PÁLYÁZAT

Magyar Falu Program

_______________________

KEHOP-5.4.1 – „Szemléletformáló programok megvalósítása Dányon”
kérdőív /Kattintson ide!!/

_______________________

Szemléletformáló programok megvalósítása Dányon:

/Kattintson ide!/

_______________________

Dányi Hagyományos Ízek Fesztiválja:


/Kattintson ide!/

 

 

Pest m.-i békéltető testület

Jelenlegi hely

Címlap

TÁJÉKOZTATÓ a magánfőzést érintő jogszabályi változásokról - 2021

TÁJÉKOZTATÓ

a magánfőzést érintő jogszabályi változásokról

 

A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) magánfőzésre vonatkozó szabályai 2021. január 01-től módosultak. A párlatjegy intézménye megszűnt, viszont a párlat-előállítás előzetes bejelentéshez kötött.

 

Magánfőzési szabályok

Magánfőzés: a párlatnak a magánfőző, több tulajdonostárs magánfőző esetén valamely tulajdonostárs lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása. (Jöt. 3. § (3) bekezdés 19. pont)

Magánfőzőnek az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy minősül, aki tulajdonában álló gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, tulajdonában álló desztillálóberendezéssel rendelkezik. (Jöt. 3. § (3) bekezdés 20. pont)

Gyümölcstermesztő személynek az a természetes személy minősül, aki gyümölcstermő területtel rendelkezik. (Jöt. 3. § (3) bekezdés 12. pont)

2015. január 1-jétől a magánfőző a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést, valamint a bejelentett adatokban történt változást az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz.

A magánfőző köteles megőrizni és hatósági ellenőrzéskor bemutatni a desztillálóberendezés feletti jogszerű tulajdonszerzést igazoló iratot. Ezzel az irattal igazolja azt is, hogy a desztillálóberendezés hatósági engedéllyel rendelkező gyártótól, forgalmazótól származik. Saját előállítású desztillálóberendezés csak a NAV előzetes engedélyével készíthető. A magánfőző 100 liter űrtartalmat meghaladó, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezés tulajdonjogával nem rendelkezhet, viszont a Jöt. nem korlátozza a berendezések számát.

A desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzésről szóló magánfőzői bejelentést Dány Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Adóosztályához kell megtenni a dányi lakóhellyel rendelkező személyeknek.

Az önkormányzati adóhatóság a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzésről szóló magánfőzői bejelentésről értesíti az állami adó- és vámhatóságot. Az önkormányzati adóhatóság az értesítést a teljesítést követő hónap 15. napjáig küldi meg az illetékes állami adó- és vámhatóság részére. (Jöt. 143. § (4) bekezdés)

 

Párlat előállítás bejelentése

Párlat előállítás bejelentésére csak a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatóság által regisztrált magánfőző jogosult. A magánfőzés keretében történő párlat előállításához 2021. január 1-től – az előállítást megelőzően – bejelentést kell tennie a lakóhelye szerint illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) megyei/fővárosi adó-és vámigazgatósághoz.

A bejelentés alapján a NAV magánfőzöttpárlat-származási igazolást állít ki és küld meg a magánfőző részére.

A magánfőzőnek a főzés előtt kell az igénylést benyújtania az éves tervezett mennyiségre. Ha a magánfőző a bejelentett párlatmennyiségnél több párlatot állít elő, akkor a tárgyév végéig bejelenti a többletmennyiséget literben a NAV felé. A bejelentés alapján az állami adó- és vámhatóság magánfőzöttpárlat-származási igazolást állít ki és küld meg a magánfőző részére. (Jöt. 143. § (5) és (6) bekezdés).

A magánfőző tárgyévenként legfeljebb 86 liter párlatot állíthat elő, amely mennyiség adómentes. (Jöt. 132. § (4) bekezdés).

Magánfőzöttpárlat-származási igazolást csak az a magánfőző kaphat, aki a desztillálóberendezés megszerzését a tulajdonszerzéstől számított 15 napon belül előzetesen bejelentette a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatóság részére. (Jöt. 143. § (1) bekezdés) Az állami adó- és vámhatóság a magánfőző részére kiadott magánfőzöttpárlat-származási igazolásról a desztillálóberendezés tárolási, használati helye szerinti önkormányzati adóhatóságot értesíti. (Jöt. 143. § (7) bekezdés)

 

Párlat előállítás bejelentésének folyamata

A magánfőzőnek a Bejelentés a magánfőzött párlat előállításáról kitöltött formanyomtatványt (kódja: NAV_J49) a lakóhelye szerint illetékes megyei/fővárosi adó- és vámigazgatóság részére kell benyújtani. A formanyomtatvány (NAV_J49) beszerezhető a NAV megyei/fővárosi adó- és vámigazgatóságainál – önkormányzati adóhatóságnál nem – papír alapon, továbbá letölthető a NAV internetes honlapjáról elektronikus:

(http://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok),

illetve pdf formátumban:

(http://nav.gov.hu/nav/letoltesek_egyeb/jovedeki_nyomtatvanyok).

A kitöltött igénylés írásban személyesen, postai úton vagy elektronikus úton az ügyfélkapun keresztül adható be.

Az évente előállítható párlatmennyiség túllépése esetén a magánfőzőnek a többletmennyiséget haladéktalanul be kell jelenteni a lakóhely szerint illetékes megyei/fővárosi adó- és vámigazgatósághoz és a vámhatósággal egyeztetett módon gondoskodni kell a többletmennyiség megsemmisítéséről. (Jöt. 143. § (8) bekezdés)

A magánfőzött párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el feltéve, hogy értékesítésre nem kerül/került sor. A magánfőzött párlat csak alkoholtermék-adóraktár részére értékesíthető. (Jöt. 143. § (9) bekezdés)

Fontos kiemelni, hogy egy tárgyéven belül a természetes személy vagy magánfőzőként vagy bérfőzetőként jogosult párlat előállításra. A bérfőzető az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki a tulajdonában álló gyümölcsből (gyümölcsből származó alapanyagból) állíttat elő bérfőzött párlatot. (Jöt. 3. § (3) bekezdés 3. pont)

Egy háztartáson belül vagy csak magánfőzőként, vagy csak bérfőzetőként lehet előállítani, illetve előállíttatni párlatot. Egy háztartáson belül tehát, csak magánfőző, vagy csak bérfőzető személyek lehetnek a tárgyéven belül. Amennyiben egy háztartásban több magánfőző vagy több bérfőzető él, a meghatározott éves mennyiségi korlátok szempontjából az általuk főzött, illetve főzetett mennyiségek egybeszámítandók. Ebből következik, hogy az egy háztartásban élő magánfőzők együttesen is legfeljebb 86 liter párlat előállítására jogosultak egy tárgyéven belül. (Jöt.132. § (6) és (7) bekezdés)

A törvény háztartásnak tekinti az egy lakásban életvitelszerűen együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek közösségét. (Jöt. 3. § (1) bekezdés 22. pont)

 

Magánfőzés szabályainak ellenőrzése, jogkövetkezmények

Magánfőzés esetében az adó megállapításához és az adótartozás végrehajtásához való jog a termék előállításától számított 1 év elteltével évül el. (Jöt. 143. § (11) bekezdés)

A magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével kapcsolatban a lakóhely szerinti, a magánfőzési szabályok betartásának ellenőrzésével kapcsolatban – kivéve az előállított termék jogszabálysértő értékesítését – pedig az ellenőrzött tevékenység végzésének helye szerinti önkormányzati adóhatóság jár el. (Jöt. 5. § (2 bekezdés)

Az ellenőrzés (Jöt. 105. §) többek között irányulhat arra, hogy

• a desztillálóberendezés bejelentése szabályszerűen történt és paraméterei megegyeznek a bejelentésben közölt adatokkal;

• a desztillálóberendezés feletti jogszerű tulajdonszerzést igazoló iratok megléte;

• a magánfőző a párlat előállítását bejelentés nélkül kezdi meg/végzi;

• a tárgyévben főzött párlat mennyisége egyező a magánfőzöttpárlat-származási igazolásban szereplő mennyiséggel;

• egy háztartáson belüli magánfőzők az éves mennyiségi korlátot nem lépték túl;

• a tárgyévi mennyiségi korlát feletti többletmennyiséget haladéktalanul bejelentette a lakóhely szerint illetékes megyei/fővárosi adó- és vámigazgatósághoz és azzal egyeztetett módon gondoskodott a többletmennyiség megsemmisítéséről.

Az önkormányzati adóhatóság azt a természetes személyt, aki

a) a magánfőzésre vonatkozó szabályoknak megfelelve, de a desztillálóberendezés bejelentése vagy magánfőzöttpárlat-származási igazolás beszerzése nélkül végzi párlat előállítását,

b) a desztillálóberendezés jogszerű birtoklása megállapításához szükséges adatok tekintetében valótlan adatokat ad meg,

felszólítja, hogy jogszabályi kötelezettségének tegyen eleget 15 napon belül. Ha az érintett a felszólításnak határidőig nem tesz eleget, az önkormányzati adóhatóság 200 ezer forintig terjedő (egyéb) bírsággal sújtja. (Jöt. 106. §)

Az önkormányzati adóhatóságnak nincs lehetősége a bírságtól eltekinteni, mérlegelési jogköre a bírság összegének megállapításában van!

Az önkormányzati adóhatóság a vámhatósággal szorosan együttműködik a magánfőzésre vonatkozó törvényi előírások alkalmazásában, ellenőrzésében. Az önkormányzati adóhatóság értesíti a vámhatóságot, adatokat szolgáltat a vámhatóság részére a törvényben meghatározott módon. Az önkormányzati adóhatóság szakvéleményt kérhet a vámhatóságtól a magánfőzés törvényi előírásainak betartatása érdekében. A magánfőzés szabályainak betartását ellenőrző önkormányzati adóhatóság eljárása során a tényállás tisztázása, továbbá a Jöt. szerinti elkobzás érvényesítése érdekében lefoglalást rendelhet el. (Jöt. 105. § (1) bekezdés)

Az önkormányzati adóhatóság a magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezést és az azon előállított jövedéki terméket lefoglalhatja, ha

• a magánfőző bejelentésében a desztillálóberendezés jogszerű birtoklása megállapításához szükséges adatok tekintetében valótlan adatokat ad meg;

• a magánfőző párlatot a desztillálóberendezés bejelentése vagy magánfőzöttpárlat-származási igazolás beszerzése nélkül állít elő. (Jöt. 105. § (2) bekezdés)

 

Dányi Polgármesteri Hivatal, Adóügyi Osztály

Csatolt dokumentum: 

Rendőrségi elérhetőségek

Dányi rendőri elérhetőségek:


Soós László KMB
Központi telefonszám:
06-70-3872693

Gyarmati Krisztina KMB
 

Hatályos HÉSZ és tervlapok

Partner linkek

Kérjük, kattintson az elérni kívánt képre (linkre):

Zöldhíd tájékoztató

/Kattintson a tájékozatóért!/

Közérdekű információk

Vasúti menetrend változás
/kattintson ide/

Autóbusz menetrend változás 2019.02.01.
/kattintson ide/

Autóbusz menetrend 
/kattintson ide/

 

Dány Község
Önkormányzati Hivatal

2118 Dány, Pesti út 1.

Tel.: (28)-597-130
(30)-628-38-98,(30)-628-33-59

Fax: (28)-597-131

 

Rendőrségi fogadóórák (kattintson ide)

 

 

Egészségügy:

dr. Kemény András, háziorvos
Dány, Tavasz u. 2/A.
Tel.: +3628464118
1. sz. háziorvosi körzet
Hétfő: 8.00-12.00
Kedd: 8.00-12.00
Szerda: 14.00-18.00
Csütörtök: 13.00-16.00
Péntek: 8.00-11.00


Dány, Tavasz u. 2/a.
Tel: +3628464018
2. sz.  háziorvosi körzet
Hétfő: 13.00-16.00
Kedd: 13.00-16.00
Szerda: 8.00-12.00
Csütörtök: 8.00-12.00
Péntek: 11.00-14.00

Dr. Seereiner Oszkár, fogorvos
Dány, Tavasz u. 2/a.
06-28-464635

Dr. Nagy Ildikó, gyermekorvos
Dány, Tavasz u. 2/a
06-30/848-05-50

Nagyné Schwarz Gabriella, védőnő
Dány, Tavasz u. 2/a
06-20/2940705

Központi orvosi ügyelet:
2100 Gödöllő, Szabadság tér 3.
Tel: 06/70-3703-104
Ügyeleti idő:
Hétköznap: 18:00 - 08:00
Hétvége: 08:00 - 08:00
Országos Mentőszolgálat: 112

Gyógyszertár:
Szent Jakab Gyógyszertár
2118, Dány, Fő út 12.

 

Oktatási intézmények:

Széchenyi István Általános Iskola
2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-695
Mobil: 06-30-733-0417
Web: www.danyisk.hu

Önkormányzati Zeneiskola
2118 Dány, Szent Imre tér 1.
Tel/fax: 06-28-464-489
Mobil: 06-30-327-9822
 

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda
2118 Dány, Tavasz u. 4
Tel./Fax: 06-28-464-006
Mobil: 06-30-328-7386