

(1) A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelően nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetést kell megszervezni, azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, betegségük, vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.

(2) Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását szorgalmi időszakban a fenntartásában lévő óvodában és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott, de az önkormányzat működtetésében lévő iskolai napköziben biztosítja.

(3) Az ellátás igénybevételére irányuló kérelmet a gyermek törvényes képviselője terjesztheti elő a napközbeni ellátást biztosító intézmény vezetőjénél.

(4) Az óvodai ellátás, iskolai napközi igénybevételére a nemzeti köznevelésről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(5) A gyermekek napközbeni ellátásának térítési díját a Képviselő-testület állapítja meg az adott jogszabály figyelembe vételével.

 

Bölcsődei ellátás

 

7. §

 

(1) A gyermekek napközbeni ellátása keretében az Önkormányzat mindazon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói – munkavégzésük, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt – a gyermek napközbeni ellátásáról nem tudnak gondoskodni, biztosítja az életkoruknak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, foglalkoztatást és étkeztetést.

(2) Az Önkormányzat 20. hét- három éves korig terjedő korcsoport részére, gyermekek napközbeni ellátását saját fenntartású bölcsődében biztosítja.

(3) A bölcsőde az alapellátáson túl, – az intézményvezető döntése alapján, az Alapító okiratában, illetve a szervezeti és működési szabályzatában foglaltak szerint – szolgáltatásként időszakos gyermekfelügyelettel, játszócsoport működtetésével, vagy más gyermeknevelést segítő szolgáltatásokkal is segíti a családokat.

(4) A bölcsőde a Dányi Bóbita Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ egyik szakmai egységeként, napos bölcsődeként működik, naponta 6.30-tól 17.30-ig tart nyitva.

(5) A bölcsődei ellátás igénybevétele – a Gyvt.-ben szabályozott esetek kivételével – önkéntes; az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője kérelmére történik.

(6) Cselekvőképtelen személy kérelmét a törvényes képviselője terjeszti elő; korlátozottan cselekvőképes személy a törvényes képviselőjének beleegyezésével terjesztheti elő a kérelmét.

(7) A szolgáltatás iránti kérelmet a Dányi Bóbita Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központban lehet benyújtani. A gyermek felvételéről az intézményvezető dönt.

(8) A bölcsődei ellátásért fizetendő térítési díjakról és adható kedvezményekről a bölcsődei térítési díjakra vonatkozó rendelet előírásai az irányadók.

(9) A bölcsődei ellátás megszűnik

a) az igénylő kérelmére,

b) a jogosultsági feltételek megszűnése esetén,

c) az ellátás igénybevételéhez kapcsolódó kötelezettségek megszegése esetén, az intézményvezető intézkedésével.

 

III.FEJEZET

 

Záró rendelkezések

 

8.§

 

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti  Dány Község Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 4/2009.sz rendelete.

 

Dány, 2017. április 27.

 

 

                                   Gódor Lajosné                       Pervainé Hangodi Ágnes

                                   polgármester                                      jegyző

 

 

A rendelet kihirdetve:

2017. 04. 28.

 

 

Pervainé Hangodi Ágnes

jegyző

 

Ingatlanpályázatok

Állás pályázatok

 

Rendőrségi elérhetőségek

Dányi rendőri elérhetőségek:

Orosz Eszter hadnagy - 0670/3351462; őrsparancsnok


Soós László KMB
Gelencsér István KMB

Központi telefonszám:
06-70-3872693

Hatályos HÉSZ és tervlapok

Partner linkek

Kérjük, kattintson az elérni kívánt képre (linkre):

Zöldhíd tájékoztató

/Kattintson a tájékozatóért!/

Közérdekű információk

Vasúti menetrend változás
/kattintson ide/

Autóbusz menetrend változás 2019.02.01.
/kattintson ide/

Autóbusz menetrend 
/kattintson ide/

 

Dány Község
Önkormányzati Hivatal

2118 Dány, Pesti út 1.

Tel.: (28)-597-130
(30)-628-38-98,(30)-628-33-59

Fax: (28)-597-131

 

Rendőrségi fogadóórák (kattintson ide)

 

 

ÉMÁSZ dányi ügyfélfogadási ideje:

Hétfő: 800 - 1200 -ig
Csütörtök: 1400 - 1800 -ig.

 

Egészségügy:

dr. Kemény András, háziorvos
Dány, Tavasz u. 2/A.
Tel.: +3628464118
1. sz. háziorvosi körzet
Hétfő: 8.30-12.00
Kedd: 14.00-18.00
Szerda: 8.30-12.00
Csütörtök: 12.00-16.00
Péntek: 8.00-11.00

dr. Simon József, háziorvos
Dány, Tavasz u. 2/a.
Tel: +3628464018
2. sz.  háziorvosi körzet
Hétfő: 13.00-17.00
Kedd: 8.30-12.00
Szerda: 13.00-17.00
Csütörtök: 8.30-12.00
Péntek: 11.00-14.00

Dr. Seereiner Oszkár, fogorvos
Dány, Tavasz u. 2/a.
06-28-464635

Dr. Nagy Ildikó, gyermekorvos
Dány, Tavasz u. 2/a
06-30/848-05-50

Nagyné Schwarz Gabriella, védőnő
Dány, Tavasz u. 2/a
06-20/2940705

Központi orvosi ügyelet:
Tura, Petőfi S. tér 2.
06-28-466038

Gyógyszertár:
Szent Jakab Gyógyszertár
2118, Dány, Fő út 12.

 

Oktatási intézmények:

Széchenyi István Általános Iskola
2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-695
Mobil: 06-30-733-0417
Web: www.danyisk.hu

Önkormányzati Zeneiskola
2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-489
Mobil: 06-30-327-9822
 

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda
2118 Dány, Tavasz u. 4
Tel./Fax: 06-28-464-006
Mobil: 06-30-328-7386